Giải thích câu ca dao “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao Li nói không mt tin mua. La li mà nói cho va lòng nhau

Bài làm

Giao tip c ánh giá chính là mt trong nhng hot ng không th nào thiu c trong xã hi ca chúng ta hin nay. Giao tip giúp cho chúng ta có th trao i tâm t, tình cm, thông tin n vi ngi nghe. Có l chính vì vy mà mt phm trù nh hn trong giao tip ó chính là “li nói” cng s c t lên hàng u có th có mt cuc giao tip thành công. Ông cha ta cng ã có nhng câu ca dao, tc ng hay khi nói v

“Li nói chng mt tin mua

La li mà nói cho va lòng nhau.”

Tht d có th nhn thy c chính câu ca dao nói v thái , cng nh chính là li nói ca mi chúng ta khi giao tip. Chúng ta cng cn phi tht là nh nhàng, cng nh s nói nhng li l úng mc nht có th không to ra nhng khó chu cho i phng. Trong thc t cuc sng li có nhng ngi nói nh “rót mt vào tai” câu nào ra câu y, ng thi li cng có câu nói “ám vào tai” nghe tht bc tc i vi nhng ngi trong cuc giao tip ó.

giai thich cau loi noi chang mat tien mua lua loi ma noi cho vua long nhau - Giải thích câu ca dao “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Gii thích câu ca dao “Li nói không mt tin mua. La li mà nói cho va lòng nhau”

D dàng có th nhn thy c rng, i vi nhng li nói là ca chúng ta thì nu nh mà chúng ta nói li hay cng không sao, và ngay c vic chúng ta nói nhng li không phi cng không có vân gì. Và li nói thc s chng cn mt tin mua nên có gì phi tic mà chúng ta li không chn la cho mình nhng li nói tht ý ngha c ch? Ta nh bit c rng, nu nh chúng ta nói câu nói d nghe tht khin cho ngi khác mun nghe và rt nhiu ngi cng mun trò chuyn cùng. Hn na qua nhng câu nói mà ngi khác cng có th ánh giá c bn là ngi nh thê nào. Ngc li nhng câu nói bp chát không my hay ho s gây ra cm giác phm cm cho ngi nghe. D nhiên là h cng s chng có thi gian mà nghe bn nói ht câu chuyn là có th ã ng lên i v. Nh vy, tt c chúng ta trong giao tip vi nhau, thì cng nên phi tht cn phi chú ý n i tng giao tip nh th nào có c mt bui nói chuyn thành công.

Trong giao tip, con ngi ta cng có th ánh giá chính bn thân bn. Nu nh mt giáo viên c coi có trình chuyên môn cao thì ngi giáo viên ó cng phi bit cách din t. ng thi cng phi bit cách nói ra khuyt im ca hc sinh mt cách tinh t nht thì lúc ó hc sinh mi có th hiu cng nh c gng hoàn thin bn thân mình hn. Nu nh mà mt ngi bác s, khi gp tình trng nguy kch ca ngi bnh, bác s ó mà bit cánh, tinh t vn ân cn cng nh luôn luôn ng viên ngi ó lc quan cha tr. Chính nhng li nói nàng dng nh cng ã làm cho ngi bnh nhân nh cng cm thy m lòng và c gng có th chng chi li vi bnh tt.

Tuy nhiên, ta dng nh cng có th thy c rng, chính trong cuc sng ca chúng ta hin nay nu nh có th có kh nng nhn bit c nhng tình hung có th xy ra trong cuc sng có th x lý mt cách nhanh chóng. Thông thng thì nhng ngi hot ngôn luôn luôn nhn c nhng s khen ngi cng nh rt quý mn ca nhng ngi xung quanh. Bi h ã tht thông minh và cng ã bit “la li” cho mi ngi nghe cm thy hài lòng nht. Chúng ta nh bit c rng, cng chính là nhng li khuyên nhng li khuyên s ch c thc hin khi mà ngi khuyên tht khôn khéo. Mt li khuyên chân thành cng s tìm thy c s ng iu và gn kt cho con ngi chúng ta. Qa thc li nói luôn luôn có sc mnh tht vô biên nó nh có th xoa du c nhng ni au và giúp cho mình c mi ngi yêu quý hn. Nhng ngc li ta nh thy c rng li nói cng chính là con dao hai li, nó cng có th làm tn thng ngi khác và cng nh làm hi n chính bn thân mình. Ngi ta cng ã nói rng “Tt c các nguyên do u t ming mà ra”. Vy li nói cng tht có tm nh hng tht ln n vi chúng ta. Hãy coi trng nhng li bn nói ra có nh hng n ngi khác không ã nhé! Con ngi cng s nhìn nhn và ánh giá bn qua nhng li nói. Chính vì th mà cha ông ta tht tài tình khi úng kt vào câu ca dao “Li nói không mt tin mua. La li mà nói cho va lòng nhau”.

“Li nói không mt tin mua. La li mà nói cho va lòng nhau” là mt bài ca da thm m nhng li khuyên và bài hc sâu sc. Trong li nói ca con ngi chúng ta dng nh cng ã cht cha c tình cm, cái nhìn, t duy,…nên bn hãy cân nhc nhng li mình ni ra, hay nói cách khác chính là cách “la li” sao cho úng n nhé!

Minh Nguyt