Em hãy tả cái kéo

bài: Em hãy t cái kéo

Bài làm 1

Trong tt c các dùng hc tp nh bút, ty, thc k,…thì em li luôn có nhng n tng v chic kéo ct giy. Trong nhng gi th công thì chic kéo là ngi bn quan trng giúp em có th ct c các hình ng nghnh và áng yêu nht.

Có th thy c rng công dng tin li ca chic kéo nên nó dng nh gn lin vi cuc sng ca mi nhà. Lý do ây ó chính là nhng công vic thng ngày trong gia ình thng s dng n kéo. c bit hn na ó chính là không nhng th, trong mt s lnh vc nh công nghip, y t… dng nh càng cng s dng n kéo. Thc s vic sáng ch và phát minh ra chic kéo úng là mt trong nhng iu quan trng ca loài ngi.

Chic kéo ca em nó ã c cu to bng hai thanh kim loi c mài sc to thành li kéo. c bit hn ó chính là phn uôi un cong to thành tay cm. Li kéo em thy c nó có th c làm bng st hay mt hp cht st pha gang. Và áng chú ý hn ó chính là phn tay cm c bc bi mt lp nha do hoc nha cng.

Chic kéo là mt dng c mà dùng ct, nhng cng tùy theo mc s dng thì li có nhng loi kéo khác nhau. Nh kéo ca em rt nh, nó dng nh ch dùng ct giy mà thôi, khi em ct vi thì không ct c. Còn m em làm th may cái kéo nh to hn và sc hn ct c c nhng tm vi dày na.

Kéo c xem chính là mt vt dng không th thiu trong cuc sng, tuy nh thôi nhng em thy c chic kéo thng c s dng trong các ngành công nghip, nông nghiêp, th công nghip và hn na nó nh ã c s dng trong sinh hot hàng ngày. Chính vì th mà chic kéo có rt có ích cho cuc sng ca con ngi, không có kéo dng nh tt c chúng ta s rt vt v khi x lý mt vic nào ó mà dùng dao hoc sc lao ng bng tay ca chúng ta không th làm tt c.

Em rt thích chic kéo nh này ã giúp em làm bit bao nhiêu vic.

ta cai keo - Em hãy tả cái kéo
Em hãy t cái kéo

Bài mu 2

Hng ngày thì con ngi cng s dng nhiu vt dng khác nhau, và c bit hn thì trong ó cái "kéo" là mt trong nhng vt hu ích nht. Và em cng thy c chic kéo có rt nhiu công dng cn thit.

Chic kéo ã c cu to bi hai thanh kim loi mài sc. Chú ý n phn tay cm dng nh cng ã c bc bng mt lp nha do hoc nha cng khi ct au tay. Nu nh chúng ta nhìn chic kéo dng nh nó có v n gin nhng có mt bén khá cao và nhy na. Có l chính vì vy nên có th d dàng ct nhng th mng, hay nhng thât nh bé hay c nhng th ln hn na min sao không quá dày là có th s dng c. Chic kéo dng nh cng ã c áp dng mt nguyên tc vt lý khá n gin mà em c nghe b em nói ó chính là òn by giúp ta s dng c nh nhàng mà không cn tn lc nhiu mà vn ct c nhng ò vt kia ra làm ôi. Hin nay trên th trng cng ã có rt nhiu loi kéo a dng và hp vi tng ngành ngh khác nhau ó chính là kéo ct vi, kéo ct tóc, kéo ct giy, kéo ht tóc, kéo ct st, kéo dùng trong nhà bp…Và chic kéo ca em li là mt chic kéo nh xinh dùng ct giy mà thôi.

Trong nhng gi th công thì chic kéo luôn luôn là ngi bn thân thit ca em có th ct giy nhanh chóng và to c nhng hình nh mong mun. Em nh thy c rng không có gì c bit hay phc tp nhng chic kéo qu chính là mt vt dng không th thiu trong cuc sng hng ngày c. Có l chính vì vy chúng ta s rt vt v khi x lý mt vic nào ó khi s dng bng dao hay lc ca tay mà ta không th làm tt c.

Em nh bit c rng chính cái kéo là mt vt vô tri vô giác nhng cng có th to ra c rt nhiu iu tt p thì con ngi cng có th. Em rt yêu thích chic kéo này ca em.

Minh Nguyt