Giải thích câu ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm

Bài làm

Nhng câu tc ng luôn luôn c mnh danh chính là mt cun bách khoa toàn th v tri thc quý báu ca ông cha ta li. Không ch là nhng bài hc rn dy con ngi mà các hin tng d báo v thi tit ca ngi xa cng nh ã c th hin rt rõ nét trong nhiu câu tc ng. Mt trong nhng câu tc ng hay nói v hin tng ca thi tit ó chính là câu tc ng c sc: “Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm”.

Da vào nhng s vic c lp i lp li trong i sng thng ngày mà cha ông ta ã úc rút c nhng b ài hc kinh nghim quý báu. Câu tc ng “Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm” chính là mt trong nhng s quan sát tinh t v hin tng d báo tri có ma hay không. Nu nh trc ây ông cha ta ch quan sát và úc kt ra thành mt li nhc nh. Li nhc ó không da trên khoa hc mà ch da trên s trùng lp, c lp i lp li nhng rt úng mà thôi. Câu tc ng “Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm” nu c gii thích theo khoa hc thì nó nh th này. Khi chun bay thp tc ngha là lúc ó áp sut không khí lúc ó thp. Khi áp sut không khí thp thì nó dng nh cng ã è lên con chun chun làm cho nó bay thp xung thì tri ma.

giai thich cau chuon chuon bay thap thi mua bay cao thi nang bay vua thi ram - Giải thích câu ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Gii thích câu ca dao “Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm”

i vi hin tng “chun chun” bay cao theo khoa hc c lý gii ó tc là áp xut không khí lúc ó cao giúp cho chun chun bay cao lên thì tri nng to.

Còn i vi con chun chun bay va tc là có áp xut không khí nhng không a nó bay cao hn. Chun chun cng không có th cho nó bay thp xung nên tri không nng cng không ma tc là tri s râm mát rt nhiu.

Ch vi s quan sát các hin tng thông qua vic din ra thng thy mà ngi xa ã li cho chúng ta nhng bài hc tht áng quý bit bao nhiêu. Khi chúng ta c nhìn thy nhng cánh chun chun bay cao trong bu tri xanh là bit c rng nay s nng to. Không có du hiu tròi ma. Ngc li khi quan sát thy hin tng cánh chun chun bay là là thì tri râm mát, còn bay thp hn na thì hãy chun b vì tri sp ma ri ó.

Nhng kinh nghim, vn sng ca ngi xa dng nh cng ã gói gn vào trong nhng câu tc ng hay ho này. Và câu “Chun chun bay thp thì ma. Bay cao thì nng, bay va thì râm” qu tht là mt câu tc ng hay, áng nh ta có th nm bt c tình hình d báo thi tit.

Minh Nguyt