Giải thích câu tục ngữ “Ăn chắc mặc bền”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng n chc mc bn

Bài làm

“n chc mc bn” là mt trong nhng câu tc ng tht ngn gn nh ã th hin c rt nhiu ý ngha, cng nh bài hc mà cha ông ta ã gi gm cho con cháu i sau.

D dàng có th thy c rng, chính dân tc ta có th i n c ngày hôm nay thì khi nhìn li sut quá trình dng nc và gi nc. Trong bit bao nhiêu nm tháng chic tranh, nhân dân ta cng ã phi bit bao nhiêu m hôi cng nh xng máu có th bo v c nn c lp t d ca t nc ta. Trong nhng nm tháng chin tranh khc nghit, th ri ã lùi xa vào trong quá kh nh ta li thy c rng dng nh s nghèo ói ca chin tranh dng nh cng ã in sâu hn vào trong i sng con ngi ca chúng ta. Không ch v chic tranh mà làm cho nhân dân ta nh tht khn n mà ngay c vic thiên tai cng nh l lt cng ã khin cho nhân dân ta nh kh cc rt nhiu. Thc s có th thy c cái ói cái kh không qut ngã c nhân dân ta. Có l, chính bng s chu thng chu khó bng nhng quan nim nh “n chc mc bn” thì nhân dân ta cng ã nhanh chóng khc phc c hu qu ca chin tranh tht nhanh chóng.

u tiên ta phi hiu c câu tc ng “n chc mc bn” ây có ngha là gì? Câu “n chc mc bn” chính là câu tc ng truyn i vô cùng chun ch cho cách sng ca i b phn con ngi, Câu tc ng này cng nh ã cho ta thy c ngay t thi ông bà t tiên n thi nay con cháu c sng trong xã hi hin i, tin nghi, nhng dù vy ta thy c chính c tính này vn c k tha và phát huy mt cách vô cùng sâu sc. ng thi cng nh ã ca ngi và áng ngi khen rt nhiu.

giai thich cau tuc ngu an chac mac ben - Giải thích câu tục ngữ “Ăn chắc mặc bền”
Gii thích câu tc ng “n chc mc bn”

“n chc” hiu ó chính là n sao cho no lâu nht, n chc chinh là ý nói n vic thit thc trong chuyn n ung. n chc có ngha là không c b ba, phi d n, n ây hàm ngha n còn ly sc làm vic na, không c n linh tin, qua loa mà phi n tht no. Ngc li ta nh thy uuc vic mc bn chính là ct mc lâu rách, lâu hng, bit gi gìn qun áo. Thc s ta nh thy c chính trong n ung, ct yu là phi n no m bo sc khe. ng thi ta nh cng ã thy c ngay trong n mc phi bit cách n mc. Ta nh cng phi bit gi gìn qun áo sao cho không d b rách, hng. Câu tc nh ng thi cng chính là vic ch ra cho ta bit cách mc sao cho gi c bn cho qun áo dùng c lâu nht và bn nht. Thc s “mc bn” âu c hiu mc ly m, và không cn quá hoang phí trong chuyn mua qun áo mc tránh phí hoài.

Câu tc ng “n chc mc bn” dng nh cng ã th hin tinh thn tit kim áng quý ca nhân dân ta. Ngay t thu xa các c ta khi còn phi sng trong thi k chin tranh ác lit và hi vng sao cho con cháu lúc nào cng phi “n no, mc m”. Có l chính vì vy cho nên ta nhn thy c chính cái n, cái mc i vi thi cha ông ta rt c chú trng. Tuy nhiên, ta cng phi hiu rng ra rng hin nay cng có nhiu trng hp thng có ý kin phn bác rng, câu tc ng “n chc mc bn” dng nh cng ch thích hp dùng cho tng lp lao ng nghèo mà thôi. Ta nh thy c trong thi hin i ngày nay h không phi c gng “n no, mc m” na mà phi là “n ngon mc p”. Câu “n chc mc bn” thc s nh còn là mt tm di trung bình. Th nhng t bao i nay vic n ly chc bng mc ly bn vn nh n sâu vào tâm thc ca ngi Vit chúng ta.

Thông qua câu “n chc mc bn” dng nh cng có ý ch phê phán li sng hoang phí ca mt b phn lp ngi. Thc s ta nh thy c chính trong xã hi hin i bây gi thì nhng bn tr, cng do nhn thc còn non kém v giá tr dòng tin và sc lao dng mà các em ã không ngh n m hôi công sc ca cha m mình tht áng bun bit bao nhiêu.

“n chc mc bn” thc s chính là mt trong nhng o lý tt p ca dân tc ta v li sng cng nh chính v mt o c sng cn thit ca mi con ngi trong cuc i. Và cng chính vì “n chc mc bn” mà dân ta mi có th thoát ra khi chin tranh và xây dng mt nn kinh t vng mnh nh hin nay.

Minh Nguyt