Giải thích câu tục ngữ “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng àn ông xây nhà àn bà xây t m

Bài làm

Kho tàng nhng câu tc ng ca ông cha ta li thc s là mt viên ngc sáng nht, nó nh kt tinh nhng trí tu ng thi cng là nhng li khuyên bo sâu sc. Câu tc ng “àn ông xây nhà àn bà xây t m” cng chính là mt trong nhng câu tc ng th hin c mt s nhìn nhn ca ngi xa v vai trò và trách nhim ca ngi ph n cng nh ngi àn ông trong mt gia ình.

T trc cho n nay thì ông bà ta vn thng nói rng “àn ông xây nhà, àn bà xây t m”. Qa thc câu tc ng trên luôn úng vì cng có ngi quan nim câu thành ng y dng nh vn luôn cao vai trò ca ngi v, ngi ph na trong gia. D dàng nhn thy c chính vic “xây t m” nó là mt nhân t và là mt iu quan trng. Trong cuc sng thì mt gia ình hnh phúc s góp phn không nh vào bc ng công danh s nghip cng nh chính là s thành t ca các c lang quân nh mt câu nói rt ý ngha cng ã nói rng ”ng sau s thành công ca àn ông luôn có bóng dáng ngi ph n”.

Trong gia ình xa và c bit trong gia ình hin i ngày nây thì ngi chng luôn gi vai trò “tr ct”. Ngi chng luôn luôn có trách nhim là lo toan nhng vic ln. Mc dù vy nhng v trí ngi v không phi nh t sp xp vic nhà làm sao cho khéo, sao cho n tha ri ti vic nuôi dy con cái cng là mt công vic quan trng không kém chút nào. Nhng thc s ngi ph n khéo léo là ngi ph n này s luôn bit cách làm mái m gia ình tr thành ch bình yên nht. Mt gia ình hnh phúc chc chn s làm cho mi thành viên gia ình u mun tr v tht nhanh chóng sau mt ngày làm vic mt mi.

Thc s rng trong cuc sng gia ình thì tình yêu s mt dn theo nm tháng, theo nhng lo toan vn vt hàng ngày ca cm áo go tin. Và ây ng thi cng chính là tim n dn ti gia ình tan rã và sp . Chính vì th cho nên ngi ph n phi bit làm sao cho tình cm v chng luôn m m hnh phúc c. Nói vy nhngd nhiên cng phi có s hp tác ca na bên kia là ngi chng na. Chúng ta phi cân bng và hài hòa cuc sng nht. Mi ngi hãy cân bng li ch ng mãi chy theo công vic mà b ri hnh phúc, áng trách hn là chúng ta li nh không quan tâm ti chng và con cái thì hnh phúc tut khi tm tay mt ngày nào ó không xa. Và khi ã mt hnh phúc, lúc ta mà mun làm li e rng cng ã quá mun không bao gi có th quay li c na.

giai thich cau dan ong xay nha dan ba xay to am - Giải thích câu tục ngữ “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”
Gii thích câu tc ng “àn ông xây nhà àn bà xây t m”

“àn ông xây nhà” nh mun nói n trách nhim kim tin cng nh lo cho s nghim, lo cho cuc sng v mt vt cht ca gia ình ó. Cho nên ngi ta thng nói rng àn ông chính là tr ct ca gia ình là bi vy. Vai trò ca ngi àn ông là “xây nhà” xây lên mt ngôi nhà tht vng chãi che nng, che ma cho v con. Còn vai trò ca ngi ph n li là “xây t m”. Thot nghe ta nh thy s khp khing ó chính là mt bên là “xây nhà” mt bên là “xây t”. Nhng k thc trách nhim ca hai vic này là ngang nhau. Vic xây t m không bao gi là n gin và d dàng c. Xây t m luôn òi hi ngi ph n phi chm lo, vun vén cho gia ình ca chính mình thì mi có c hnh phúc viên mãn thc s. Hai công vic “xây nhà” và “xây t m” nh mt bên nói vt cht mt bên nói tinh thn. Và ch khi mà hài hòa c hai iu này thì mi có th hnh phúc dài lâu c. Trong gia ình thì “àn ông” hay “àn bà” cng luôn c bình ng vi nhay. Ngi này yêu thng ngi kia. Có nh th gia ình ca bn mi vng chc và mi c coi là t m.

Câu tc ng “àn ông xây nhà àn bà xây t m” thc s là cách ánh giá úng n ca ngi i xa k li. Hãy ngôi nhà chính là mt “Mái m”cho mi thành viên trong gia ình bn nhé!

Minh Nguyt