Em hãy tả cái thước kẻ của em

bài: Em hãy t cái thc k ca em

Bài làm 1

Hôm qua là ngày ch nht em cng ã c i nhà sách vi m và mua rt nhiu dùng cho hc tp. M em mua cho em nhiu dùng hc tp lm, nào là sách, v, bút, thc, phn, bng…nhng dng nh em c vn thích ngm nghía chic thc mà m chn nht. Có th thy c ây cng là chic thc em thy p nht t trc n gi.

Có l rng chic thc có màu xanh nc bin rt du nh, khi mà nhìn thì cng rt thích mt. c bit hn na em nh thy c chính trên chic thc có hình mt dòng sông ang chy un ln, nh tht là quanh co. Em cng ã thy c chic thc ca em có mt chic thuyn bé tý và mt ngi chèo lái nó. Em dng nh cng nh ã tng tng nh chic thc k ca em tht nh ã cha c mt thiên nhiên rt p, tuyt vi bit bao nhiêu. Có l rng chính chic thc nó cng tht ging nh con sông quê hng em vy.

Chic thc k ca em nó có chiu dài 30cm, trên chic thc cng ã có tng con s khi em nhìn vào s bit c dài nh th nào. Chic thc k tht dt, khi k thì em cng ã nhìn rt rõ nhng ng nét. Nó dng nh cng ã c ánh s th t t 1 n 30cm. iu ó làm cho em dng nh cng không phi ngi m xem nó có bao nhiêu ô vuông nh na vì nó ã có sn con s nh th ri.

Chic thc chính là ngi bn ng hành ca chic bút cho em có nhng dòng k thng hàng. Có l chính vì thc và bút luôn i lin vi nhau, h tr cho nhau.

c bit hn em nh thy c trên chic thc ngi ta có dán mt ming giy nh xinh, nó dng nh cng ã c trang trí ha tit và cha mt ch trng em có th vit h và tên, hay tên lp vào ó. Bi vy, em nh thy c t khi có chic thc em không s b tht lc na vì ã có tên em trên ó ri và iu này làm em cng rt thích.

Các bn ca em ai ai cng khen chic thc ca em p, chic thc dng nh cng va màu sc du mt, va trang trí bi cnh thiên nhiên hin hòa. Các bn ai cng mun mn chic thc này k lên nhng ng nét thng tp trên quyn v trng tinh ca mình.

C mi khi mà dùng xong thì em cng nh luôn gi cho chic thc không b dính mc trên, nu có b dính em s nhanh tay lau sch. Và vì khi mà lâu nó s bám cht không th ra c s làm cho chic thc nh xu hn i. M em cng ã dn rng c mi khi con không dùng n thc na thì em phi ct nó vào hp bút xinh xinh, nu chic thc dài quá thì con hãy trong cp sách ca mình.

Chic thc k áng yêu này chính là dùng hc tp, là ngi bn thân thit ca em mi ln n trng. Em s gi gìn nó cn thn nht.

ta cai thuoc ke cua em - Em hãy tả cái thước kẻ của em
T cái thc k ca em

Bài làm 2

Khi mà vào u nm hc, m em có mua cho em mt cây thc rt p. Em rt yêu quý chic thc k xinh xinh này.

Mc dù mù m mua cho em rt nhiu dng c hc tp nào là bút, thc, bng con… nhng em thích nht là cây thc k này. Vì chic thc k li nh ã có nhng c im khin em nhìn là thy thích ngay.

Cây thc k ca em nó ã c làm bng g có chiu dài 20 cm, và còn chiu ngang mi cnh là 1 cm. c bit nht em nh thy c ó chính là mi mt thc c sn mt màu khác nhau. Em thy c chic thc k nó li có c mt màu ti li có mt màu xanh da tri nhìn tht là thích thú và p bit bao nhiêu. Khi em nhìn em li cng rt rt thích mt. Chic thc mt mt thì có màu vàng ngh và mt thì có màu trng tinh khôi. Và em cng nh thy c ni lên trên bn màu xanh vàng trng y dng nh cng chính là nhng vch k rt u nhau màu en ánh du tng centimet tht rõ ràng bit bao nhiêu. Còn em li thy c chính tác dng ca nhng vch ó là giúp em thun li hn trong gi hc toán, trong tit hc v. Và cng chính nh nó mà em dùng thc k nhng on thng chính xác, v nhng hình tam giác, hình vuông… rt p và thng hàng trên trang giy.

Em luôn luôn gi gìn cây thc cn thn mi khi dùng xong vì cây thc góp phn giúp em tin b trong hc tp c bit là môn toán hình. Và bn thân em cng ã coi nó nh vt quan trng nht ca mình.

Minh Nguyt