Em hãy tả cái gương

bài: Em hãy t cái gng

Bài làm 1

Cái gng là mt trong nhng dùng không th thiu trong mi gia ình và c bit là nhng các bn n chúng em. Em cng rt thích chic gng và hàng ngày em u s dng nó nh mt ngi bn thân thit vy.

Nhà ai cng có mt chic gng không to thì cng phi có nh. Các chic gng nh tht là a dng v mu mã, kiu dáng và chng loi. Chic gng có công dng ó là soi vào ó ta nh nhìn thy chính din mo ca mình trong gng. Khi i âu ó nht là nhng ni quan trng thì ta li càn cn phi soi gng sao cho tht là d nhìn thì mi có th ra ngòa. Cái gng chính là con mt ca nhng ngi xung quanh nhìn mình. Thông qua cái gng mình có th thy c mình n mc nh th nào? Gng mt mình có vt bn nào không? ã gn gàng cha?,… t ó mà chnh n sao cho tht gn gàng tip thêm cho ta nhng s t tin ra ngoài.

Chic gng có nhiu loi to nh, kích c và kiu dáng khác nhau, nhng cho dù kích thc có nh th nào i chng na thì nó cng có cu to bi tm kính bóng, mt sau có lp màng bc ti màu sn vào. Khi ngi i din nhìn vào mt trc ca tm gng s thy hình nh ca mình trên ó. Nguyên lý hot ng ca nó tht n gin nhng nó li thc s mang li nhiu iu thú v. ó là nhng chic gng soi. Còn nhng chic gng trong giao thông nh gng cu li và gng cu lõm tròn nh chic mâm li c t nhng on khúc khó nhìn cho ngi tham gia giao thông có th thy c xe phía trc mà tránh.

Nhng chic gng nh giúp cho chúng ta thêm c t tin hn mi khi ra ngoài, bi t bn thân ta không bao gi nhn thy và nhìn ngm c chính mình nu nh không có chic gng công dng kia.

Em cng rt thích chic gng bi công dng ca nó mang li. C mi ngày em i hc em li ng ngm nhìn mình qua chic gng xem trang phc ã gn gàng hay cha? Mái tóc ra sao?… i ti trng.

em hay ta cai guong - Em hãy tả cái gương
Em hãy t cái gng

Bài làm 2

Là con gái ai ai chng iu à mt chút ch? Chính vì th mà m em cng ã mua cho em mt chic gng nh xinh màu hng tht là áng yêu.

Em rt yêu quý chic gng này vì nh có nó mà em có th soi c gng mt ca mình trong ó ra sao. Chc chn rng không ai mun mình xu trong mt mi ngi c, ai ai cng mun mình có mt din mo tht là gn gàng. Nhng mình li không th nào mà nhìn thy c khuôn mt ca mình nu nh không có chic gng công dng kia.

Chic gng ca em mà m mua cho có màu hng, vin vi màu hng nh qun và bao ph li chic gng bên trong sáng rõ, khi nhìn vào thì thy mình trong ó. Khi nào tóc ri, em buc li và ly chic gng ra soi xem ã gn gàng cha và cng ch th thôi là em ã thy c yên tâm lm ri. Chic gng li có mt chic tay cm nh tht p, mi khhi soi gng em ch cm vào tay cm ó là có th soi thy mình mt cách thun li và d dàng. Có nhng cái gng li c thit k nh mt chic hp dp, khi dùng li mi nó ra và không dùng na li óng nó vào. Mi ngi li có mt s thích và kiu dáng riêng mà có th chn cho mình mt chic gng ng ý và phù hp. Trong gia ình thì chic gng li uuc thit k to hn và treo trong nhà, có nhng cái gng to giúp cho ngi soi thy c mình trong ó rõ ràng hn.

Em rt yêu chic gng nh xinh ca em, nh có chic gng mà em có th thêm c t tin cng nh cac iu chnh sao cho gn ngàng trang phc hay là nhng vét bn không may vng vào mt.

Minh Nguyt