Em hãy tả cây hoa hồng

bài: Em hãy t cây hoa hng

Bài làm 1

Trong khu vn nh nhà em có rt nhiu loài hoa khác nhau, và trong s nhng cây hoa p ó em thích nht ó là cây hoa hng.

Cây hoa hng tht nhiu hoa và xanh mt ca nhng chic lá ã c b em trng trc nhà em. Và c mi bui sáng em thng ngm và c chiêm ngng v p cun hút không th nào có th t c, hoa hng luôn luôn có v p quý phái bit bao nhiêu. Em nh thy c rng chính nhng bông hoa dng nh c gi hình và mang nhng cung bc riêng bit không ging bt c mt cây hoa nào khác. Cây hoa hng nhà em thân ca nó có nhiu gai, màu xanh m càng v di gc thì v cây nh có màu nâu. c bit hn em nh thy c các bông hoa ca nó màu hng m hn cánh sen tht hp dn. Nhng bông hoa nh ta ngan ngát hng thm cho c khu vn.

Em nh thy c chính trên thân cây ca nó lm gai, mi cái gai dng nh cng ã cách nhau 1 n 2 cm. Nu nh quan sát k hn em nh thy c chính trên thân cây c chia làm nhiu nhánh và nhng hoa c n trên nhng cành ti tt bit bao nhiêu. Cái gc ca cây hoa hng nhà em cng ã c trng mt cái chu to có nhng ng nét hoa vn tht p. Hn na ó chính là c mi chu s c chm bón rt tt. c bit nht ca cây hoa chính là nhng bông hoa ca nó, nhng bông hoa và c nhng cái n nh tht e m ã im tô thêm cho sc màu ca khu vn nhà em nh tht ti tn hn. Nhng cánh hoa có màu hng c xp an xen nhau tht ep bit bao nhiêu. Cánh này chng cánh khác so le nhau to lên mt bông hoa hng tht p. Th ri c nhng chic ká cây hoa hng có màu xanh, mi cây hoa hng bao gi cng có rt nhiu lá. Quan sát k hn em nh thy c chính trên lá cây cng có màu xanh và có gai cng rt nhiu, Nhng chic gai ca hoa hng nu b âm vào tay cng rt au ó. Càng v gc thì mà xanh thm chuyn sang dn màu nâu và dng nh cng ã c phân thành nhiu nhánh. Nhng bông hoa hng hng sc c nh làm cho khu vn nhà em không ch có sc mà li còn có nhng hhuwong thm nng nàn bit bao nhiêu.

Bn thân em cng nh rt thích hoa hng bi nó tng trng cho mt tình yêu p, và em yêu v p không ln vào âu c ca nó.

em hay ta cay hoa hong - Em hãy tả cây hoa hồng
Em hãy t cây hoa hng

Bài làm 2

Trong tâm trí ca mi ngi, dng nh ai ai cng có cho riêng mình mt loài hoa yêu thích. Mi ngi li có mt s thích riêng và không ai ging ai, ngi thích hoa ào, ngi thích hoa sen,…còn em thì li thích hoa hng ti tn và rc.

Nhà em có trng mt chu hoa hng tht p trc hiên nhà, cây hoa hng c ngay trc cng nhà em. M em nói rng ây loài là hng nhung và là n hoàng ca các loài hoa nên em càng thích thú hn. C mi bui sáng sm, c bit khi tri se se lnh th ri c nhng ánh ban mai ca mt tri dng nh ht xung. Em nh thy c ó có nhng ht sng long lanh ng li trên lá trông tht p, tht lung linh bit bao nhiêu. Và em cng nhn thy c rng dng nh c càng tô im cho v thun khit, và c màu thm ca nhng bông hoa dng nh càng làm thêm xao xuyn.

Th ri em nh thy c có nhng cánh hoa dng nh c cha ra kh rung rinh nh cô gió mát i ngang qua. Nhng cánh hoa n nh c thm, tht mn màng, tht mng manh bit bao nhiêu. Hoa hng tht p, các cánh hoa c xp tng lên nhau nó dng nh li càng vào lp trong cánh hoa càng nh và mng, qun cht ly phn nh hoa. Nhìn sâu vào trong nhng bông hoa thì em thy c u ca nh hoa thng có màu vàng nht hn na nó li mang trong mình mùi hng lan ta ra khp mi ni, mùi hng cng t ó tht nh nhàng, say m bit bao nhiêu ngi qua li trc ngõ và nó còn mang c mùi thm d chu cho c nhà em na. Cho nên em càng thích thú vi nhng bông hoa hng này. Quan sát k em thy c ngay u nh hoa có chút phn trng, hng ngày u có ong bm ghé thm nhng bông hoa này. Bông hoa nh c âm ra t chính thân hoa, thân hoa thì nh xíu ch bng chic a thôi nhng rt cng cáp, th ri phi cn thn khi n gn nhng bông hoa xinh p này vì xung quanh thân cây hoa hng dng nh li còn có gai nhn nh lp v khí bo v cui cùng.

Th ri không th không nói n nhng chic lá xanh thm hi trng thành, xanh non khi nh và vàng vt khi ã già mng có nhng rng ca. Cây hoa hng nh vn mình ra ón ánh nng mai ca mt tri và c nhà em ai ai cng yêu thích cây hoa hng này. Hàng ngày em u ti và bt sâu cho cây hoa.

Minh Nguyt