Em hãy tả cái đèn học

bài: Em hãy t cái èn hc

Bài làm 1

Trong góc hc tp ca em chic bàn dng nh cng ã c hai cái bàn bng g ép và chic gh nha xinh xinh và trên ó là mt chic bàn hc xinh xn cho em có ánh sáng hc bài mà không b hi mt.

Trên bàn hc nh nhn này em li ã nh t hai chng sách, con ln t, cái bình hoa nh. Có th thy c cái èn t sát tng, chim v trí trung tâm trên mt bàn và cng là mt trong nhng iu quan trng nht giúp cho em có lng ánh sáng hc bài.

Khi quan sát k thì em thy c rng chao èn bng nha xanh dng nh cng ã gn lin vói èn bng cái cn nha tím un cong nh mt cành hoa. Tht thú v hn na ó chính là cái èn bng nha en, trên cái này li có công tc và nút vn iu chnh sáng ca èn khi s dng. B em cng ã tn tình ch cho thp bóng èn 25 ot. B bo èn sáng quá hi mt không tt cho mt la ti hc sinh chúng em

Ti nào, b m em cng luôn luôn ra nhng quy nh cho em hc t 7 gi ri n 9 gi là i ng ch b m cng không cho em thc khuya c sách và xem ti-vi trin miên vì nh th nó s hi mt và b nói vi em “ngay t khi còn nh phi bit lo cho ôi mt ca mình”. Có l rng chính np ó nay ã thành mt thói quen tt p.

Tui th ca em tht không sai khi nói rng nó ã gn lin vói nhng cun sách và ánh èn. ó chính là ái èn bàn nh bé xinh xinh là ngi bn thân ca em. Ánh sáng tht du mt ca ngn èn bàn s dn em i ti ngày mai ti p.

ta cai den hoc - Em hãy tả cái đèn học
T cái èn hc

Bài làm 2

Khi bc vào hc lp mt thì m em cng ã mua cho em mt è hc cho em có ánh sáng khi hc bài v nhà tht gn gàng và xinh xn bit bao nhiêu.

Chic èn hc ca em c t ngay trên chic bàn hc cnh bên ca s nhìn ra vn cây. Chic èn hc ca em có màu , nó c lp bi bóng èn có 25W mà thôi, theo b em bo thì bóng vi sáng nh thê snayf là rt tt cho mt ca con, không lên ly bóng sáng quá nó s làm cho mt lúc nào cng phi iu tit nên rt d gây ra cn th. Chic bóng èn ca em li có c mt cái rt chc chn gi cho èn không b . Hn na vi thit k cái c có th quay i quay li cúi xung gn hay cho lên cao cng rt d dàng và thun tin bit bao nhiêu. Nhng em li không thy c công tc ca chic èn này âu, hi ra mi bit ó chính là ch cn chm nh vào cái v bao ph bóng èn, ó c gi là cái chùm. Cái chùm c làm bng kim loi và c sn màu , khi em chm vào l mt thì chic bóng bt lên nhng ánh sáng còn yu, chm tip lm hai bóng li càng sáng thêm na, cho n ln th 3 cng vy. Th ri em chm n ln th 4 thì bng nhiên tt ngm. Em rt thích chic èn này nó ã giúp em hc tt hn rt nhiu

Em rt yêu cái èn hc này, nó ã tr thành ngi bn thân thít cùng em sm ti hc hành. Mi khi hc xong em nh cng ã u lau chùi rt cn thn chic èn màu này.

Minh Nguyt