Giải thích câu tục ngữ “Cha nào con nấy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Cha nào con ny

Bài làm

Trong mt gia ình là nhng ngi có quan h huyt thng vi nhau thì h cng s có c nhng s nh hng nht nh n nhau. Chính vì th mà cha ông ta ngày trc cng ã có nhng nhn xét cng ht sc thú v khi nói v mi quan h gia cha và con qua câu tc ng “cha nào con ny”.

Thông qua câu tc ng nh tht ngn gn "Cha nào con ny" dng nh chúng ta có th nhìn, ng thi cng có th ngh v nhiu khía cnh ca mt con ngi. Thông thng cha con thì có rt nhiu im ging nhau có th thy ây chính là v hình dng. Nói v hình ng thì li có các c im d nhn bit c h chính là cha con nh nét mày ging nhau, mt ging nhau,… Thm chí có nhng a tr mà khi nhìn vào ngi ta phi trm tr và nói cha con ging nhau nh hai git nc vy. Không ch v vic ging nhau hình dng mà còn v vóc dáng cng khá ging nhau có th ch ra nh là nét mt, dáng ngi. Cha ht ngoài ging nhau nhng hình thc b ngoài thì do môt trng dy d ca ngi cha- ngi thân cn vi chunh cng ã nh hng n a con rt nhiu. Cha thông minh thì con cng thông minh, cha có nhng thói quen nh th nào thì con cng nh bt chc song sau ó li là thói quen ging nhau. Tính nt ca ngi cha cng nh hng n con th rt nhiu. Khi cha nói gì con cái cng s hc tp theo. Tt c nhng iu này nh úng là ngha en mà câu tc ng ngn gn “cha nào con ny” cng ã nói c. Nhng nu nh ch dng li ây thôi thì câu tc ng li tr lên quá n gin cng nh không c sâu sc cho lm.

giai thich cau tuc ngu cha nao con nay - Giải thích câu tục ngữ “Cha nào con nấy”
Gii thích câu tc ng “Cha nào con ny”

Ta cng nên phi bit c rng nhng câu tc ng ca cha ông ta li cái sâu sc nht bao gi cng nm trong ngha bóng. Câu tc ng “cha nào con ny” thc s còm hàm ch nh mt li trách móc hay cng nh mt li khen tùy vào hoàn cnh. Nu nh mà trong mt gia ình có ngi cha tài gii, hot bát thì khi nhìn vào a con ngi ta cng nói c úng là “cha nào con ny”. Câu tc ng lúc này li nh là mt li khen: Nhà ó b nó gii nh th c mà, gii th thì con cng gii. Còn nu nh t trong hoàn cnh nu nh cha m mà có sng không chun mc, hay có nhng iu gì ó tai ting thì ngi ta cng mc nh rng ri a con nhà h ri cng s ging nh b m nó mà thôi.

Khi ánh giá cng nh nhìn nhn câu tc ng “cha nào con ny” chúng ta cng nên tùy thuc vào hoàn cnh có th hiu cho tht úng ý ngh ca câu nói này. Nu nh da vào di trc tc cha m nh th nào mà ánh giá con cái nh th ó thì nó cng còn mang tính cht phin din rt ln.

Có mt câu chuyn rt hay nh th này: Trong mt gia ình n có hai anh em sinh ôi và ngi cha ca hai anh này li nghin ngp ru chè. Và trong hai ngi con ln lên thì mt ngi li i theo con ng nghin ngp ca ngi cha. Trng hp này mà s dng câu nói “cha nào con ny” thì cng có th ây chính là li chê bai. Xong ta li bit c ngi con trai còn li thì li rt thành công trong s nghip. Bit chuyn thì cng ã có nhà báo n và hi c hai ngi con này ó là “Lý do mà anh tr thành nh này là gì?” thì ngi phóng viên u nhn c câu tr li nh nhau, ó chính là “ Có mt ngi cha nh th nên tôi phi nh vy”. Chính iu này cng nh ã cho ta thy c nu nh s dng câu tc ng “cha nào con ny” mà nói v tính cách cng nh dùng ánh giá con ngi có phn sai trái. Cho nên hãy s dng câu tc ng “cha nào con ny” úng vi hoàn cnh ca nó bn nhé. Và chúng ta không th quy chp c rng c cha mà tt thì con không th xu và ngc li bn nhé! Hãy nhìn nhn bng vic h làm c n âu ch ng c nhìn vào ngi có quan h thân cn nht có th ánh giá c phm cht ca mt con ngi vì iu ó còn hi phin din.

Câu tc ng “cha nào con ny” thc s là mt trong nhng câu tc ng c sc. ng thi ta cng nh thy c rng dù sao i chng na ngi làm cha làm m cng s có nhng nh hng nht nh n con tr.

Minh Nguyt