Giải thích câu thành ngữ “Bình cũ rượu mới”

bài: Em hãy gii thích câu thành ng Bình c ru mi

Bài làm

Thành ng “Bình c ru mi” c s dng trong cuc sng ca chính chúng ta, nhng dng nh nó không c thông dng trong i sng nhiu lm mà nó li c th hin nhiu trong các sáng tác vn chng.

Trong ting Vit a dng ca ta thì có rt nhiu nhng câu thành ng c nói n nh “bình c ru mi chính là câu nói c dùng nói v các tác phm vn ngh dùng hình thc, th tài, hay ó có th chính là nhng th pháp c din t ni dung, tài, ch mi hn. Thành ng “Bình c ru mi” là mt hình nh so sánh rt hay.

C cu ý ngha ca thành ng ta cn gii thích ây là “bình c ru mi” li nh khá n gin. Nu nh chúng ta khai thác và ln theo tính biu trng ca các t “bình”, “ru” thì chc chn cng s sáng rõ. Bình c bit n chính là dng c bng sành, s có bu cha li có ming nh và tùy theo c cng nh kiu mà ngi ta dùng ng vôi, ng ru hay có th dùng cm hoa. Chính vì th mà li có c bình vôi, bình ru, bình hoa. Ta dng nh cng thy c bình trong thành ng này là bình ru. Qa thc ây là câu thành ng có giá tr biu trng, có giá tr biu trng cho "cái cha ng". Còn i vi “ru” li nh c bit n chính là "cái c cha ng chính trong bình. Có l rng chính "Cái cha ng" và "cái c cha ng – “Bình” thc cht là cách nói v hình thc và ni dung. Và chính vì th mà khi nói bình c ru mi thì ai cng có th hiu c là hình thc c, ni dung mi. c bit hn ta nh thy c chính kiu áng quan tâm là ti sao có bao nhiêu th "cha ng" và c c "cha ng" khác nhau. Nhng ngi vit ch chn “bình” và “ru” có th làm biu trng cho hình thc và ni dung? Li thêm mt khúc mc na, ti sao thành ng bình c ru mi li thng ch hình thc ni dung ca các tác phm vn ngh mà thôi, ch hhoafn toàn không nhi là ca cái gì trong xã hi?

giai thich cau binh cu ruou moi - Giải thích câu thành ngữ “Bình cũ rượu mới”
Gii thích câu thành ng “Bình c ru mi”

Trc ht, nói và hiu c câu này ta nh phi nói rng, vic tìm ra 'mt' liên h gia ni dung và hình thc hay nói cách khác ó chính là gia nhng "cái cha ng" và "cái c cha dng' không phi là chuyn d, nht là khi trình dân trí cha cao nh nhng thi kì trc ây. Cng không phi bt kì mt ai trong xã hi cng quan tâm n iu này. Ta nh thy c dng nh ó là công chuyn ca tng lp thng lu, có hc vn trong xã hi.

Nht là chính nhng tng lp này trong xã hi phn ln là thi s, thi s nhng ngi am hiu. Hn na h li chính là nhng ngi có kh nng sáng tác, thng thc vn ngh và cái thú ca nhng thi nhân xa là va làm th hay c bình th. Thú vui cuar ngi xa cng chính là va ung ru, ngm trng, xem hoa, nhàn àm s th. i vi h, bình và ru chính là nhng hình nh nhng cái tht gn gi, quen thuc và cng y thi hng Bình ru túi th mà li! Vy em ví th ca nói riêng, tác phm vn ngh nói chung vi bình ru là hp l nht.

Ngi xa tht tinh t khi ã ly bình ví vi hình thc tác phm, còn li ly ru ví vi ni dung tác phm thì chng nhng úng mà còn nói c cái ý v quan h k tha gia cái mi vi cái c, gia cái hin i vi cái truyn thng c. Tht là ý ngha bit bao nhiêu.

Minh Nguyt