Giải thích câu “Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa”

bài: Em hãy gii thích v câu tc ng “Cóc nghin rng ang nng thì ma”

Bài làm

Tht d có th nhn thy c rng chính trong kho tàng ca dao tc ng Vit Nam phong phú s và c chia thành nhiu chùm nh, mi chùm v mt tài khác nhau. Và không th không k n c rng, chính trong s ó là chùm ca dao tc ng v úc kt kinh nghim v vn d báo thi tit mà câu tc ng “Cóc nghin rng ang nng thì ma” c ánh giá chính là mt trong s nhng ni bt trong s ó bi nó mang n cho chúng ta mt mo hu ích d báo thi tit có th có nhng k hoch cho mùa màng, tránh c nhng ri ro không áng có.

T xa cho n nay thì các câu tc ng là mt th loi vn hc dân gian gm nhng câu nói úc kt kinh nghim ca dân gian. Nhng câu nói nh tht ngn gn, úc kt v mi mt nh t nhiên, lao ng sn xut và xã hi. Nhuwngc câu nói ó dng nh cng ã c nhân dân vn dng vào i sng, suy ngh, li n ting nói và khuyên rn. c im d nhn bit ca các câu tc ng này ó chính là s ngn gn, d hiu, d nh, có nhp iu c bit là có hình nh c áo và rt gn gi trong cuc sng lao ng ca ngi dân. Tác gi dân gian ã nh tht khéo léo vào ó nhng câu tc ng mang tính thit thc ngay i vi i sng nông nghip ca nhân dân ta. c bit khi t nc ta sn xut nông v là ch yu.

Câu tc ng c sc “Cóc nghin rng ang nng thì ma” thì theo lí gii khoa hc, ch nhái là loài lng c, mt loi thuc h ch nhái là cóc có b da rt nhy cm vi m không khí. Ta quan sát cng thy c nhng lúc tri nng m chúng thng np ni mát m tránh nng, và c khi tri sp ma m tng lên, chúng nhy ra ngoài kèm theo nhng ting kêu gi by, bt mi và bt u thi kì sinh sn.Có l chính vì th mà ngi xa quan sát thy c khi nghe ting cóc nghin rng tc là tri sp ma. Câu tc ng tht ngn gn và cng tht là súc tích “Cóc nghin rng ang nng thì ma” hoàn toàn úng theo tri thc khoa hc hin i hin nay.

giai thich cau coc nghien rang dang nang thi mua - Giải thích câu “Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa”
Gii thích câu “Cóc nghin rng ang nng thì ma”

Trc ây, t nc Vit Nam là mt quc gia thun nông vi phong cnh ch yu là làng quê vi rng tre xanh cao cao. Ni ây thì có c nhng cánh ng lúa rp cánh cò bay. Th ròi ta nh thy c ngi dân a s sng bng ngh trng lúa nc hay trng trt rau c, và c vic chn nuôi gia súc gia cm. Ta dng nh cng tht là d dàng nhn thy rng trng trt hay chn nuôi u là nhng ngh mà chu s chi phi rt ln ca thi tit. Có l ta nh thy c rng không mt ngi nông dân nào gieo m trong khi tri ma bão hay cy lúa khi tri hn hán kéo dài, …c bit ta nh thy c nht là khi cuc sng cha hin i nh bây gi, không có Internet, truyn hình hay sách báo khoa hc nào song thc t cuc sng và lao ng vn t ra nhng yêu cu nht nh và cp thit và lúc ó thì theo bn cha ông chúng ta ã làm nh th nào? Câu tr li rt n gin mà ta không ng n chính là ông cha chúng ta ã quan sát các hin tng t nhiên quanh mình. Ông cha ta ã quan sát cng nh ã phát hin ra quy lut và ghi li thành nhng câu tc ng ngn gn song hu ích, mà câu tc ng hay “Cóc nghin rng ang nng thì ma” là mt ví d. Tt nhiên, chúng ta cng không th ph nhn c ngi xa không ai bit n tri thc khoa hc hin i. Thc s ta nh thy c h không gii thích c vì sao li có hin tng này song em ngh rng iu y cng chng cn thit vi nhng ngi nông dân. Nht là khi nhu cu ca h ch n gin dng li có th bit trc c thi tit kp thi iu chnh k hoch canh tác mà thôi.

Câu tc ng ngn gn, cô ng và hình nh rt gn gi “Cóc nghin rng ang nng thì ma” c ánh giá chính là mt úc kt kinh nghim hu ích ca cha ông ta thi xa xem trc thi thit. ây cng chính là mt kinh nghim hay quý báu mà cho n nay khoa hc cng ã gii thích c nó hoàn toàn úng n.

Minh Nguyt