Em hãy tả cái giá sách của em

bài: Em hãy t cái giá sách ca em

Bài làm 1

Trong phòng hc ca em thì khi bc vào ngi ta ã phi trm tr và thy c chic giá sách tht là sang trng bit bao nhiêu. ây là chic giá sách mà b em cng ã mua cho em có th nhng cun sách hay tht gn gàng.

Khi quan sát em thy c cái t sách hình khi ch nht ng, chic t này ca em có chiu cao mt phy chín mi lm mét. Chic t li có mt rng mt phy sáu mét, c bit hn nu nh o b rng ca hông t nm mi xng-ti- mét. Chic t này theo b em nói thì nó ã c làm bng g quý, ánh véc-ni bóng loáng tht p . Quan trng hn v tính thm m ó chính là nhng ng vân có mt màu nâu sm trên nn g vàng màu h phách.

Ngoài ra chic ca t lp kính trong sut. Em cng nh ã thy c i vi mi cánh ca t có mt tay nm khc chm nh nhng hình git nc. Khi ý lên cao thì phn trên ca t có ba ngn, mi ngn cao bn mi xng-ti-mét. Phn di t không lp kính, chia thành hai ngn. Em cng nh ã thy c cái tay nm mi cánh ca t ngn di cng c tin khc theo hình git nc trông áng yêu vô cng.

Còn v phn hông t và lng t u c làm bng g quý, và nhng vân g này dng nh c ni vân la loang loáng nh mt h chiu thu trc lúc hoàng hôn. Tht d có th nhn thy c chính vi các ng hoa vn trên cánh ca t n gin nhng sc so và p. Hn na em nh thy c chính vi mi cánh ca t, ngi ta cng nh ã phi khc hai ng ch lõm, và nhng ng ch này li nh song song theo chu vi ca t. c bit hn ó chính là khi ngn cách gia phn t lp kính và hn na ó cng chính là phn di cùng ca t c khc ch ni bng g trc. Qa tht chính ngi th mc khéo tay ã chn ly phn g na trng na nâu ca cây trc nên mt t va n gin, và nó li nh va p mt cách c áo, riêng bit. Trong chic giá sách em nh thy c vi 3 ngn trên b em xp sách vào ó, và t tht cn thn sao cho gáy sách hng ra ngoài, mun ly sách cng rt thun tin. Còn m em li nh ã t vào t sách mt chú gu bông và mt oá hng làm bng vi, và bên cnh ó li còn cm trong chic bình thu tinh thon nh, thng ng. Chic t sách dng nh cng ã tht là sáng lên di ánh èn phòng. c bit hn ó chính là nht là vào bui sáng, và vào khi nng mai chiu ri vào phòng t ca s, thì lúc này em nh thy c chic bình thu tinh hoa hng có nhng viên bi li ti màu sc sáng lp lánh. T sách nh c treo èn màu sc tht ti sáng và tht p. c bit hn em nh thy c hai ngn di cùng, b em sách c nhng cun sách có giá tri.

Sách chính là ngi bn thân thit ca con ngi, cung cp cho ta bit bao tri thc chính vì vy mà mt chic giá sách tht quan trng. Và em cng yêu chic giá sách này ca em lm.

ta gia sach - Em hãy tả cái giá sách của em
T cái giá sách ca em

Bài làm 2

Nhà em có mt cái t st cng rt p, dùng ng sách và hn na là bo qun cho sách nhìn cho tht là gn gàng.

Cái t sách nhà em li có rng 1,2m; cao 1,8m còn v b sâu là 0,6m. c bit hn ó chính là phn trên có 4 lp, lp nào cng chia làm 2 ngn. Còn i vi phía trc là ca kính. Phn di ca chic giá sách nó dng nh cng chia làm 2 ngn, có 2 cánh ca g và iu này dng nh cng có th ng c nhiu th lt vt khác. Cái t nhà em cng ã c óng làm bng g lim, và c b em cng ánh véc-ni màu nâu sm rt bóng. c làm bng g lim nên nó rt nng, phi 4 ngi ln mi khiêng c cái t không ng gì bên trong. Chic t ã c kê sát tng, cnh bàn làm vic ca m. Và c bit hn là nó cng rt ít khi nó c di chuyn i âu mà ch ng nguyên mt ch mà thôi.

Em nh thy c chính các ngn 4 lp trên u c xp sách, gáy hng ra ngoài, nó bao gm 12 quyn sách ca ông ngoi li, và mt ít sách ting Nga ca b c m xp vào lp trên cùng. c bit hn ó chính là 2 lp gia là sách và tài liu ging dy ca m em, m em là cô giáo

Ri có rt nhiu sách hay na, nh các tác phm vn hc, các truyn hay cng u c sp xp gn gàng

Em dng nh cng ã thy c chính cái t sách qua bao tháng nm vn ng trm mc mt góc phòng. c bit hn là c mi ln ng trc t sách, ngc nhìn và nhm c các tên sách, em dng nh cng li t mình tng nh mình ang c trò chuyn vi ngi xa, nhng danh nhân vn hóa, nhng nhà vn, nhà th li lc ca t nc. Cn phi hc và c sách nhiêu mi có th hiu c nhng iu hay l phi.

Em cng yêu thích chic giá sách này lm, nên em vn thng xuyên lau chùi v sinh giá sách sch s nht.

Minh Nguyt