Em hãy tả cái máy giặt

bài: Em hãy t cái máy git

Bài làm 1

Máy git chính là mt dùng hin i trong xã hi hin i ngày nay. Hu nh nó không còn xa l vi chúng ta và nhà em cng có mt chic máy git ngày ngày nó nh giúp cho công vic nhà ca m em nh gim i c nhng vt v.

Em nh thy c chic máy git dng nh tht thông minh, ó chính là mt cái máy c thit k có lp trình phn mm có th giúp con ngi trong vic git qun áo nh các hành ng cho nc, ngâm, git, x nc (gi), vt khô. Em nghe m em k thì thy c có mt s loi máy hin i hn có th bao gm c tính nng sy và là qun áo. Chic máy git hot ng c chính là nh ngun nng lng là in nng.

Hin nay, thông thng có hai loi máy git ch yu là máy git lng ng và máy git lng ngang. Và máy git nhà em có máy git lng ng, c mi khhi git là m em ch cn cho qun áo vào, y np li và n nút git sau ó khi ng. Chic máy git s quay tht nhanh cho qun áo trong ó c bt ra ht tt c các cht bn sau ó t x nc và vt khô. Khi ã xong xuôi nó nh không quên kêu lên vài ting tít tít tít báo hiu cho m em rng qun ã vt xong, hãy ly nhanh ra phi. Hot ng tht là thông minh. Nên nhiu lúc công vic ca m nhiu quá em cng ã có th mang qun áo ra cho vào máy git máy git giúp m. Công vic ca m em nh ã gim i c boa nhiêu t khi có chic máy git này. Và c nhà em ai ai cng thích chic máy git này không ch vì tin li mà qun áo c máy git cng tht là sch s bit bao nhiêu.

Em và c nhà ai ai cng yêu quý chic máy git thông minh này. Nh có nó mà công vic nhà cng hoàn tt nhanh chóng, qun áo em n tng lúc nào cng thm tho sch s.

em hay ta cai may giat - Em hãy tả cái máy giặt
T cái máy git

Bài làm 2

Nhà em có mt chic máy git tht thông minh, nó dng nh ã m nhim thay m em công vic git qun áo cho c nhà.

Chic máy git là em có màu trng tinh cao tm mt mét và nó có hình tr bn góc vuông tht p. KHi git ch cn b qun áo vào trong ó mà n nút, lúc này ây thì chic máy nh t ng git tt c t x sau ó git và vt. Khi máy ã hoàn thành xong công vic ca mình thì lúc này ây m em cng ch cn ly qun áo trong ó ra phi nhanh chóng. Th là coi nh công vic vt v này ã c hoàn thành mt cách nhanh nht và m em cng thy c nó giúp cho m em i làm công vic khác.

Mt chic máy thông minh hot ng có hiu qu nên nhà em ai ai cng thích. Chic máy nhà em git c qun áo t 7 cho n 8 cân qun áo git qun áo cho c nhà em tha thích. Hn na chic máy hot ng nhanh và em li hiu qu cng rt cao mà ai ai cng phi bt ng. Chic máy git nhà em c kê gn nhà tm, mi thành viên trong gia ình khi tm xong li mang ra trong máy git sau ó chic máy git li thc hin nt ngha v ca mình. Mt chic máy git nh ã giúp cho mùa ông hay nhng ngày tri ma nm nu nh không vt khô thì rt lâu khô. Có chic máy git này nhà em không lo qun áo có mùi vì nhanh chóng c phi khô.

Em rt yêu quý chic máy git này nhà em. Mi ngày khi dùng xong em li lau chùi qua bng gi khô và ph lên nó mt tm vi ln tránh bi.

Minh Nguyt