Giải thích câu tục ngữ “Ăn có chừng, chơi có độ”

bi: Em hy gii thch cu tc ng n c chng, chi c

Bi lm

Chc hn rng trong nhng cu tc ng ca cha ng ta ngy trc li m n li khng mang c nhng nt ngha nht nh. V cu tc ng c n c chng, chi c cng gi gm mt trong nhng bi hc ng i v ng lu tm cho chnh chng ta hin nay.

Cu tc ng n c chng, chi c mc nh nhm dy d con chu bao i nay. c xem chnh l mt nt tinh hoa vn ha dng nh cng n su vo np sng ca cc bc tin bi ngy trc v cu tc ng tht rt ng cho chng ta hc hi. Ta nh thy c tuy cu tc ng ny khng phi l bi hc y nht v s tit v c s phn chia r rng hay l c phn tit rch ri, Nhng ta li c th khng nh chc nch rng chng ta s tm c ngha su xa ca bi hc v s tit trong cu tc ng ny.

Qa tht rng cng ch vi mt cu tc ng ngn gn gm su ch n c chng, chi c . Thng qua n nh li hm cha hai hot ng sng ca con ngi. Vi hai t n chi nu nh chng ta m hiu cch su rng hn chnh l t n c biu th nhu cu th xc. Cn i vi t chi biu th nhu cu v tinh thn ca con ngi. Tu chung li ta nh thy c hai t n chi nu nh mi chng ta m hiu v mi tng quan trong hot ng sng, th ta nh thy c chnh t n biu th mi tng quan mnh vi chnh mnh. Quan trng hn na ta nh thy c chnh t chi biu th tng quan mnh v ngi khc. Ch vi hai cm t c chng v c n chnh l ton b ngha ca t tit dng nh cng c gi ghm, c biu th qua cu tc ng. Nu nh theo t in tiesng Vit th ta nh hiu c Tit c c ngha l d dt, kim ch, chng mc, khng cho qu ln. Cn i vi t th n li c ngha l iu , cn bng. Thng qua y ta nh hiu c Tit chnh l mt vic lm c thc kim ch, cng nh l ni v nhng s dung ha cho c chng mc, cng chnh l nhng s cn bng cc hot ng sng, trnh thi qu hoc bt cp.

an co chung choi co do - Giải thích câu tục ngữ “Ăn có chừng, chơi có độ”

Gii thch cu tc ng n c chng, chi c

Nh vy, con ngi chng ta nh thy c chnh cu tc ng c sc trn, nu nh chng ta m li hiu cch nm na ra chnh l bi hc ca ng cha ta gi gm v c tit . Ni mt cch r hn ta nh thy c ng b ta dy cho con chu mnh l mt bi hc v s tit trong cuc sng. Con ngi nh phi tit trong cc hot ng v th xc cng nh tinh thn. Hn th na cng nh l phi tit trong hot ng t ni chnh bn thn mnh cng nh trong tng giao x hi. Chnh vi vic mn cu tc ng trn chng ta tm hiu thm bi hc v s tit c cc bc tin nhn ngy trc dng nh cng din t qua tc ng, ca dao, dn ca.

Qua cu tc ng ta nh thy c khi chng ta cng cn phi c su iu tit v tit ch bn thn. Ci g thi qu th cng khng tt. n phi c chng nu nh n qu no hay qu i cng khng c, nht l n nhng ch ng ngi th vn ny li cng c lu tm hn bao gi ht. Chc hn chng ta cng thy cc bc tin nhn trc y cng c cn dn chng ta chnh l n trng ni, ngi trng hng. Cho nn vic n ung t cng cn thit i vi chng ta. Hy n va thy ngi khc n nh th no th cng phi c thi n cho ng mc. Khi ngi n vi cc bn gi c, ngi c tui th phi knh trn nhng di. Khng c n mt cch thiu i t. Bi ch cn nhn thy cch chng ta n ngi ta cng c th nh gi bn l mt ngi nh th no.

Cn Vui c mc cng c chng ta ngy nay s dng nhiu, n mang ng ngha tng minh. Tt c cc cuc vui chi lnh mnh khi v ch khi n c im dng. V d v vic cn thi gian cng nh gi c phm cht ca con ngi. Khng nn chi thu m sut sng khng c im dng. V phi bit chi nh th no, khi chng ta cn hn hp v kinh t th cn la chn nhng im vui chi ph hp. Khng c phu ph ch v s din ca chnh mnh. c bit hn khi bn chi ng mc th mi ngi cng s nh gi nhn cch cng nh tit ca bn cao hn .

Qua li dy ca ng cha ta, ta nh thy c cu tc ng ng n cho n tn by gi n c chng, chi c mc nh l mt cch th hin tit , nhn phm ca con ngi. ng thi cho thy c h l ngi nh th no trong cch gi gn nhng tit .

Minh Nguyt