Em hãy tả cái trống trường

bài: Em hãy t cái trng trng

Bài làm 1

Ting "tùng… tùng… tùng" chính là âm thanh rn ràng ca ting trng phát ra âu ó không bit na, nhng quan trng hn là em thy nh cái trng trng em. Cái trng trng ã c t trên cái giá g vng chc, bên hành lang ca vn phòng nhà trng.

ó c bit n chính là mt chic trng ln, nó cng ã to gn bng chic lu ng nc, sn màu thm. Th ri em nh thy c hai mt trng c làm bng da trâu, dày và nhn bóng, cng rt phng phiu. C nhng cái vin xung quanh mt trng là mt hàng cht inh rt chc chn. Th ri phn tang trng là nhng thanh g mng cong, nh ã c ghép khít và dính cht vi nhau bng mt lp keo rán chc. c bit hn ta nh thy c ngang lng trng có tht hai cái ai bng mây bn, nó dng nh cng ã có quang du cn thn, trông rt oai v. Th ri em thy c c cây dùi dài c bn tc, hình tròn c làm bng g c t bên cnh trng.

Em nghe nh ty c ting trng tht oai nghiêm. Nó có sc mnh thúc gic chúng em nhanh chân n lp. c bit hn ó chính là gi chi, ting trng nh rn rã reo vui, nó dng nh cng ã mi gi chúng em ra sân nô ùa tha thích, nó nh nhc nh chúng em tham gia tp th dc nhp nhàng. Khi c n gi tan hc, ting trng trng em dng nh li ngân vang mt iu khác, giòn hn, hp dn hn.

C mi khi mà lng nghe ting trng gi mi thì em nh thy c ai ny u tr nên nghiêm trang. Có l rng chính ting trng y có lúc nh âm vang ting trng trn oai hùng ca cha ông thu nào, và nó dng nh li cng có lúc li tng bng, rn rã nh ting trng hi mùa, gi t ni làng quê. Ting trng nh nhc nh thy trò dy tt, hc tt. Khi mà theo ting trng y, chúng em tht vui v và hn h bc vào nm hc mi. Cng chính vi ting trng y, chúng em bc vào mùa hè vui chi thoi mái.

Cái trng trng em luôn luôn là ngi bn thân thit ca chúng em. Nó dng nh lu li nhng k nim áng nh ca tui hc trò ca chúng em na nên em rt yêu quý ngi bn thân thit này.

ta cai trong truong em - Em hãy tả cái trống trường
Em hãy t cái trng trng

Bài làm 2

Có th thy c rng chính t nm hc lp mt n nay, không ai trong chúng tôi li không bit rõ v cái trng trng thân yêu c.

Cái trng ca trng em có mt cái thân tròn nh cái chum, lúc nào cng trên mt cái giá gi kê trc phòng bo v ht gi n gi vào lp là bác baspr v li gõ trng bao cho chúng em bit. Thân mình anh ta ã c ghép bng nhng mnh g u chn chn, n gia, khum khum nh ã nh li hai u. Quanh lng ã nh qun hai vành ai to bng con rn cp nong, nom nhìn cng rt hùng dng. Thêm na ó chính là ai u trng buc kín bng da trâu thuc k, cng rt phng.

Sáng sáng khi mà chúng em i hc ti gn trng, em nh nghe thy ting trng m m gic giã "Tùng! Tùng! Tùng!" là bit bao hiu gi vào lp. Lúc ó chúng tôi ro bc cho kp gi hc. c bit hn c khhi vào nhng lúc tp th dc, anh trng li "cm càng" cho chúng tôi theo nhp rt quen thuc ó chính là nhp "Cc, tùng! Cc, tùng! " u n. Khi chic trng nh ã "x hi" sau mt hi dài là lúc chúng tôi cng c "x hi" sau bui hc cng thng c v nhà.

Chc chn rng sau này tôi s ri xa mái trng này lên hc mt ngôi trng to ln hn vi ting chuông báo gi hin i hn. Nhng dù vy, tôi cng nh s không bao gi quên hình dáng cc mch và âm thanh rn rã ca cái trng trng cùng bao k nim u th thi hc sinh vi mái trng và cái trng trng này.

Minh Nguyt