Giải thích câu ca dao “Ngó lên nuộc lạt mái nhà. Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao Ngó lên nuc lt mái nhà. Bao nhiêu nuc lt nh ông bà by nhiêu

Bài làm

Ta nh thy c rng chính con ngi Vit Nam ta t ngàn xa ã có tc th cúng t tri, t tiên. Trong cuc sng thì cho dù giàu hay nghèo nh th nào i chng na thì chính trong mi nhà u có mt cái bàn th con cháu quanh nm nhang khói cho ông bà, cha m. Có l cng không sai khi nói ây cng chính là mt phong tc p, phn ánh o lí tt p ca dân tc ta ó có th k ra nh “Ung nc nh ngun” hay nhng câu nh “n qu nh k trng cây”… rt áng trân trng và gìn gi bit bao i nay. Mt trong nhng câu ca dao hay nói v tình cm gia ình có câu ca tht c sc ó chính là câu:

Ngó lên nuc lt mái nhà,

Bao nhiêu nuc lt nh ông bà by nhiêu!

Ta nh thy c rng chính nc ta vn là mt nc nông nghip lc hu. Phn ln, ta nh thy c ngi nông dân sng cuc i nghèo khó, th ri nh quanh nm bát m hôi i ly bát cm. Dng nh ta thy c nhng hình nh nhng mái r bc phch, du dãi ma là hình nh ph bin ca nông dân thu trc, nó dng nh cng ã gn lin vào chính trong cuc sng ca mi chúng ta. Ta bit c có bit bao s phn cùng kh ca su cao thu nng, ó có th chính là bi áp bc bt công, bi ni lo cm áo hng ngày. Qa thc ta nh bit ly gì báo áp công lao tri bin ca ông bà, cha m? Có l chính nhng nim thng ni nh cht cha trong lòng. Th ri có c nhng bn khon, day dt lm mà không làm sao c, ch bit buông ting th than chua xót:

ngo len nuoc lat mai nha bao nhieu nuoc lat nho ong ba bay nhieu - Giải thích câu ca dao “Ngó lên nuộc lạt mái nhà. Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”
Gii thích câu ca dao “Ngó lên nuc lt mái nhà. Bao nhiêu nuc lt nh ông bà by nhiêu”

Ngó lên nuc lt mái nhà,

Bao nhiêu nuc lt nh ông bà by nhiêu!

Câu ca daotrên nh mt li hát tht là mc mc, gin d nh cách suy ngh và biu hin tình cm ca ngi nông dân cht phác, tht thà. Chính nhng cái nh và thng là nhng khái nim tru tng dng nh cng ã c c th hóa bng hình nh rt quen thuc trong câu ca dao ó chính là nuc lt (nuc: nút, mi) trên mái nhà. Trc ây, khi mà lp nhà bng lá c, hay lp nhà bgng c tranh hay rm tr, ngi ta thng dùng lt giang hay lt tre ch mng ra. Sau ó ngi ta cng ã ngâm nc cho mm buc cht tng lá c, tng tm tranh, th ri c nhng tm r vào rui, mè cho chc chn, gió không th thi bay. Mt mái nhà nh th có bao nhiêu nuc lt? Chc là phi ti con s vài ngàn nuc lt, mt con s rt nhiu.

c bit hn ó chính là c vào mt bui tra hè oi , hay chiu ma tm tã, ngi con nm ngh trên chic phn g hoc chic chõng tre. Lúc này ây ta dng nh cht ngó lên mái nhà ri vt tay ngang trán mà ngm ngh s i ri than thân trách phn sao c b cái nghèo eo ui mãi không tha. Có th ngay c chính vic p vào mt là cái mái nhà chi chít nhng nuc lt, cách bàn th t tiên, ông bà ch mt tm tay. Khi ó nhìn bàn th t tiên, ông bà mà chnh lòng thng nh khôn nguôi, ngi cháu nh nhìn mà cm thy mà áy náy ân hn vì phn làm con, làm cháu cha trn. Ta dng nh cng ã thy c chính dòng cm xúc dâng y và nc mt ã a quanh mi, ành ch bit tc li th dài, ti cho ngi ã khut và ti cho ngi ang sng. Và có thê thy c nh bày t lòng thành, còn gì hay hn s so sánh, ví von rt hay ó chính là “Bao nhiêu nuc lt nh ông bà by nhiêu! “ Ta nh thy c chính ngi con, ngi cháu không m xu s lng nuc lt cng nh không nói ht c ni nh ông bà… Có l chính là do cp t bao nhiêu… by nhiêu bc bch ni nim thng nh và bit n vô hn này ri.

Có l rng, ta nh thy c chính cách so sánh trên thng thy trong ca dao xa cng có câu:

Qua ình ng nón trông ình

ình bao nhiêu ngói thng mình by nhiêu

Có th nói ây cng chính là cách biu hin tình cm t nhiên và chân thành ca ngi lao ng.

Tu chung li ta nh thy c cng vn vn ch hai câu ca dao mà gói ghém bit bao ý ngha; nhng ni bt nht và thm thía nht vn là lòng bit n sâu sc ca con cháu i vi t tiên, ông bà, cha m. Ta dng nh cng ã thy c c lòng bit n y là nn tng ca o lí, là c s cho mi iu tt p trên i. Mi ngi khi mà c câu ca dao, chúng ta dng nh cng li càng thêm quý tâm hn thun hu, trong sáng và hiu ngha ca ngi xa.

Minh Nguyt