Em hãy tả cái hộp bút

bài: Em hãy t cái hp bút

Bài làm 1

Trong dp mng sinh nht ca em, ch Hoa ã tht tâm lý ã tng mt chic hp ng bút rt xinh xn và em cng rt thích chic hp bút này.

Chic hp bút ca em cng ã c làm bng nha do nên cng rt nh. Chiu dài ca chic hp bút này em ly thc k o c thì nó c khong hai mi phân, còn khi o sang chiu rng khong by, tám phân và v phn chiu cao khong ba phân mà thôi. c bit hn em thy c chính trên chic np hp có hình nh ca mt ngi nhn mà em rt thích n, hình in p lm i hc các bn ca em cng phi trm tr và khen chic hp bút ca em có hình p. Chic np hp nh c m ra, óng vào mt cách tht là d dàng. Khi nhìn vào trong lòng hp có th cha c bn nm cây bút các loi ã khéo léo c ngn np không b mt i âu c. c bit chic hp bút nh cng ã cùng cây thc nh và vài th lt vt khác có th ph v c lc cho công vic hc tp ca em

Có th nói khi có mt hp ng bút, chic cp sách ca em dng nh cng ã tr lên ngn np hn lên. Khi mà bút dùng xong em em ct vào hp tht gn gàng không s quên âu hay ri âu mt. Mi khhi n trng, muôn dùng loi bút nào nh trong gi v chng hn thì em ch cn ly hp bút ra là có ngay, tin li bit bao.

Em Luôn luôn yêu quý hp bút y lm vì nó là quà tng ca ngi thân, và c bit hn nó dng nh cng chính là ca ch Hoa em ã tng, hn na gia ình mong mun em hc gii và chm ngoan hn na.

ta cai hop but - Em hãy tả cái hộp bút
T cái hp bút

Bài làm 2

Có th thy c rng chính cái hp bút là nim kiêu hãnh ca em. Hp bút p này ca em chính là mt trong nhng phn thng mà m em mua cho em khi em có thành tích hc tp tt.

Chic hp bút bng nha rt nh và có mt màu mn chín, trên ó có hình ca mt nàng công chúa vi mái tóc vàng hoe tht là p bit bao nhiêu. Chic hp bút ca em có hình ch nht có kích c chiu dài, chiu rng và chiu cao theo th t ó chính là 18 X 6 X 2 (cm), c chia thành 4 ngn tht là thn tin bit bao nhiêu. Em cng ã phân chia các ngn ra chi tit, ó là ngn ngang ty. Còn âu 3 ngn dc bút máy, nhng chic bút bi, bút chì, thc k và c chic com-pa áng yêu ca em na. Khi mà trong np hp, em lúc này ây cng ã dán bc tranh màu ct ha báo "V khúc by thiên nga" tht p bit bao. Dng nh em cng ã thy c c mi ln m hp bút ra, là em cng nh ã cm thy trong tâm hn mình sáng bng lên mt gic m p bit bao nhiêu. ó chính là gic m mà em m c chim thiên nga ch i chu du bn cõi phng tri và cng vi nàng công chúa tóc vàng nh bc do chi. Và cng chính là nh có cái hp bút mà em có y dng c hc tp. Thì lúc này em cng ã không còn phi mn thc k ca bn Tân, mn ty ca bn Ngc… trong gi hc na.

Có chic hp bút em nh ã tr nên chu áo hn, cn thn hn, bit gi gìn dùng hc tp hc tp tt hn cho mình. C mi ln i n lp thì hp bút trong cp, còn khi em ang trong gi hc thì hp bút trên bàn, phía trc mt mình. Khi v nhà thì hp bút c vào cnh giá sách tht gn gàng. Nó vi em nh hình vi bóng không xa di vy

Lp em, cng ã có rt nhiu bn có hp bút rt p, mua siêu th. Mi hp bút là mt v p riêng, và cái hp bút ca em cng vy, cho nên em luôn luôn yêu quý chic hp bút.

Minh Nguyt