Em hãy tả cái mũ bảo hiểm

bài: Em hãy t cái m bo him

Bài làm 1

Khi mình lên lp 1 thì lúc này b ã mua cho mình mt cái m bo him màu hng có hình chú mèo Kity nhìn tht là d thng. B nói khi tham gia giao thông bo v chính mình thì con phi i m bo him.

Chic m bo him ca mình có màu hng nhìn rt áng yêu và d thng bit bao nhiêu. Trên ó còn có c mt chú mèo Kity xinh xn na. Ngoài cùng ca chic m là mt lp nha cng nh bo v cho em khi i chic m này. c bit hn ó chính là phía trc m có mt hình bu dc nn trng vin . Trong hình có dòng ch Atom in nghiêng. Quan sát k hn em nh thy c ngay di ch Atom có ch in HELMET tht là p bit bao nhiêu. trong chic m d thng này li có nhng mút xp trng nh ã c khéo léo khâu li, bc li bng mt lp vi cng có màu hng nht nhng vi li là vi li. Chính vì là vi li nên em thy c ngay c khi tri nóng i chic m này em cng cm thy tht là mát m bit bao nhiêu. Em luôn luôn yêu thích chic ma này. Nói n chic m bo him thì không th không nhc n chic dây an toàn hay c gi là quai m. Quai ca chic m cng c làm bng vi nhng li dp và tht chc chn, nó nh c nh chic m c i úng. Chic khoá ca quai m bng nha cng màu en. Và c mi khi mà em s dng m, mình m khoá ra, óng vào, nghe ting lách cách rt vui tai na. Chic m bo him dng nh cng ã giúp cho chính bn thân mình an toàn khi c ba má a i hc, i chi bng xe máy ó các bn !

Mình rt thích chic m bo him d thng này, không ch vì ó là món quà b mình tng khi mình bt u bc chân vào trng tiu hc mà nó còn là mt chic m bo v s an toàn cho mình khi tham gia giao thông ây. Chính vì th mà mình cng luôn luôn gi gìn m cn thn.

em hay ta cai mu bao hiem - Em hãy tả cái mũ bảo hiểm
T cái m bo him

Bài làm 2

Em còn nh c rng khi còn nh xíu khi mà em thy b m mình i m bo him, mình rt thích. Thy em thích i chic m d thng mà b thng nói rt an toàn này thì ã nói rng còn bé nu i m bo him sm s nh hng n xng c. Có l chính vì vy, khi mình lên lp mt thì lúc này b ã mua ngay cho mình mt chic m bo him. C mi khi âu xa, khi em c ngi xe máy, thì b m em cng cho mình i m bo him chu áo.

ó chính là mt chic m bo him ca mình có màu rt c bit. Mình cha tng thy ai có chic m màu p nh vy bao gi c và mình cng rt hãnh din vì iu ó. Chic m ca mình có màu tím . Khi quan sát mình thy c rng ngoài cùng là mt lp nha cng. Còn phía trc m có mt hình bu dc nn trng vin nhìn ht sc là d thng na. Quay li phía sau m là hình nh gia ình gu PANDA tht xinh xn na. ó chính là hình nh ca chú gu b, gu m và gu anh, gu em dng nh cng ang quây qun bên nhau tht hnh phúc. c bit hn em nh thy c bên phi và bên trái m là hình mt chú gu nh ang nm có v rt thoi mái. Còn khhi nhìn vào nên trong m là mt lp xp rt dày màu trng, b em bo lp xp này là bo v cho con khi i mà có ngã cng không lo. Trong cùng ca chic m em xem thy thì ó chínhlà mt lp vi li. Em cng ã bit c mc ích ca sn xut ã làm nh vy là tóc không b bt vào vi nh thoáng khí cho ngi dùng. Em cng rt n tng vi dây quai m c làm bng si vi nilon màu en tht là chc chn bit bao nhiêu. Chic khoá ca quai m bng nha cng màu en nh ng màu vi quai m vy. C mi khi s dng m, mình m khoá ra, óng vào, nghe ting lách cách rt vui tai bit bao nhiêu.

Em rt thích chic m bo him áng yêu và xinh xn này mà bao mua cho em. i ng khi ngi sau xe gn máy em cng luôn i chic m này có th m bo an toàn cho chính bn thân em na. Khi không dung em li chic m vào gn mt ch, thnh thong cng ly khn lau cho chic m không b bi cho nên chic m ca em bao gi cng nh mi vy.

Minh Nguyt