Giải thích câu tục ngữ “Có học mới nên khôn”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Có hc mi nên khôn

Bài làm

Thi bui khi khoa hc k thut phát trin thì có th nói chua bao gi vic hc tp li c coi trng nh vy. Hc luôn luôn là mt công vic cn thit có th giúp cho con ngi có c mt cuc sng hnh phúc. Ngi xa cng ã có câu tc g nói v vic hc rt ý ngha ó chính là “Có hc mi nên khôn”.

Hc c hiu chính là quá trình con ngi tip thu nhng kin thc, ng thi cng chính là k nng do ngi khác truyn li. Vic hc chính là vic con ngi phát huy nhng kin thc cng nh tt c nhng k nng ã c truyn li bng nhng gì mình ã c hc và tip thu li c. “Có hc mi nên khôn là mt câu nói chính xác ca cha ông ta li. Khi chúng ta hc thì chúng ta mi có c nhng kin thc có th ng dng vào trong chính cuc sng ca chúng ta. Nu nh con ngi mà không có mt chút kin thc nào v cuc sng thì cng rt d b tht bi khi làm bt k mt vic gì dù nh nht. Ví d nh vic quét sân thôi nu nh ngi có kin thc thì h s chn quét xuôi theo hng gió tránh c bi mà sch hn. Còn i vi nhng ngi không có chút kin thc gì thì h ch cn bit là quét sao cho sch, quét ngc chiu gió thành ra mãi không xong.

giai thich cau tuc ngu co hoc th moi nen khon - Giải thích câu tục ngữ “Có học mới nên khôn”
Gii thích câu tc ng “Có hc mi nên khôn”

Vic hc chính là mt chic chìa khóa a ta n kho tàng tri thc, là iu kin giúp ta thành công trong hc tp. Thc s mi ngi chúng ta mà bit t hc cho bn thân thì chúng ta chc chn s thành công và chc chn cng s nâng cao c tri thc ca chính mình. Thc s vic hc giúp con ngi có c ý thc tt nht trong quá trình hc tp và lnh hi tri thc ca nhân loi. Vic hc cng nh s giúp cho vic luyn tp thc hành, giúp ta có th nhanh chóng hình thành k nng, cng c và nâng cao kin thc ã hc. Chính vì vy mà khi ta ch ng t hc s giúp ta tìm ra c phng pháp hc tt nht mang li hiu qu cao cho chính bn thân mình.

Ta so ly mt s nhng v danh nhân ni ting trên th gii thành t trong s nghip hc tp. h ta bit c h luôn luôn có c kin thc uyên thâm cng là nh bit ch ng t hc mà dn n thành công không th không k n nh Thn ng Lng Th Vinh khi xa. Lng Th Vinh chính là nh c gng ch ng t hc cng vi phm cht thông minh tri ban mà sau trng, cng nh ã có th ch ra bng cu chng còn lu truyn mãi n ngày nay…hay ta li nh bit n c Trng nguyên lng danh Mc nh Chi lu danh thu nào. Mc nh Chi ngay t lúc nh nh bit ch ng t hc, sáng to cách hc bt om óm b v trng mà sau trng, i x làm rng danh nc nhà. Lúc này ây ông cng ã c phong "Lng Quc Trng Nguyên" vang danh hai nc, ghi vào s sách nhân loi v nhng tm gng t hc sáng ngi. Hc tp và lnh hi nhng kin thc tinh hoa ca nhân loi khin con ngi “khôn” hn rt nhiu, cng ging nh câu nói ca ông cha ta “Có hc mi nên khôn”. Khi chúng ta có hc hi có th là nhng kinh nghim, nhng tri thc sách v hay hc chính trong cuc sng ca chúng ta thì ta nh bit thêm c nhiu phng pháp hc hay na. Thc s vic hc giúp con ngi x lý nhanh chóng mi vic c d dàng nht và nhanh chóng nht. Và hc ã thc s làm cho con ngi “nên khôn”

Chính vì vy, vic hc là rt cn thit i vi mi ngi chúng ta. Hc s giúp chúng ta thêm thành công, s m c mt tng lai rng m cho chính mình. Và nh cha ông ã nói và khuyên nh con cháu qu không sai ó chính là “Có hc mi nên khôn”.

Minh Nguyt