Em hãy tả lịch treo tường

bài: Em hãy t lch treo tng

Bài làm 1

Th là mt mùa xuân na li n ri tht là nhanh bit bao nhiêu. Khi mà ngày Tt Nguyên án li v, gia ình em ai cng náo nc ón Tt. Ông ca em cng ã gói tht nhiu nhng chic bánh chng vuông, màu bánh c bc bng lá dong nh xanh ngt, b em cng ã nhanh chóng ra vn cht cành ào ti thm nht bày bin trong nhà nhng ngày Tt m m này. M em ra ch mua mua hoa và cng không quên mua mt t lch ón nm mi.

Vào chính bui sáng hôm y em và m cùng nhau i ch Tt, và m em cng ã mua c rt nhiu c, bánh ko. c bit hn sau khi mà em và m ã mua c y các th cho mt ngày Tt dng nh cng ã tht là vui v thì em và m em cng ã cht i qua mt ca hàng bán lch, trong ca hàng lch có bit bao nhiêu cun lch, nhng cun lch y màu sc, kích c, a dng v c chng loi c bày bán khp ca hàng, có lch bàn, lch bóc và lch treo tng na… Em nh thy c trong ca hàng ó thì quyn lch nào cng rt p, màu sc rc r, mà ch yu là màu , bi màu nh ã gi ra không khí náo nc ca ngày tt nguyên án, hình nh c in trên nhng cun lch rt a dng và bt mt. Em nh ã cùng vi m ã la chn rt lâu, hai m con c nh va chn va ngm nhìn nhng t lch, vì có quá nhiu lch mà t nào cng p và iu này gây ra khó khn cho hai m con.

Em và m cng nhanh chóng quyt nh mua t lch treo tng, bi công ty ca b em ã tng cho nhà em mt quyn lch bàn ri nên mua t lch treo là hp lý nht. M em nói vi em rng “mua t lch này v treo phòng khách, mi ngi trong nhà có th d dàng quan sát nht có th nm bt c ngày tháng mt cách rõ ràng”. T lch tht p mà em và m mua là mt t lch treo tng gm mi hai trang, và em nh nhìn thy c c mi trang là mt tháng trong nm. c bit hn thì chính trong mi tháng thì t lch cng ghi rõ ràng tng ngày, có tháng có hai mi chín ngày, và nhn thy c có tháng n ba mi mt ngày, nhng em cng ã thy c có tháng tròn ba mi ngày. Em ngh rng chc chn cun lch này s rt hu ích, nó giúp em cng nh mi ngi trong gia ình bit c hôm nay là ngày nào và có nhng d tính trc s làm gì khi quên. Cun lch n gin vy thôi nhng nó dng nh cng tht là hu ích.

Cun lích có 12 t và mi t li có mt màu sc khác nhau nói v mt a danh khách nhau. ó là th ô Hà Ni, o Trng Sa, Hoàng Sa, thành ph H Chí Minh,..

Cun lch tuy n gin tht y, ã vy giá c cng rt hp lí nhng nó có vai trò vô cùng to ln i vi cuc sng ca con ngi.

Có th nói rng cun lch cng là cun s nh, nó nhc nh mi ngi mi khi n dp quan trng, nhng ngày l, ngày sinh nht trong nm vy, nên em rt yêu quý cun lch này.

ta lich treo tuong - Em hãy tả lịch treo tường
T lch treo tng

Bài làm 2

Tt n xuân v thì nhà em c c quan m tng cho mt tm lch treo tng bng giy bìa tuyt p bit bao nhiêu. Em c nhìn tm lch ó mãi. Lòng em dng nh li c tràn y s vui sng, em em treo tm lch trc bàn hc ca mình.

Tm lch nhà em cng li nh c in bc nh chùa Thiên M và ây cng chính là mt cnh p ni ting ca x Hu. Trên nn giy tht dày có màu xanh da tri ni bt lên trên chic tháp by tng. Em nh nhìn thy c ó có nhng mng mây trng xp tng nh sà tht là thp xung di chic tháp cao sng sng y. Nu ý hn li nh thy c xung quanh bc tranh li c khuôn mt ng vin màu càng làm cho cnh chùa thêm ni bt. Em nh thy c phía di bc tranh dng nh cng chính là tm lch ôm p nhng tháng ngày tt p. Vfa không th không nhc n nhng t giy p-luya trng tinh, mng dính c gn li rt cht ch vi nhau bng mt cái vòng xinh xinh màu trng. Khi mà em s tay vào ó, em thy mát ri. Và có l rng chính mùi giy thm thm làm tng thêm s quý giá ca tm lch.

c bit hn em nh thy c c mi ngày, thì cun lch li có mt khuôn mt mi rng r và vui v hn. áng chú ý nht ó chính là c vào ngày ch nht, lch thay chic áo gin d hàng ngày bng mt cánh áo ti, màu sc này dng nh c làm ng hng c trang giy trng tinh. Và c mi ln a tay lên bóc lch, em cm thy nh nó quyn luyn vì phi t bit ngôi nhà yêu du ca nó ra i. Mi ln mà cm t lch trong tay, em tng nh ang cm mt ngày ã qua vi nhng hình nh ti p trong sáng, nhng ht sng long lanh, ánh mt tri rc r, ó chính là nhng ting chim hót lanh lnh hót và ging nói m áp ca mi ngi.

Em rt yêu quý t lch treo tng này, nó nh mt cun s nhc nh em nhng s kin và cho em bit c nhng k hoch c th c t ra.

Minh Nguyt