Giải thích câu nói “Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học”

bài: Em hãy gii thích câu nói ng xu h khi không bit ch xu h khi không hc

Bài làm

Vic hc và có c nhng hiu bit luôn là iu mi ngi luôn luôn c gng và phn u có c. Nhng kin thc ca nhân loi luôn rng ln bit bao nhiêu, mi ngi ch là mt git nc ca i dng mênh mông ó thôi. Chính vì th phi luôn luôn c gng tích ly kin thc có th hc hi tht tt. Chính vì lng kin thc nhân loi ln nh vy nên có mt câu nói rt hay ó là “ng xu h khi không bit, ch xu h khi không hc”.

u tiên ta nh phi hiu c ý ngha ca câu ó là gì. Ta nh bit c rng chính t “xu h” ây nh mun nói ó chính là trng thái tâm lí bình thng ca con ngi khi cm thy ngng ngùng, và có c s e thn hoc h thn khi thy kém ci trc ngi khác. Khi mình kém ci hn ngi khác v mt lnh vc c th nhng không có ngha là mình kém ci v nhiu lnh vc. Vn tri thc ca nhân loi tht rng ln bit bao nhiêu, cho nên mi ngi hãy hc tp và t trau di nhng kin thc cho chính bn thân ca mình.

Nói tóm li ta nh thy c c ngha c câu ngn ng trên dng nh cng ã ch ra s khác nhau gia s “không bit” và ‘không hc”. Quan trng hn câu tc ng ng nh cng ã ng thi khuyên con ngi phi ham hc hi và bit “xu h khi không hc”.

giai thich cau dung xau ho khi khong biet m xau ho khi khong hoc - Giải thích câu nói “Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học”
Gii thích câu nói “ng xu h khi không bit ch xu h khi không hc”

Thông qua câu tc ng ta nh thy c nhng thc mc nht nh, ó chính là ti sao li nói c rng “ng xu h khi không bit”? Ta dng nh cng thy c tri thc ca nhân loi là vô hn, thc s mà nói ta nh bit c rng chính kh nng nhn thc ca con ngi là hu hn. Thc s trên trái t này không ai có th bit c mi th, và ta cng nên bit c không ai t nhiên mà bit c. Con ngi chúng ta không bit vì cha hc là mt iu bình thng, không có gì phi xu h c.

Còn ý th hai trong câu tc ng ó chính là ti sao nói c rng “ch xu h khi không hc”? Qa tht ta nh thy c cng chính vì vic hc có vai trò rt quan trng i vi con ngi trong nhn thc. Ta dng nh cng ã thy c rng cng chính trong s hình thành nhân cách, trong s thành t, trong cách i nhân x th và trong vic cng hin i vi xã hi. Ta dng nh thy c nu nh ta mà không hc th hin s li nhác v lao ng. Bn thân ca chính chúng ta dng nh cng li b thiu ý chí cu tin, thiu trách nhim vi bn thân và quan trng hn na ta nh thy c chính xã hi. Thc s ta nh bit c rng chính vic hc là mt nhu cu thng xuyên, ph bin trong xã hi t xa n nay, t vic nh nh câu tc ng các bc tin nhân xa kia nh cng ã khuyên ó chính là “Hc n, hc nói, hc gói, hc m” n nhng vic ln lao và tht to ln bit bao nhiêu nh “kinh bang t th”. Và ta dng nh cng ã thy c ta càng c bit trong thi i bùng n thông tin nh hin nay, ng thi ta nh bit c rng chính s phát trin v bão v khoa hc công ngh nh hin nay. Vic hc giúp chúng ta sng tt hn, p hn, và hn ht ó cng chính là phi c hoàn ho hn.

Qua câu nói ta nh thy c nó nh phê phán nhng hin tng sai trái nh “giu” dt i. Nu nh chúng ta không dám nhìn nhn ra nhng s thiu ht ca mình thì chc chn rng chúng ta s chng bao gi tin b c. Thc s mà nói thì mi con ngi dng nh mà li mun vic hc có kt qu, cn có phng thc hc tp úng n, cng nh phi tht là phong phú. Vic chúng ta hc trng, gia ình, xã hi, và hc bn bè, trong thc t, trong sách v, trong phim nh. Vic hc ta dng nh phi kt hp vi hành bin nó tr thành sc mnh phc v cho cuc sng ca chính mình và xã hi, ta dng nh thy c nu nh có nh vy, vic hc mi có ý ngha thc s úng n nht. Chúng ta không ngi thú nhn nhng iu mình cha bit có th mà t ó c gng hc tp, tích cc rèn luyn, và không ngng vn lên chính trong cuc sng ca mi chúng ta.

Vic hc luôn vô cùng quan trng, không chu hc là iu áng xu h mà thôi. Vì kin thc nhân loi nhiu nh vy. Thì nu nh mun sng trong xã hi hin i, bn mun hòa nhp bn phi có kin thc.

Qua câu nói trên ta nh thy c ó cng chính là nhng nh ý ngha sâu xa ca câu tc ng và nhng bài hc mà bn thân cn ghi nh t câu tc ng trên mun nhn gi vi chúng ta.

Minh Nguyt