Em hãy tả cái bút bi

bài: Em hãy t cái bút bi

Bài làm 1

Có th nói c rng chính trong cuc sng hin i hin nay, ta nh có th thy c rng chính vic s dng các loi vit hc tp và làm vic là không th thiu. Và có th thy c chic bút bi ra i cng chính là mt trong nhng biu hin ca s hin i, mt bc tin mi hin nay.

Em tìm hiu và ã bit c rng trong nhng nm bt u vic hc ngi ta ã bit s dng các công c có th vit ch. Các công c ban u còn rt hô s nht là s dng ngay c lông vt, lông ngng chm vào mc, mc cng li c bào ch t các loi lá, hay ó có th là các loi qu,…Cho n chic bút mc bây gi. Nhng chic bút mc li có hn ch ó chính là khi ht mc li phi thng xuyên thay mc nu không thì s không vit c. Mà vic vit bút mc li luôn dây mc ra làm v hay tay ca chúng ta. Chính vì vy mà khc phc nhc im này mà chic bút bi ra i.

Chic bút bi li c cu to bên trong ca bút, và nó cng khá là n gin. ó chính là v bút c làm bng nha hoc bng các kim loi do trong sut tht p. Hn na ta nh thy c bên trong là rut bút, quan sát k hn ó chính là ng dn mc, ngòi bút và c mt chic lò xo nh. Trong ó xét k hn thì chic ngòi bút li có ng kính t 0,25mm n 0,7mm tùy theo nhu cu ca ngi s dng nh th nào. c bit cn phi nhn thy c v vic s dng bút cng khá là d dàng hn các loi bút khác rt nhiu. Cách s dng ca chic bút ó chính là khi cn thit ch cn n vào u bút ngòi bút s t ng l ra cho ngi s dng có th s dng c ngay.

Còn nu nh khi không s dng na ta ch cn n li u bút li, lúc này ây ngòi bút s t ng tht li vào trong v bút mt chút. Và cng chính là lúc ó bn có th mang bút i khp mi ni mà vn yên tâm tránh c các tác nhân bên ngoài va chm vào chic ngòi ca bn gây hng hóc.

Mà l lm nhé, chic bút bi có mc mà không bao gi s dây ra tay mt chút nào c. Khi lâu không dùng cng ch cn v v vài nét trên giy nháp hay bàn tay là ta li có th s dng chic bút này mt cách nhanh tin nh bình thng.

Chic bút bi chính là ngi bn nh, luôn sát cánh ng hành trong công vic, hc tp ca mi ngi. Kh nng tin dng cng nh các nét mc p ca chic bút bi tht hu ích. Em yêu chic bút bi lm!

ta cai but bi - Em hãy tả cái bút bi
Em hãy t cái bút bi

Bài làm 2

Trong rt nhiu cây bút thì em thích nht là chic bút bi p và rt d s dng na. B em cng thích dùng chic bút này nên i hp hay i âu cn ghi chép thì b vn la chn bút bi mà thôi.

Nhng chic bút bi chúng ta dùng hin nay có hai loi ang ph bin trên th trng hin nay ó chính là: bút bi dùng mt ln và bút bi dùng bm mc nhiu ln dùng li. Nhng phn ln mi ngi hin i ngày nay vn hay dùng loi bút dùng mt ln mà thôi, tc là khi dùng ht mc ri b i. D nhn thy loi bút này có hai phn chính ó chính là rut bút và v bút. Quan sát k ta nhn thy c rng chính phn rut bút là mt chic ng nha mm hoc cng cha mc c. Và ta nh thy c chính lp trên ca mc trong ng c bm thêm mt loi cht trong sut hoc là có màu. Thông thng ta nh thy c các chic bút bi mà c bán ph bin bây gi thng có màu trng tinh hoc thêm sc màu ca loi mc trong ó mc không tràn ra ngoài.

Chú ý hn ó chính là mt u ca ng mc gn ngòi bút. Ngòi bút bi thng làm bng kim loi có u nhn h mt l nh có gn viên bi mà nó li có ng kính t 0,7 – 1mm. Ta nh thy c cng chính là nh s ma sát ca viên bi mc bám trên viên bi mà chúng ta có th vit c. Quan trng hn ta nh thy c chính phn v bút thng làm bng nha cng hay kim loi quý tùy theo ngi dùng. Nhng chic bút bi thông thng hc sinh nh em dùng thì c làm bng nha.

úng nh tên gi ca nó thì chic bút bi thì ngòi bút c làm bng kim loi và có mt viên biên nh. Khi có c u ng mc lp vào thì khi ta di chuyn ngòi bút thì viên bi hot ng theo nguyên lý ó chính là ln u và to ra nhng nét tuyt p.

Cây bút bi là mt cây bút có cu to n gin nhng nó li c xem là mt trong nhng phát minh hin i cn thit ca con ngi. Em rt yêu quý cây bút bi, cho nên mi ln dùng xong em toàn n uôi bút ngòi bút tht li vào trong tránh s va p bên ngoài.

Minh Nguyt