Giải thích câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Cây ngay không s cht ng

Bài làm

Ta nh bit c chính mi mt con ngi toàn din là mt con ngi có c tài nng và o c. Thc s ta nh thy c chính tài nng ca mi ngi ôi khi là bm sinh mà thôi. Vì ta nh bit c rng không phi ai cng may mn có c trong khi o c có th rèn luyn theo thi gian thì mi có c. D nhn thy c chính trong nhng phm cht o c áng quý ca con ngi là tính trung thc, hn ht ó cng chính là lòng ngay thng mà t lâu ã c ông cha ta úc kt thành câu tc ng c sc bit bao nhiêu ó chính là câu tc ng “Cây ngay không s cht ng” rn dy con cháu v sau luôn nh.

Trc ht, ta phi hiu c câu tc ng có ý ngha gì? “Cây ngay không s cht ng” nh mang c rt nhiu các lý gii khác nhau song, chung quy li ta có th hiu c nh sau: “Cht ng” câu tc ng này dng nh cng là ch cái cht tc ti, oan khut. “Cây ngay” c hiu ó chính là cây có thân ng thng, du ma bão cng không th qut ngã c. Có l chính vì th “cây ngay” còn n d cho con ngi ngay thng, và ngi không làm gì khut tt. Thông qua hình nh ó, câu tc ng “Cây ngay không s cht ng” dng nh cng ã còn gi gm mt tng ngha khác ngoài tng ngha en – cây thng thì luôn hiên ngang vi t tri vi vn vt. Và cho dù thi tit có khc nghit th nào, ó là con ngi ngay thng, cng nh cng rt là trung thc thì không s bt c iu khut tt, nghi ng gì.

giai thich cau cay ngay khong so chet dung - Giải thích câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng”
Gii thích câu tc ng “Cây ngay không s cht ng”

Ta nh thy c rng khi mà ngay t khi còn nh, cha m, thy cô ã dy chúng ta phi bit trung thc, dy bo chúng ta rng không c nói di cha m, không c gian ln trong thi c, … Khi chúng ta c ch bo và dy bo nhng iu hay l phi t sm nht ng s không sa à vào nhng cm bãy cng nh làm nhng vic không úng vi lng tâm mình. Qa úng nh ý ngha câu tc ng bài “Cây ngay không s cht ng”. Em nh cng thy c rng nhng ngi trung thc ngay thng thì s chng bao gi phi s hãi iu gì. iu ó nh cng ã c th hin ó chính là khi chúng ta không làm iu gì khut tt hay sai trái, lng tâm chúng ta s luôn thanh thn và t tin ngng cao u.

Thc s nu xét theo khhoa hc, theo các nhà tâm lí hc, bn cht ca con ngi là khi gian di thì luôn cht d. Bn cht này ta nh hiu c có ngi biu hin rõ ràng qua thái c ch, bên cnh ó thì cng có nhng ngi “cao siêu” hn thì trông bình tnh hn song khi em ra so sánh vi ngi ngay thng thì chúng ta nh thy c hai ngi này li luôn luôn có im khác nào ó. Có l chính bi là khi gian di, chc chn rng lng tâm chúng ta s không c yên n mà luôn luôn thp thm, lo s mi chuyn v l. Thc s thì lúc này em nh oán bit c rng ngi ngay thng có th thanh thn mà tn hng cuc sng. Bên cnh ó cng thy c ngi gian di luôn nm np trong lòng, nhy cm hn vi mi th liên quan n vic xu ca h hn bao gi ht.

Trong thc t cuc sng ngày nay, em cng nh ã thy c xung quanh ã có rt nhiu tm gng là “cây ngay” áng khâm phc. H không bao gi làm nhng vic m ám và nhng nghi ng cho h cng s nhanh chóng b dp tt, bi h lòng t trng và lòng t tôn rt cao. H không bao gi s nhng iu li không co lý do, h luôn tin vào chính bn thân mình, tin vào nhng iu lng thin nht ca con ngi. c bit hn ó cng chính là chân lý mà h gìn gi và theo n ht cuc i này.

Em nh t nhn thy c rng, khi mình còn là mt hc sinh thì em s có gng rèn cho mình tính trung thc bng cách không nói di b m, ng thi cng không trm cp vt hay tin ca b m, bn bè, không gian ln trong thi c, … Em xin ha cng s c ht sc bn thân dù không tr thành ngi tài gii nhng s tr thành ngi ngay thng nhn c s yêu mn cng nh thy c cuc sng áng sng hn.

Minh Nguyt