Em hãy tả cái chong chóng

bài: Em hãy t cái chong chóng

Bài làm 1

Tui th không mt a nh nào nh chúng em li không bit n chic chong chóng. Chong chóng chính là mt th chi ht sc gn gi và thân thuc vi thiu nhi chúng em. Chúng em ai ai cng thích chi này.

Em rt thích chi chic chong chóng c làm bng giy, có chic chong chóng các em làm bng lá da na trông cng rt p bit bao nhiêu. Chic chong chóng ca em có hai cánh. ó chính là chic chong chóng này bng mt que tre mng nh chic óm. Còn em thy c cái b ngang gn mt phân và b dài chng 20 phân. c bit hn ó chính là hai u que thng dán hai mnh giy ch nht, và ó cng chính là loi giy hi cng, nó dng nh có áy quay v hai phía trái nghch nhau vy. Và cng nh thay vì hai mnh giy ch nht là hai mnh giy hình tam giác, hai mnh giy có hình tam giác này li nh có áy dán vào que tre, còn nh quay tr ra ngoài. Lu ý na ó chính là hai mnh giy này, dù là hình ch nht hay hình tam giác cng phi cân nhau chong chóng mi quay mnh c. Chic chong chóng khi gia thân que tre có dùi mt l nh. Cng thông qua l nh này mà em có th x mt chic cán thng cùng bng tre chc chn. Chú ý ó chính là chính chic cán u nh hn l dùi nói trên, u ch dài vào khong mt hai phân tây. Th ri n thân cán to hn c tin bng, chi cha li u cán. Khi mà em nh ã x cán này vào chong chng, gp gió chong chóng s quay nhng chic cách ca mình nh ch gió.

Chic chong chóng ca em li còn có màu , khi quay nhanh em cng thy c màu sc ca nó vn còn ó nhng nó nh to ra mt hình tròn quay mãi không rng. Ch gió n thi làm cho cánh ca chong chóng quay. Chúng em thng xem chong chóng ca ai quay nhanh nht khi cùng cm trên cách ng lng gió.

Em rt thích ngm nhìn nhng chic chong chóng màu sc quay vì khi quay nó tht p mt bit bao nhiêu.

ta cai chong chong - Em hãy tả cái chong chóng
Em hãy t cái chong chóng

Bài làm 2

Chong chóng c bit n chính là th chi ca tr em khi ra gió thì quay tít. Và ây cng chính là th chi mà chúng em hay chi, khi không có gió thì chúng em cng c cm và chy trên khc con ng làng cho chic chong chóng quay tít nhìn cng tht là p mt bit bao nhiêu.

Khác vi các loi chong chóng khác thì chong chóng ca em có 4 cánh màu xanh rt p. Chic chong chóng này ca em ã có mt chic que tre tht là mng mng nh que óm ca ông em thng hay dùng châm thuc lào. Và b ngang ca nó li có mt phân có chiu dài chng 20 cm. hai u ca chong chóng li c dán hai u là hình ch nht nh c dán trái nghch nhau

Nhìn k em thy c chic chong chóng này ch có cán bng tre còn thân hoàn toàn bng giy. Nó c cu to và làm rt n gin, ó là mt mnh giy vuông sau ó ct thành tám mnh nhng ct khéo léo sao cho na chng mà thôi. Khi ct xong thì các ming ca mnh giy nh vn dính li vào vi nhau gia mt chút. Ti chính im chính gia ó ly mt mnh sau ó li li mt mnh b và dán lên u nhng mnh giy này li vi nhau. Th là cng ã có th hoàn thành c chic chong chóng p mt vi 4 cánh ri. Tht là thích thú bit bao nhiêu, t ch chính gia mà các cánh ó dán li vi nhau ri thì to ra mt chic l có th x qua ó mt chic cán nh ri chic cán nh ó li c buc mt chic gy chc chn hn.

C gp nhng cn gió ngc là chic chong chóng ó li bt u quay tít nhìn tht là thích thú bit bao nhiêu. C mi khi em cùng chúng bn i chi chong chóng xem chong chóng ca ai quay nhanh và lâu hn thì là ngi chin thng. Và chic chong chóng ca em lúc nào cng quay rt nhanh, nó quay nhanh làm em có cm giác nhng chic cánh kia nh nhng hình tròn vy.

Khi i chi chong chóng vi bn bè xong, v nhà em li t chic chong chóng ó bên chic ca s. Thnh thong cn gió thi qua li làm cho nó quay tít nhìn tht p mt. Em luôn mong mun nhà mình có tht nhiu nhng chic chong chóng này cnh nhà vì nó s rt p.

Em rt thích nhng chic chong chóng, chong chóng nh ã gn vi tui th ca em tht ti p bit bao nhiêu.

Minh Nguyt