Giải thích câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Có công mài st có ngày nên kim

Bài làm

Có th nói c rng chính lòng kiên trì bn b, tinh thn hng say lao ng là mt yu t rt quan trng trong cuc sng ca mi chúng ta. Mun thành công ta phi nhn ni, không ngi kh dám vt qua tt c và quan trng hn na ó chính là chúng ta cng nên cn phi trang b cho mình tinh thn hng say lao ng kiên trì thì chc chn kt qu tt p trc sau cng n vi ta. Ta nh thy c rng vic úc rút kim nghim sng qua bao i nay nhc nh con cháu mình phi bit sng có ngh lc, nhân dân ta ã khng nh qua câu tc ng “Có công mài st có ngày nên kim”

Qa tht ai ai trong mi ngi Vit Nam, có my ai mà không bit câu tc ng quen thuc y. Nhng mà có th hiu úng, hiu rõ nó, thì tt nhiên mi chúng ta nên tìm hiu k câu nói ngn gn nhng sâu sc y. Khi chúng ta hiu c thì mi có th áp dng nó mt cách úng n s có mt hiu qu tt p. Có l rng chính câu tc ng ngn gn, mà trong ó dng nh cng ã nói c bao iu y gi cho ta mt công vic và mt kt qu t c. Và ó cng chính là nu b ra nhiu công mài st thì s có ngày c mt chic kim xinh xn có ích cho i này. Nu nh mi chúng ta mà ch hiu n gin có vy thì cng không sai, nhng thc s iu ó li nh cha sâu, cha k. Quan trng hn na nó li cha th giúp ích cho ta mt cách tt p, hiu qu. Trong ta dng nh li có th hiu rng hn mt chút, ta nh cng li mun có c kt qu nh m c cn phi có c tính kiên trì bn b. Thc s ta nh bit c rng chính nhng tình yêu lao ng thit tha và mt thi gian lâu dài do s th thách ca công vic, ca cuc sng.

co cong mai sat co ngay nen kim - Giải thích câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”
Gii thích câu tc ng “Có công mài st có ngày nên kim”

Thc s ta nh thy c rng tt c nhng iu y khi chúng ta vt qua c thì kt qu ã cm chc trong tay. Có l ta cng nh cách ví ca chúng ta ó chính là t vic là mt ming st khi b công sc mài mòn thì s tr thành cây kim tht nh bé và p có ích cho i. Thông qua chính cách ví y ta cng thy c công vic n gin nhng tht là gian nan bit bao nhiêu. Qa thc con ngi ta t khi mun t kt qu. Câu tc ng dng nh cng ã bao hàm mt ý ngha ln lao gói gn trong tám t cô ng. Có l rng chính trên cuc i này chng có gì làm nên nu không có yu t cn thit m ta cng cn phi lu gi ó chính là nhng c tính nh s Cn cù, kiên nh và c chính tình yêu lao ng.Ta nh thy c tt c u tri qua mt quá trình dài mà cng tht khó khn thì mi có th hình thành c, và hn na ta nh thy c rng có khi c cuc i con ngi cng cha th xong và phi có s k tc ca th h sau.

Tht vy, con ngi chúng ta dng nh cng ã thy c vn vt chung quanh ta và ta cng th,. Th ri ta nh thy c cng dn dn hoàn thin và chng có gì t dung hoàn thin ngay c trong cuc i này na. Tri qua bit bao i dúc kt và rút kinh nghim, th ri cng chính c vic qua thc t cuc sng hôm nay na, ta dng nh cng ã thy c chính câu tc ng trên không có im gì sai sót c. Và cng không sai khi chúng ta li khng nh nó chính là mt chân lí không th ph nhn, không th tách ri mi chúng ta ra c. Thc s ta nên bit c rng, cng chính t nhng vic nh cho ti vic ln, tt c u gn bó vi quan nim y tn ti, xây dng.

Thc s ta nên bit c chính tm quan trng ca câu tc ng tht ln lao, tht là khó nói ht. Nu nh bn thân ca mi chúng ta dng nh cng không làm gì c cho ta, cho i. Chc chn chính lúc ó ta nh b i. Còn vic nu nh chính chúng ta làm ri b d thì tht là vô ích. Nhng khi mà mi chúng ta làm theo, tht xng áng vi tng hoàn cnh ca chúng ta thì chc chn rng cuc sng này dng nh cng tht tt p và hnh phúc bit bao nhiêu. Hãy c gng và t rèn luyn chính bn thân mình sao cho tt hn. ng ngi khó ngi kh thì chúng ta mi có th thành công c.

Câu nói “Có công mài st, có ngày nên kim” dng nh cng ã nhc nh ca nhân dân ta vi con cháu mình. Câu nói nh mt chân lý, mt kim ch nam cho mi hành ng ca chúng ta hãy luôn c gng ht mình, kt qa s c nh mong i.

Minh Nguyt