Em hãy tả cái tủ lạnh

bài: Em hãy t cái t lnh

Bài làm 1

Có th nhn thy c rng trong ngôi nhà em có rt nhiu vt nhng dng nh em li thích nht là chic t lnh mà b em mua cách ây mt nm.

Chic t lnh này b em mua tht bn. Nó có hình dáng cng rt là to, nng khong 50 lít na. B em cng ã cn tht t nó di nhà bp thun tin cho vic nu cm hàng ngày ca m. M em dng nh cng rt ng ý và tán thành vi cách t lnh ca b em. Bi m bo ni này thun tin rt nhiu khi m cn ly nhng n ra có th ch bin cho c nhà nhng món n ngon và y cht dinh dng cn thit cho c gia ình. Chic t lnh dng nh cng tht là sang trng na, em nh thy c nó dng nh cng ã khoác lên mình mt chic áo màu trng. Em cng nh thy c rng chính trên cái nn trng y là nhà sn xut dng nh cng ã im nhng hình hoa qu ngon lành bt mt tht p. Có chic t lnh này t góc bp tht phù hp vi không gian nhà bp ca nhà em. Chic t lnh này b em mua nó thuc hãng Sanaky. Tuy chic t lnh nó không phi là loi cao cp nh t lnh nhà bác Trình, bác Chính nhà em nhng dng nh nó có tin ích i vi chính nhà em. Chic t lnh này li c thit k có hai ngn. ó chính là mt ngn làm á. c bit hn em nh thy c ngn di rng và to hn nên m n thc ung vào ngn ó. Khi nhìn trên cánh t lnh còn có tay cm thun tin cho vic khép vào m ra.

Em tht là thích thú khi mà c m chic t lnh ra, em thy có rt nhiu cái hp to, nh màu trng m em ng rau c qu vào trong hp. Hn na chính bên trong cánh t còn có nhiu khoang ng nc ung. Trong t trên t làm á em thy c có c nhng lp tuyt dày và lnh but. Nhà em làm á ung trong nhng ngày hè nóng và có th nhng chai nc mát t cái t lnh khi em i hc v ung thy tht sng khoái. T lnh nhà em dng nh cng ã cha c rt nhiu n thc ung.

C nhà em cng thy c rng t khi có chic t lnh này, m không còn lo s thc n b thiu hay b ôi hng na. Và cng chính là nh có chic t lnh mà gia ình em luôn c thng thc nhng ba cm va ngon li rt tt cho sc khe na. Em cng rt yêu quý chic t và em cng s gi gìn nó tht cn thn và hay lau chùi cho nó luôn c sch s.

em hay ta cai tu lanh - Em hãy tả cái tủ lạnh
T cái t lnh

Bài làm 2

Nhà em có mt cái t lnh mi tinh hiu Toshiba xut hin phòng n nhà em ngt ngào bit bao nhiêu. Chic t lnh nh mt thành viên mi trong gia ình em và nó cng m nhim nhiu nhim v cho gia ình em na.

T lnh nhà em li có mt chiu cao là mt phy by mét. Chic t li có c mt dung tích ba trm hai mi lít gm hai ca, c bit em nh thy c chính ca trên là ngn ông còn ca di là ngn mát. Chic t lnh c t chc chc lên bc bng nha cng tt, và nó có màu xám nhìn cng rt sang trng bit bao nhiêu. Trên chic t thì li nh ã mang tên hãng sn xut t ó chính là nhãn hiu Toshiba. T lnh nhà em cng có hình khi ch nht ng nh bit bao nhiêu chic t khác và nó có dung tích là 50 lít. Chic v bên ngoài t lnh làm bng thép trng. c bit hn ó chính là bên trong t lnh làm bng nha cao cp màu trng. Ngn làm á ca t chim hai phn nm chiu cao ca t, và nó dng nh cng ã c làm hai tng bng mt ngn k kính chu lc. Cánh ca t có hai hc eo làm bng mi ca màu trng m. Khi mà em cánh ca ln, thì chính phn di t lnh này là ngn mát. Ngn mát ca chic t lnh ã c thit k và cng nh ã c chia làm bn tng khác nhau. Em nhn thy c chic tng cao nht có np óng m. Tng này m em thng dùng tht, cá… n lin trong thi gian t mt n ba ngày. Còn âu ba tng còn li phân cách nhau gia mi tng là mt tm kính chu lc dày mi li, và nó cng nh ã c bc np nha xung quanh. Ngn di cùng chính là ngn ng rau, có hc kéo và np y tht là cn thn. Ngn trên cùng ca t riêng bit thì làm á và các ông lnh tht tin dng bit bao nhiêu

Có th thy c rng chính trong nhp sng hin nay, t lnh góp vai trò tích cc giúp con ngi dng nh cng s tit kim thi gian i ch hàng ngày mà vn có thc n ti ngon, hp v sinh. Em cng rt yêu thích chic t lnh nhà em.

Minh Nguyt