Giải thích câu tục ngữ “Ăn cây nào rào cây ấy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng n cây nào rào cây y

Bài làm

Có th nhn thy c rng mi câu tc ng là mt bài hc quý báu ca ông cha ta. Và câu tc ng “n cây nào, rào cây y” ca ngi xa dng nh cng ã có nhng ý ngha và bài hc tht sâu sc nh ã gi gm vào ó cho th h chúng ta hin nay.

u tiên chính là vic phi làm nh th nào có th hiu c ngha chính ca câu tc ng trên ó chính là vic n qu cây nào thì phi vun xi, gi gìn, bo v cây y. Nhng ng thi ta nh thy c cng ging nh bao câu tc ng ngn gn và hàm súc khác, dng nh chính vi nhng ý ngha ca nó không dng ó. Có th thy c nh sâu xa hn, câu tc ng “n cây nào rào cây y” cng chính là mt li khuyên nhc nh chúng ta phi bo v, gn bó vi môi trng, vi ngun sng ca chúng ta hin nay.

Khi chúng ta luôn t câu tc ng vào hoàn cnh ra i ca nó cách xa thi i ngày nay bao th k. c bit có th thy c rng chính khi mà nn kinh t tiu nông ca t nc ta còn nghèo nàn và tht lc hu theo ch t cung t cp thì chúng ta mi thy c mt úng ca nó. Chính nhng lúc nh by gi, tng ngi, tng nhà phi hoàn toàn t lo cho cuc sng ca bn thân cng nh cho c gia ình. Có th nhn thy c chính nhu cu cuc sng rt thp, rt n gin nên s trao i, ràng buc gia ngi vi ngi cha phc tp lm. Vy nên tt c chúng ta dng nh cng s phi gn bó cht ch và có ý thc bo v nhng gì gn bó vi mình. Câu tc ng c sc trên chc chn cng nh s úng khi nó là mt li phê phán li sng thc dng ích k bit bao nhiêu và không mun ngi khác hn mình. Ngi ích k luôn luôn s thit thòi, chính vì th mà h sng nh b tách bit riêng ra. Không có mt ai có th chp nhn c iu ó cho nên nu nh bn sng nh vy chc chn mt ngày không xa s chng còn ai bên mình na âu, lúc ó thì có hi cng không kp.

an cay nao rao cay ay - Giải thích câu tục ngữ “Ăn cây nào rào cây ấy”

ã có rt nhiu ý kin nói nu xét v phát ngôn ca mt quan im sng mang nng tính cá nhân thc dng ng thi cng chính là nhng s ích k thì nó rt áng cho chúng ta phê phán thm chí là lên án li sng này.

Nguyên do có th là vì mi con ngi là mt thành viên ca cng ng ó có th k ra nh gia ình, tp th, xã hi. Qa thc chính trong cuc sng hng ngày, mi ngi ai ai dng nh cng s u có mi quan h a chiu vi nhau, không ai có th ph nhn thc t này c. Tt c chúng ta luôn thy c nhng ngi nông dân nh phi m hôi ra mi có c mt v mùa bi thu. Còn nhng ngi công nhân trong các nhà máy, xí nghip li sn xut ra nhng mt hàng tiêu dùng, n,…Ri vn còn ó nhng ngi thy vn ang ngày êm son nhng trang giáo án có th truyn dy kin thc cho các em hc sinh. Ri c nhng ngi lính biên cng tay vn chc tay súng bo v s yên bình cho t nc.

Qa tht ta nh thy c rng cng ã có nhng quyn li ca c cng ng nh hng trc tip hay gián tip ti quyn li ca mi cá nhân. Thông qua ây ta phi khng nh c iu ó là quyn li ca giai cp, dân tc. Nhân dân ta ã có câu: Nc mt thì nhà tan. Nh vy, ta nh có th thy c nhng quyn li ca mi ngi cng chng còn. Quan nim sng ích k, thc dng nhiu khi bin con ngi thành nn nhân ca chính mình. Khi mà k ích k hp hòi là k suy thoái v o c, sông tách ri và i ngc li truyn thng o lí tt p ca dân tc ta bit bao nhiêu i nay.

Mi ngi sng trong tp th khi c hng thành qu ca xã hi mang li thì ta cng phi có nhng trách nhim ln lao có th xng áng vi nhng thành qu ó. “n cây nào rào cây y” ý mun nói n s tránh nhim ca con ngi nu nh c hiu qua ngha tích cc nht. Mi chúng ta s không trng thành c nu nh c vân mãi mãi không ý thc c nhng thành qu ta ã nhn c trong Câu tc ng ngn gn nhng li n cha nhiu bài hc sâu sc nht cho mi con ngi chúng ta.

Mi ngi phi có trách nhim vi cuc sng rng ln – là sng vi xã hi còn phi t bn thân mình c gng hn na có th t c nhng thành công ln hn bao gi ht. Hãy hiu câu tc ng theo chiu hng tích cc nht có th hiu úng ngha ca nó bn nhé!

Minh Nguyt