Em hãy trình bày cảm nghĩ của em về truyện Cô bé bán diêm

bài: Em hãy trình bày cm ngh ca em v truyn Cô bé bán diêm

Bài làm

Nhà vn An-ec-xen là mt nhà vn ni ting gn lin vi thiu nhi trên toàn th gii. Ông sáng tác nhiu tác phm hay nhng câu chuyn c tích v th gii thn tiên k o lôi cun hàng triu trái tim bé nh vào th gii thn tiên ca mình.

Trong nhng câu chuyn c tích ca An-éc-xen nhng cnh i bt hnh, nhng ngi sng lng thin, tht thà ngay thng u có mt kt thúc vô cùng có hu. Nhng trong tác phm "Cô bé bán diêm" dng nh An-éc-xen ã la chn cho nhân vt ca mình mt kt thúc bt ng, khác bit, nó tr thành ni au ám nh vi ngi c.

Thông qua câu chuyn ca Cô bé bán diêm tác gi mun t cáo ti ác vô tâm ca nhng con ngi trong xã hi, ã th vi ni au kh cô n ca mt em bé nghèo kh, cô n.

Truyn ngn "Cô bé bán diêm" k v mt em bé tm by tám tui làm ngh bán diêm, do trên ng ph. Em không có ai yêu thng mình c, dù em ang sng vi mt ngi cha tng áp mái, nhng ngi cha ca em là mt ông b nát ru thng xuyên ánh p em mi khi em không kim c tin mang v cho ông ta.

M em ã mt t rt lâu ri, em không còn nh mt m mình na, ch có bà ngoi là ngi thng em nht thng xuyên che ch bao bc cho em. Nhng bà ngoi ca em ã mt t nm ngoái b li mt mình em b v lc lõng trên cuc i.

co be ban diem - Em hãy trình bày cảm nghĩ của em về truyện Cô bé bán diêm
Phát biu cm ngh "Cô bé bán diêm" ca An-éc- xen

Cô bé bán diêm ti nghip bc i trong êm, tng bc i lm li cô n trong êm giao tha cui nm. Em mun bán c mt chút gì ó, có tin mang v a cho cha ca mình, nu không bán c gì nht nh em s b ánh. T sáng ti gi, cô bé i mãi, i mãi mà chng có ai r lòng thng mua giúp em mt bao diêm nh, cng không có ai b thí cho em ít tin l hay mu bánh mì, nên cô bé bán diêm ti nghip vô cùng ói bng.

Em i trong êm cui nm vi lp tuyt ri lnh cóng, tng cn gió tuyt tp vào mt lnh cóng, hai tay em tê but không còn cm giác gì na, bàn chân em i t không mang giày, u trn không có m. Em mong manh trong chic áo khoác mng ã sn vi, cô bé c i, nhng dng nh mi ngi quá vi vã ai cng mong v nhà tht sm cùng gia ình quây qun bên lò si n ba ti và ón giao tha, mong c mt nm mi tt p hn nm c.

Cô bé bán diêm nhìn vào nhng ngôi nhà có ô ca s sáng èn, bên trong ó nhng con ngi tht hnh phúc. C gia ình cùng quây qun bên bàn n c tri bng khn tri bàn trng mut, tt c bát a u sáng loáng, có nhng chic dao, na làm bng bc..Trên bàn n có món súp nóng, có ngng quay và chao ôi tht nhiu món ngon hp dn. H ngi bên cnh lò si vô cùng m áp, trong nhà có cây thông nô en vi nhiu món quà c treo trên cây, có èn nhp nháy vô cùng p mt.

Cô bé bán diêm thì vào trong nhng ngôi nhà và cm thy h tht hnh phúc, còn em thì vn ây l loi, lm li trong bóng êm. Cng có lúc em ngh s v nhà nhng v làm gì nu không có tin a cho cha thì cha em s ánh em cht mt, v nhà cng chng m hn là bao cn nhà áp mái, không có lò si nhng ô ca gió vn lùa vào rét but.

Ngh nh vy, nên em quyt nh ngi thu mình gia khe tng ca hai ngôi nhà sát nhau tránh nhng cn gió tuyt tp vào mt. êm ti bao ph xung quanh em, nhng góc ph vng ngi, em quyt nh lôi que diêm ra qut th si m hai bàn tay ang cóng but tê di.

Que diêm th nht sáng lên, cô bé bán diêm nhìn thy mt lò si m áp, sc nóng ca lò si làm cho cô bé cm tht vô cùng d chu bit bao, nhng khi ánh sáng t que diêm vt tt i. Cô bé li nhìn thy khong tri en ti nhng ngã t vng ngi và cn bão tuyt tp vào mt rét but.

Cô vi vàng qut que diêm th hai lên, ln này cô bé nhìn thy mt bàn n thnh son có rt nhiu thc n ngon, có c ngng quay béo ngy, ngon i là ngon, món nào món ó vô cùng hp dn. Có l ó là mong c ca cô bé lúc này, khi thân th lnh cóng, bng thì ang sôi lên cn cào, vic cô bé mong mun có lò si cho thc n tht là mt c m bình thng d hiu.

Que diêm th ba vt sáng lên, ln này cô bé nhìn thy mt cây thông nô en vi nhiu món quà treo trên ó, mt cây thông tht to ln, tht p mà cô cha tng thy bao gi.

Ri que diêm th t, cô bé nhìn thy bà ngoi ca mình, bà nhìn cô ci trìu mn cô gi bà tht ln "Bà i cho cháu i theo vi" sau câu nói ó cô bé bán diêm thy lòng mình nh bng, mt linh hn t t thoát ra khi th xác, bay vút lên cao hai bà cháu nm tay nhau i vào th gii mênh mông cc lc.

Sáng hôm sau, ngi ta tìm thy mt cô bé qua i gia hai bc tng ca mt ngôi nhà, trên khuôn mt cô bé vn hng hào, môi em vn n mt n ci.
Thông qua câu chuyn "Cô bé bán diêm" tác gi An-éc-xen mun gi gm ti ngi c hãy quan tâm ti nhng s phn nh bé bt hnh trong cuc sng, nhng em bé lang thang c nh cn lm nhng bàn tay giúp ca nhng ngi xung quanh.

Truyn ngn "Cô bé bán diêm" th hin s nhân vn ca tác gi vi nhng con ngi cô n, nghèo kh trong cuc sng.

Tho Nguyên