Giải thích câu ca dao “Bạn bè là nghĩa tương thân. Khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao "Bn bè là ngha tng thân. Khó khn hon nn ân cn có nhau”

Bài làm

Ông cha ta có câu rt hay và úng n ó chính là câu:

Bn bè là ngha tng thân

Khó khn hon nn, ân cn có nhau

Trong cuc sng ca mi mt con ngui không ai có th sng thiu bn. Tình bn c ánh giá cng chính là mt trong nhng tình cm cao p và trong sáng nht. Nh nhà vn ni ting tên Thomas Hughs tng bày t ý kin ó chính là câu: “Phc thay ngi nào ó có tài kt bn, vì ó là mt trong nhng quà tng quý nht ca Thng ”. Và không th ph nhn c. ta nh cng ã thy c tình bn có mt sc nh hng vô cùng to ln n cuc sng ca mi chúng ta.

Không ai có th ph nhn rng khi mà con ngi t khi sinh ra n ngày trng thành không ai không có bn. Có th thy c rng, chính tình bn rt gn gi, gin d ch không xa vi hay khó nói nh nhiu th tình cm khác. Qa tht, trên th gii ta nh thy c chính tình bn là mt phm trù xã hi, c dùng ch quan h gia ngi vi ngi mà h li có nhng nét ging nhau v tâm t, tình cm, quan im hay hoàn cnh…Tình bn cng chính là khi h có th chia s, ng cm, giúp nhau cùng tin b. Th ri cng chính t tnh bn có th là bn tri k, bn ni kh, bn hc, bn ng hng, bn ng la hay bn ng minh, và ròi cho n c bn hu cùng chin u. Bn c nh ngha mt cách d hiu, ó chính là nhng ngi có cùng s thích, cùng lí tng, quan nim sng vi chúng ta. Bn cng c ánh giá chính là nhng ngi cho ta mt b vai mi khi ta khóc, cho ta mt im ta khi ta ri vào tuyt vng. Bn tt luôn luôn cng ã giúp cho chúng ta mt bu tri ánh sáng khi ta lc bc vào th gii tm ti. Hay hiu mt cách nôm na thì chính nhng ngi bn cng chính là ngi s luôn bên ta dù cuc i có i thay, c bit ó là khi ta gp hon nn cng nh tìm thy hnh phúc.

giai thich cau ban be la nghia tuong thann kho khan hoan nan an can co nhau - Giải thích câu ca dao "Bạn bè là nghĩa tương thân. Khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau”
Gii thích câu ca dao ‘Bn bè là ngha tng thân. Khó khn hon nn ân cn có nhau”

Nhng chúng ta cng nên t nhng câu hi, ó chính là ti sao ta cn phi có bn? Phi chng chính tình bn có sc mnh nh câu nói ca ai ó là “ nhà thì nh ba m, ra ng thì nh bn bè”. Chc cng có l vì vy mà bn bè rt quan trng, nu ai không có bn thì ó là mt thit thòi ln trong i. Thc s thì trong cuc sng li có bn là iu hnh phúc nht ca mi cuc i nh nhà vn A.Manzoni ã nói mt câu rt úng ó chính là “Mt trong nhng hnh phúc ln nht i này là tình bn, và mt trong nhng hnh phúc ca tình bn là có mt ngi gi gm tâm s thm kín”.Thc s ta nh thy c rng chính tình bn n vi mi chúng ta mt cách rt t nhiên bi có l rng nó dng nh cng ã c xut phát t trái tim ca mi ngi.

Trong cuc sng ca chúng ta hin nay, ta nh thy c chính tình bn c biu hin trên nhiu phng din khác nhau. Cho dù con ngi trong bt c thi i nào cung tn ti rt nhiu tình bn p. Ta vn còn nh nh n tình bn p ca Lu Bình và Dng L ngày xa. Ta vn nh n chuyn khi Dng L là mt th sinh nghèo kh, Lu Bình dng nh không nhng không chê bai mà còn kt giao bn hu và to iu kin cho Dng L n hc. Th ri cng cho n khi Dng L công thành danh toi, Lu Bình lúc này ây li ch là mt k n mày ru chè bê tha. Nh n ngha tình bn bè nm xa, Dng L không ngi ngn mà ã nh v mình giúp nuôi và c thúc vic hc ca Lu Bình. Sau ó, Lu Bình t làm quan. Th ri ta cng nh n tình bn vô cùng tt p và sâu sc ca hai nhà chính tr ln là Các-mác và ng-ghen. Có th nhn thy c chính tình bn ca hai ông bt ngun t vic có cùng chung mc ích và lí tng. Trong sut thi gian nghiên cu và làm vic, hai ông dng nh cng ã không ngng vit th cho nhau và vô cùng vui sng khi gp lai nhau. Chuyn k li rng cng ã có ln ng-ghen b bnh, Các-mác cng nh ã b ra rt nhiu thi gian và tâm huyt nghiên cu sách v t tìm ra cách tr bnh cho bn.. Và ó cng mi chính là tình bn chân thành và cao quý nht mà cn gìn gi.

Nhn thy c chính trong cuc sng, ta nh nhn thy c chính bên cnh tình bn chân chính còn có tình bn không chân chính. ó là tinh bn da trên s gi di và li dng. Tình bn y dng nh cng s không bao gi vnh cu c. Bi chc chn rng tình bn c xây dng da trên nhng tình cm, nhng cm xúc chân thành nht. Chính vì vy, qu tht không h sai khi chúng ta nói rng nu thiu i nhng th này thì tình bn s không bao gi bn vng. Ta nh thy c chính viên pha lê “tình bn” óng ánh kia s không còn sáng lp lánh na mà thay vào ó là nhng ánh sáng m nht, en ti. Qa tht chính tình bn di la s làm cho con ngi ta mt i nhân phm, o c ca mình. Tình bn dng nh chính là s di trá s khin cho hai ch “tình bn” không còn thiêng liêng và cao quý na. Tình bn này chc chn cng nh s khin cho bt c ai trong cuc u cm thy bun phin và tht vng. Ta dng nh không nhng ta ã gây cho ngi khác s tn thng mà chính ta cng b tn thng ngc li bi nhng gì ta ã gây ra. Có l cng chính vì vy, chúng ta cng nên cn tránh xa th tình bn áng xu xa này.

Tình bn thc s chính là mt tri nghim lí thú ca cuc i mi ngi mà bt c ai cng nên có c nó. Tht s ta nh bit c rng chính tình bn giúp chúng ta hoàn thin nhân cách ca mình. Không sai khi nói tình bn giúp cho con ngi ta trng thành hn bao gi ht, cuc i mi ngi cng nên có cho mình mt tình bn p.

Minh Nguyt