Giải thích câu tục ngữ “Cứng quá thì gãy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Cng quá thì gãy”

Bài làm

Có th nhn ra c rng chính tính cng trc thng thn là mt c tính tt cn có ca con ngi. Bên cnh ó ta cng nh ã bit c rng chính trong thc t cuc sng không phi mi trng hp tính cng trc phát huy tác dng c. Các bc tin nhân xa cng nh ã góp thêm cho chúng ta nhng bài hc áng giá và cng rt sâu sc ó chính là câu “Cng quá thì gãy”, không phi lúc nào cng trc cng là tt nht âu nhé!

Vnvt trong v tr u có gii hn nht nh, ai ai cng bit c iu này. Ta dng nh cng ã thy c khi mà mi con ngi mà li vt qua gii hn y thì vt s b bin cht không còn là chính mình na. D nhn thy c nhng câu ngha en ca câu tc ng “Cng quá thì gãy” c ánh giá chính là ly cm hng t quy lut này. Thông thng ta nh thy c nhng vt rt cng là nhng vt bn chc, không d gì mà phá hu hay trit tiêu nó i mt cách nhanh chóng. Ta nh thy st thng chc chn hn nha vì nó có cng cao hn, cho nên ngi ta cng hay dùng st làm nhng công vic mà ni ó có nhng tác ng ln hn mà thanh st không sao.

giai thich cau cung qua thi gay - Giải thích câu tục ngữ “Cứng quá thì gãy”
Gii thích câu tc ng “Cng quá thì gãy”

Ta cng có th suy ngh rng hn na ó chính là “cng” ây còn ch nhng con ngi vi tính cách cng trc. ó cng chính là nhng con ngi tht thng thn, h dng nh là nhng ngi không s cng quyn mà làm trái vi lng tâm. Nhng, thc s ta nh thy c tt c nhng con ngi y li là i tng d b h b nht bi chính tính thng thn ca bn thân bi “gãy”. Ta cng nh có th hiu là gp nguy him, ng thi cng ri ro trong công vic và cuc sng. Càng cng càng d gãy, và lúc này ây ta nh cng li ngày càng cng trc li càng d gp ri ro, và ng thi cng nh tng trái ngc mà hp lí trong cuc sng n không ng.

Cho nên cng nh thy c chính nhng ngi cng trc là ngi luôn hiên ngang vi tri t bi h dng nh h không làm gì sai trái hay khut tt mà h thn vi lng tâm. Mi ngi trong s ó dng nhng cng là ngi dám thng thn ch ra và lên án cái sai, cái xu ca ngi khác trong cuc sng. Có l rng ta nh cng có th hiu c cng chính vì th mà h b nhiu k cm ghét bi dám phi bày ti li nh bn ca chúng ra ngoài ánh sáng ca công lý. Thc s rng nhng k tiu nhân ch quen làm trò b i, khi b vch ti li ca mình ra nh th t s ngh k tr thù. Còn i vi nhng ngi cng trc thì h sn sàng lôi cái xu ra ngoài ánh sáng bng mi giá mà không s mt ai c.

Trong cuc sng ta nh thy c mt cng ng xã hi không ch ca riêng mt ngi hay mt nhóm ngi. Mà dng nh cng chính ó nh ã nói lên ó chính là tp hp ca rt nhiu con ngi c trú và sinh hot. Thc t cho thy ó chính mi ngi có mt tính cách, c im riêng nên trong xã hi có rt nhiu ngi tt song cng không ít k xu. Rõ ràng và không th ph nhn c rng nu nh mà cái xu ln át cái tt thì s gây hi ln n cho c xã hi. Tt c iu ó mà làmvic ngn chn bài tr cái xu là cn thit và rt quan trng duy trì mt xã hi trong sch, an toàn. Hiu c iu này, nhng ai trong s h có th ng ra “ng mi chu sào” có th không ch c nhng iu xu xa kia vì ai ai cng s v lây n chính mình. Có l chính vì th mà nhng ngi cng trc quá trong cuc sng hay b ghen ghét và cng s có rt nhiu ngi hãm hi và úng nh ong cha ta ã khuyên “cng quá thì gãy” chính là nh vy.

Câu tc ng “Cng quá thì gãy” dng nh cng ã mun nói n nhng con ngi ngay thng chính trc. Th ri ta nh thy c chính bn thân không làm iu gì sai trái kt hp vi sn sàng lên án ng thi cng ã lên ting bài tr cái xu, các ác ra khi xã hi thì qu thc áng nêu gng.

Minh Nguyt