Em hãy tả cái đồng hồ treo tường

bài: Em hãy t cái ng h treo tng

Bài làm 1

Nh thy c nu nh cùng làm mt công vic m thi gian, nhng em nh nhn thy c nu tm lch lng thm thì ng h li luôn ming kêu tích tc mãi không thôi. Vfa chic ng h treo tng nhà em cng vy.

ó c bit n cng chính là mt chic ng h hàng ni cng tht là p. Chic ng h này thì b em mua nó trong mt ln i ch tnh cách ây hn ba nm ri nhng nó vn dùng c bn lm. Em dng nh cng ã thy c c ng h là mt hình hp ch nht rng hai mi phân và cao khong mi phân.

V ca chic ng h này nhà em cng ã c làm bng nha màu xám. Mép ngoài ca chic ng h nh ã c khéo léo m nhôm trc ây bóng ln gi ã b try xc ôi ch. c bit hn khi quan sát em nh thy c chính sau tm kính trng là mt ng h. Trên ó, em cng thy c phía bên trái là hàn th biu, bên phi là phn chính hình bu dc nó dng nh cng ã bao gm mt vòng mi hai con s t s 1 n s 12 rõ nét. c bit hn thì trong ó s 6 c thay bng ô ch ngày. Em cng nh th c chính trên mt ng h có ba chic kim dài ngn di chuyn nhanh chm khác nhau. Th ri chính u mnh mai là kim giây quay liên tc. Các kim nh to và ngn hn là kim phút lâu lâu mi nhích ti mt chút tht là chm chp bit bao nhiêu.

Kim gi nu nh mà chúng ta ch thoáng nhìn tng nh bt ng nhng tht ra vn thm lng m thi gian, nó qu thc quay chm chp. Mt sau ng h em quan sát và nhn thy c nó có ba chic núm khác nhau vi nhng công dng khác nhau. ó chính là có núm lên dây, núm iu chnh gi và cui cùng chính là núm hn báo thc.

ng h cn gi úng lm, ch cn nhìn ng h là em có th bit mình cn phi nhanh chân hn không mun

Chic ng h treo tng luôn luôn làm công vic nhc nh ai ny hc tp, làm vic, cng nh là vic sinh hot úng gi, trách chi c nhà chng quý trng và gìn gi nó cn thn cho c.

ta dong ho treo tuong - Em hãy tả cái đồng hồ treo tường
Em hãy t cái ng h treo tng

Bài làm 2

Cho dù nhà em b m ai cng có ng h eo tay nhng vn mua mt chic ng h treo tng v cho c nhà xem. Và em cng rt yêu quý chic ng h này.

Chic ng h treo tng này nhà em thì nó có hình tròn ln. Trông chic ng h nó to nh mt chic mâm nh tht o và c treo trên tng nhà em. c bit hn em nh thy c mép ngoài c m bng bc óng ánh trông rt p. Bên trong mép ngoài có mt lp khm trai màu sc. Và em cng nh thy c lng khm trai hai bên và trên ít hn lng khm trai di. Và tt c nh to lên cho chic ng h mt v p c bit khin ai ai cng phi chú ý.

Ch ki mà em nhìn qua lp kính dày và trong sut là mi hai s màu en gm các s t mt n mi hai. Em cng nh ã thy c chính s mi hai chính gia phía trên ng h. Còn i vi con s sáu chính gia phía di. Còn bên phi s sáu và s mi hai là các s t mt dn s nm. Bên trái s sáu và s mi hai có các s t by n mi mt. Hn na nu nh nhìn v phía trên các s có nhng ô vuông màu xanh ngc cng rt p mt.

Nu mà tri ti ta tt in i ti om thì tt c nhng ô vuông ó s ta ra d quang giúp ta trông thy tt c các s tht rõ ràng, khin cho trong êm ti cng có th cm nhn và oán bit c gi. Ta nh thy c các góc ca ng h có các hoa vn tinh vi và p . Chính gia tâm ng h ó chính là ni hi t ca ba anh em h kim ang nh cng rt cn mn chy kéo thi gian trôi i. Kim giây chy nhanh nht và c mi ln kim giây chy c mt vòng ri thì lúc này kim phút mói i c mt ly, Và khi kim phút i c 1 vòng thì anh kim gi mi chu nhích lên v mt s khác. c bit l hn th, c vào nhng lúc lúc mi hai gi là ba anh em nhà kim li gp nhau và nó nh ã khin cho chú chuông mt hi.

Có l rng em rt thích chic ng h này vì nó p và nó còn báo cho em i hc, b m em i làm. Nó dng nh cng ã còn giúp em bit ã n gi hc nhà cha na.

Minh Nguyt