Em hãy tả cây lúa

bài: Em hãy t cây lúa

Bài làm 1

Cây lúa chính là mt loi cây quen thuc cng nh tht là gn gi vi ngi dân Vit Nam ta t bao i nay. Có l chính vì th mà em luôn thích cây lúa này.

Cây lúa chính là loi cây thân c. Nu nh ngm nhìn thân cây nó li có th thy c thân lúa ngn, ch dài khong nm mi hay sáu mi centimet. Lá lúa dài, cong nhìn tht là p, khi ã trng thành cây lúa li có lá xanh mt, tràn tr sc sng. c bit hn ó chính là khi mà t trên ê mà nhìn xung cánh ng, ta s thy mát c tm mt. Còn khi mà nhng bông lúa ã bt u ng vàng thì lúc này nhng chic lá lúa cng chuyn sang vàng. Trên ng rng có nhng bông lúa un tru vì nng, nhng bông lúa này dng nh i ngi nông dân n gt mang v. Thân và c lá lúa làm cho ta cm giác lúa rt mnh d, yu ui bit bao nhiêu. Không khó bit c cây lúa c trng khp ni trên dt nc ta. Không ch ng bng, min núi còn có lúa nng, nhng rung bc thang trng lúa trên các sn núi. Khi mà cây lúa ang ni t quá chua, ngi ta phi kh chua thì mi có th trng lúa c.

Mi khi ngi nông dân mà trng lúa, ta phi lu ý, ó chính là phi cung cp nc cho lúa nhng cng không th úng làm lúa cht. Cây lúa là cây lng thc chính ca nc ta, cho nên hình nh ca cây lúc dng nh cng quen thuc hn.

Em rt yêu cây lúa bi cây lúa ã cung cp cho con ngi lng thc chính trong mi ba n.

em hay ta cay lua 1 - Em hãy tả cây lúa
Em hãy t cây lúa

Bài làm 2

Trong các loài cây quen thuc i vi ngi nông dân Vit Nam thì không th không nhc n cây lúa c.

Nhà em cng có mt rung lúa, ngày ngày m em cng ra ng chm sóc cây. Em cng rt thích theo m ra ng xem m chm sóc lúa. Cây lúa thuc loài thân tho. Thân cây lúa em quan sát c thì nó cng có tròn chia thành tng lóng và mt. Nh nh thy c phn lóng thng rng rut, ch có phn mt là c mà thôi. Âsn tng hn ó chính là lá lúa dài và mng, mt lá nhám, gân lá chy song song. Có th thy c r ca cây lúa không dài lm, r ca cây lúa dng nh thng mc vi nhau thành chùm bám cht vào bùn gi cho thân lúa thng ng thi hút c nhng dng cht nuôi thân cây.

Em rt thích c ngm nhìn nhng bông hoa lúa nh nhn, mc thành nhiu chùm dài. iu c bit ca cây lúa mà ít ai ý n. Hoa lúa cng chính là qu lúa ng thi tr thành ht lúa sau này. Hoa lúa em thy thì nó rt l, nó li không có cánh hoa nh bao loài hoa khác mà dng nh em ch có nhng vy nh bao bc ly nhu bên trong. Lúc hoa lúa n, u nhu thò ra ngoài, có mt chùm lông quét ht phn mà thôi. Em nh thy c có th làm ra nhng bát cm trng do thm tng ht thì ngi nông dân rt vt v. Phi “mt nng hai sng” quanh nm ni ng rung thì mi có th có c nhng v mùa bi thu c.

Cây lúa luôn luôn là mt trong nhng hình nh gn gi và tht là thân thuôc bit bao nhiêu. Em cng rt yêu quý cây lúa và yêu quý nhng ngi nông dân ã làm ra nhng ht go.

Minh Nguyt