Em hãy tả cái đồng hồ để bàn

bài: Em hãy t cái ng h bàn

Bài làm 1

C mi sáng thc gic thì m em thng gi em dy, nhng gn ây m bn i ch sm nên ã mua cho em mt chic ng h bàn và nó có th báo thc cho em dy i hc thât là úng gi.

Chic ng h bàn này là món quà u nm hc mi m mua cho em. Nó không ch giúp em có th xem gi mà nh li còn giúp em bit c gi gic ng thi hn gi em tnh dy. ng h bàn ca em có màu là ch o. Khi nhìn k trong mt ng h thì mt ng h hình tròn, nó li có màu trng nhìn rt hài hòa và bt mt. Tht n tng bit bao nhiêu ó chính là nhng con s trên chic ng h c ánh du bng ch s d nhìn và mi ch s li còn c im tô bng mt trái tim nh màu ging nh màu ch o v chic ng h nh em bit c lúc này là my gi, my phút tht là chính xác. Em dng nh cng nh thy c nhng con s này có màu en m cnh nhng trái tim , và k c nhng bn cn th thì vn có th nhìn tht rõ. Chic ng h mà m em mua cho em này c làm bng nha cng cho nên cng rt chc chn. Nhng nu khi mà không cn thn chusnh ta li b ri có th nó s hng. Có l chính bi vy mà em bo qun, cng nh phi tht gi gìn chic ng h cn thn và không b ri.

c bit hn khi quan sát phía sau chic ng h có mt cái giá chng cho chic ng h gi c thng bng, và nh nó không b ngã nga v sau. Hn ht, em thy dc cng phía sau chic ng h này còn có hp ng pin. Và cng ch cn n mt cái là em có th tháo và lp pin mt cách tht là nhanh chóng và cng tht d dàng nht. Pin này c s dng là pin con th rt tin dng và có th mua ngoài tp hóa, là pin dùng tm thi, khi b ht pin thì em s thay pin mi cho nó.

Hàng ngày khi mà c vào mi sáng mai c vào lúc 6h là chic ng h li vang lên inh i ánh thc em y. ây còn c bit n cng chính là âm thanh quen thuc mà em vn nghe hng ngày. ã có rt nhiu khi em rt ghét âm thanh này vì nó làm tnh gic ng ca em. Nhng, thc s thì lem li phn nhiu khi em li cm n nó vì nh vy mà em không n trng mun.

Chic ng bàn luôn giúp cho em có th bit c chính xác úng gi cn chính thi gian sao cho hp lý nht. Ngoài ra nó còn chính là chic ng h báo thc là ngi bn ng hành áng tin cy ca em. Em rt yêu chic ng h.

ta chiec dong ho de ban - Em hãy tả cái đồng hồ để bàn
Em hãy t cái ng h bàn

Bài làm 2

Nh giúp mi ngi i làm và em i hc úng gi, thì m b em cng ã mua cho c gia ình mt chic ng h bàn. Chic ng hò này có c chc nng bao thc na nên em rt thích.

Chic ng h ca Nht còn mi tinh ã c b em chn khá k mang v. Nó dng nh cng ã c trong mt chic hp vuông xinh xn. Loi ng h chy bng pin, hiu Sony. Th ri khi quan sát em thy c c ng h là mt khi tròn, ng kính khong mi lm xng-ti-mét. V ng h c bc mt lp m kn sáng loáng và nó cng tht là p bit bao nhiêu. Em n tng nht ó chính là phía trên có quai xách cong cong nhìn thât là rt tin cho vic di chuyn. c bit hn em nh thy c ng sau tm mi ka trng là mt ng h. Mt ng h c phân nh ra tht là rch ròi, ó chính là phân ra thành mi hai vch chia u cho các con s ó chính là nhng s nh mi hai, chín, sáu và ba. c bit hn em nh thy c riêng con s mi hai c ghi bng màu . Các s khác màu en. Em nh thy phía giáp tâm ng h có mt ô nh hình ch nht ghi ngày, tháng. Còn trên mt ng h có ba kim dài ngn, to nh khác nhau nh li rt ging v màu sc, các kim di chuyn nhanh chm khác nhau. Kim nh nht, ó chính là kim giây, kim nh tht mnh mai, và chic kim này dng nh cng là chic kim nh chy nhiu và nhanh nht. Khi c quan sát và nhìn vào k lng em thy cô bé này quay liên tc không bit mt mi. Th ri mt chic kim dng nh to và ngn hn là anh kim phút, và em nh thy c c lâu lâu anh ta mi nhích mt chút. Có l rng chính ch kim gi thp ngi hn anh kim phút, dng nh ng ti ch, nhng có th thy c rng thc ra, ch ta quay rt chm và cng rt là t tn nh bc i ca mt bà già ngoài by mi tui vy tht là buofn ci. Còn phía mt sau ng h có hai cái núm tròn cng c m kn sáng bóng.

Em cng nh tht c có mt núm iu chnh gi, núm kia là hn báo thc gi em dy i hc. Hng ngày, chính nhng ting "tích tc! tích tc!" ca ng h u n vang lên là c nhà ã bit và dy.

Em rt yêu quý chic ng h này, nh có nó em nh thêm quý trng thi gian hn.

Minh Nguyt