Giải thích câu tục ngữ “Con dại cái mang”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Con di cái mang

Bài làm

Có th nhn thy c rng trong nhng câu tc ng ca ông cha ta có rt nhiu iu rn dy hay nhng kinh nghim sng. Hn na li có cách nhìn nhn v con ngi. c bit là con ngi khi mi sinh ra luôn nhn c nhng s che ch ca cha m. Và câu tc ng “Con di cái mmang” chính là mt câu nh ch nguyên nhân và cng nh vai trò to ln ca ngi m i vi vic nuôi dy con cái.

“Con di cái mang" cng tht tng ng vi câu "dng bt giáo ph chi quá". Câu có ngha nói rng vic nuôi dng mà không giáo dc tr thành ngi hu dng thì ó lài li ca nhng bc làm cha, làm m. Khi còn nh tui mà không c un nn giáo dc tt ca cha m thì s "di”, và hn ht ó chính là li ca cha m nên cha m phi chu tránh nhim "cái mang"

Ta nh thy c chính trong câu tc ng trên ta cn phi hiu rõ ý kin quan im mà ông cha ta ang mun nói ti c hiu theo ngha khác khác nhau. Ta nh thy c chính ý th nht ta cn phi hiu hai cp t "Con và cái" dng nh cng ã c gii thích mt cách ngn gn là con ây là a con, con cái ây c hiu là ngi m.

Câu tc ng "Con di cái mang" ta nh thy c nu nh mà theo ngha en c hiu là con cái ngu di thiu hiu bit. Th ri c chính trong ng x hành ng sai trái ca mình li ln nht là do ngi m nuông chiu và giáo dc con không tt nên mi thành ra nh vy.

Còn nu nh chúng ta mà xét chính theo ngha bóng câu tc ng hàm cha quan im c th xác thc "Con di cái mang" là mt câu nói dng nh cng c hiu là con cái làm iu sai trái phin lòng n b m. Khi b m b phin lòng thì b m phi gánh nhng hu qu xu mà con cái ã gây ra. Qa thc ây chính là cách thiu giáo dc bc làm cha, làm m trong mi gia ình.

giai thich cau tuc ngu con dai cai mang - Giải thích câu tục ngữ “Con dại cái mang”
Gii thích câu tc ng “Con di cái mang”

Trong xã hi hin nay chúng ta nh thy c chính hin tng "Con di cái mang" dng nh cng ã tn ti rt nhiu trong vic giáo dc con cái trong gia ình nht là ngi m là yu t tác ng ch yu lên ngi con. Có l chính là vì trong gia ình ngi m luôn có nhim v chm lo, ng thi cng luôn luôm vun vén cho hnh phúc gia ình và giáo dc con cái.

Có l chính vì vy vic dy d giáo dc con cái là iu ht sc quan trng trong vic nhn thc hình thành nhân cách ca mi con ngi khi trng. Chính vì th nên hin nay sy ra hin trng áng phê phán cách giáo dc con cái mt cách l là, thiu trách nhim.

Còn na, ta nh thy c chính vic giáo dc nuông chiu con cái ging nh kiu nh kiu "Con mun gì m u cho". Ngi m dng nh là ngi ã luôn luôn dành tình yêu thng con bng cách con cn th gì m u áp ng sn sàng áp ng iu kin con cái. Qa thc vic dành tình yêu thng con tuyt i không bao gi n ánh, mng, giáo dc con mà luôn nuông chiu. Khi quá nuông chiu con thì nó s hình thành nhân cách con ngi thiu s hiu bit, giáo dc o c ca cha m khi trng thành. c bit ta nh thy c là hin tng con cái ln lên n chi ua òi, thm t hn sa à vào thói h. Th ri c s thiu hiu bit ca ngi m cng gây ra cho con mình “di”.

Cha m chc chn cng s là ngi mà chu tai ting v li lm mà con cái gây ra do thiu hiu bit. Cha m cng nên giáo dc trong hành ng và hành vi ca mình b m s li lm con cái ã gây ra. Có th mi nói mang nng au vt v sinh con ra c chúc phúc ca mi ngi ó chính là "M tròn con vuông" nhng l là li dng nh không quan tâm n vic giáo dc con là mt li lm ln ca cha m. Chính vì vy nên khi vic giáo dc con cái úng cách s giúp cái hiu bit, nhìn nhn mi th mt cách úng n trong o c, hay c vic giáo dc nhân cách thì tr thành con ngi có ích tt cho xã hi.

"Con di cái mang" chính là mt câu tc ng sâu sc dng nh nó cng ã nh a ra li khuyên các bc cha m luôn ly vic giáo dc, dy d tt cho con cái lên hàng u. Không nên nuông chiu con quá mà khin cho chúng nh không bit c âu là úng âu là sai. Bài hc rn dy ca ngi xa tht úng n.

Minh Nguyt