Em hãy tả cái chổi

bài: Em hãy t cái chi

Bài làm 1

Chic chi luôn luôn là ngi bn thân thit ca gia ình em. Nhà em có cây chi rm vàng óng rt p, chi quét nhà cng rt sch s na nên c nhà em ai ai cng yêu thích cây chi rm này.

Cây chi rm nhà em có cái cán dài 50 cm, hình tròn, ó chính là mt chic gy tren c khéo léo qun quanh ó là nhng si rm vàng nhìn cng rt p na, qun quanh cái gy g ó thì cán chi to bng c tay ca em. Cán chi cn rt va tay và giúp cho ngi s dng thy hoàn thành công vic ca mình mt cách nhanh chóng. Nói n chi rm là nói n cht liu chính ca cây chi là làm bng rm. Nhng thông thng em thy bà em dùng rm np ch không dùng rm t. Em hi bà vì sao li nh th? Bà nói vi em rng “si rm np dai hn, màu sc cng p hn thì làm chi nó mi p và quét c sch hn”.

Phn di ca cây chi chính là nhng bông lúa ã tut ht ht và nh xòe ra I ht nh mt chic váy xinh p màu vàng óng ca chic chi. Thnh thong em nhu nhìn thy c trên chic váy ó dng nh b sót c nhng ht thóc np rt hay và to cho em cm giác thích thú bit bao nhiêu.

Hàng ngày m em cng quét sân, ngõ bng chic chi rm. M em cm ly cán chi y i, quét mt chiu mt cách nh nhàng. Mt lúc sau thì sân ngõ ã sch s không còn rác vs bi bn nh trc na. M quét gn ri gom rác li mt ch, mang n ni quy nh rác vt. Nhà ca, sân, ngõ ngày nào cng c sch s nh chic chi này.

Hàng ngày, khi chiu i hc v em cng giúp m quét sân nhà. Em ly cây chi rm ra quét nh nhàng thy nhà và sân sch s lm. Em rt yêu cái chi nhà em vò nó ã giúp cho ngôi nhà nh sch s hn.

em hay ta cai choi - Em hãy tả cái chổi
T cái chi

Bài làm 2

Cái chi c bit n chính là mt loi dng c gia ình ã vô cùng ph bin, dng nh con ngi ta ã ko quá ngc nhiên mi ln nhc n tên nó. Có l rng cng vì s thân quen y mà nhiu lúc ta dng nh cng ã vô tình lãng quên i s hin din và tác dng to ln ca nó trong ngôi nhà thân yêu. Chính bi vì nó rt quan trng và cn thit.

Các bc tin nhân xa ã có câu "Nhà sch thì mát, bát sch ngon cm". Vfa mun nhà sch thì không th không nói n công lao ca nhng cây chi. Và cng chính là t cây chi ko âu xa xôi y ây. Cây chi quét nhà cng ã có mt bên cnh mi chúng ta, và gia ình nào cng ã mua v và s dng nó, nhng ã ai tng mt ln quan tâm là nó có t bao gi. Không bit t bao gi thì chic chi này ã xut hin. Nhng ch bit c rng nh có cây chi này mà nhà em lúc nào cng sch s bit bao nhiêu

Có rt nhiu loi chi khác nhau có th k ra ó chính là chi quét nhà, chi lông gà, chi rm, chi lông,…Các cái chi li c làm t nhng nguyên liu cc kì d kim và gn gi trong dân dã. Ta nh thy c rng quá trình làm ra mt cây chi phi tri qua rt nhiu công on và i hi s t m và tâm huyt ca ngi làm nên nó. Ta nh thy uuc cây chi nó rt có ý vi mi gia ình và c gia ình em cng vy. Em nh thy c chính s ngn np sch s luôn to ra mt cái vn hóa riêng cho mi con ngi, ta nh cng có th bit c rng mi ngôi nhà p cng góp phn ko ch gi gìn sc khe cho mi thành viên trong gia ình mà nó dng nh cng chính còn cho nhng ngi khác nhìn vào ngôi nhà mà ánh giá gia ch, và nhim v cao c ó nm cây chi – và nó cng c xem chính là mt vt dng quá i gn gi vi con ngi chúng ta hin nay. Cây chi nhà em c làm bng rm nó có chic cán cng rt dài cho bà em phi khom khom lng xung quét nhà. Nhìn xa cây chi trông ging nh mt nàng công chúa xinh p vi chic váy vàng rm. Cán chi c gn cht vi phn quét sân, cán chi cng c qun xung quanh nhng vòng rm vàng óng nh màu ca nng chiu vy. Chic chi rm luôn giúp cho nhà em nh thêm sch s hn.

Chic chi nh là mt thành viên trong gia ình em giúp cho ngôi nhà cng nh sân, ri ngõ lúc nào cng sch s bit bao nhiêu. C nhà em ai ai cng yêu quuys chic chi rm.

Minh Nguyt