Giải thích câu ca dao “Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”       

bài: Em hãy gii thích câu ca dao “Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông”

Bài làm

Có l rng trên i này công lao cha m luôn luôn là mt iu nhc nh mãi không nguôi ngoai c ó chính là tình cha m. Công lao tri bin ca cha m luôn luôn khc ghi trong lòng, trong tâm khm ca mi mt ngi con. ã có bit bao nhng li ca, ting hát nhng câu ca da hay nói v công lao tri bin ca các bc làm cha làm m. Trong s nhng câu ca dao hay ó không th không k n câu

“Công cha nh núi ngt tri.

Ngha m nh nc ngoài bin ông”.

Công lao cha m c ví nh tri bin qu tht rt ý ngha nh câu “Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông”. Qa thc khi c câu ca dao này thì vic u tiên chúng ta n tng nht có l chính là các hình nh so sánh trong câu ca dao. Câu ca dao c sc này ã ch yu là nói lên công n to ln ca cha, m ca chúng ta. Cha, m c bit n cng chính là nhng ngi ã sinh thành và nuôi dng chúng ta nên ngi. Không th ph nhn c nhng công lao tri bin ca các bc làm cha làm m i vi chúng ta. Trong câu ca dao thì ta thy c công lao ca ngi cha c ví nh "núi ngt tri". Không ghi chính xác a danh là ngn núi nào mà ch là núi ngt tri. Hình nh núi ngt tri ã cho ngi nghe, ngi c liên tng ra mt ngn núi hùng v có v th cao, sng sng n “ngt tri”. Ch câu này thôi cng nh ã cho thy công n ca ngi cha i vi chúng ta là ht sc to ln. "Núi ngt tri" c ánh giá chính là mt hình nh cao c và v i bit chng nào. Thc s ta nh thy c ngn núi cao ngt tri mà có l s không ai có th o c nó cao bao nhiêu, nhng chc chn bit c nó cng rt cao và không ai có th o c, ch bit rng nó c cao hun hút vt thôi. Qa tht chính iu này cng nh công n ca ngi cha, nh mt s i chiu ó chính là không ai có th o c n ca ngi cha là bao nhiêu c, không mt ai có th cân o ong m công lao ca ngi cha. Nhng chc chn rng công lao ó tht v i và to ln bit nhng nào.

giai thich cau noi cong cha nhu nui ngat troi nghia me nhu nuoc ngoi ngoi bien dong - Giải thích câu ca dao “Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”       
Gii thích câu ca dao “Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông”

Song song vi ó thì cng còn ngha ca ngi m cng vy, công lao ca ngi m cng tht là to ln và cao c bit chng nào. Ta nh thy c công lao ca ngi m cng ã c ví nh là "nc ngoài bin ông". ây cng ã c ánh giá chính là mt hình nh so sánh không thua kém "núi ngt tri" bi vì không ai có th bit c nc ngoài bin ông là bao nhiêu c. Nhng chc chn chúng ta bit c rng nc ngoài bin ông luôn luôn dt dào và nhiu bit bao nhiêu, không th nào có th nhn thy c.

Câu ca dao “Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông” thc s cng rt ngn thôi nhng ã cht cha c bit bao nhiêu li vàng ngc. Không mt vt nào c th mà có th so sánh c công lao tri bin ca cha m c. Tt c các hình nh so sánh ó cng ch bit c nó tht hùng v và cng tht là ln lao bit bao nhiêu. ó là núi thì dãy núi ó phi cao “ngt tri”, nu là nc thì nó phi c ví nh nc bin ông bao lao rng ln không ong m c ngoài kia. Thc s công lao tri bin ca cha m nh tht là thiêng liêng và to ln, mi ngi con luôn phi bit n cng nh phi tht có hiu vi cha m có th “tròn ch hiu”.

“Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông” tuy ch có 2 câu rt ngn nhng vi hình nh so sánh ht sc c áo. Chính hai hình nh này dng nh cng ã cho ta thy c công n ca nhng ngi cha và c ngi m – nhng ngi ã sinh ra chúng ta cng nh là nhng ngi mà ã có công nuôi dng ta không ln thành ngi. Thc s ta nh bit c ó chính là nhng công n ó to ln, cao c và thiêng liêng bit chng nào. Và tt c mi chúng ta dng nh cng chng có ai có th o c chiu cao ca ngn núi "cao ngt tri". ng thi cng nh là bit c lng nc ngoài bin ông. Câu ca dao mà cha ông ta ã li nh ã cho ta thy công n ca cha m cao c nh th nào. Thông qua ó cng nh mt bài hc cho chúng ta bit c làm nhng ngi con, chúng ta phi bit yêu thng, kính trng, và nói chung li cng chính là s hiu tho vi cha m n áp công n sinh thành và dng dc ca cha m. Và ó cng chính là mt công n to ln không ai có th o c.

“Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông” chính là mt câu ca dao thm m cht tình ngi cho nhng ngi con nh chúng ta. Câu ca dao nh ngân vang mãi không dt c tình cm thiêng liêng muôn i cho chúng ta. Cha, m – chính là nhng ngi có công lao to ln, tri bin i vi nhng a con nh ta, cn phi yêu thng và “tròn ch hiu” vi cha, m.

Minh Nguyt