Giải thích câu tục ngữ “Dây cà ra dây muống”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Dây cà ra dây mung

Bài làm

Tc ng luôn là nhng câu nói ngn gn súc tích nhng li bao hàm nhiu n ý hay ca các bc tin nhân trc li cho con cháu i sau. Bên cnh nhng câu tc ng v nhng kinh nghim ca ngi trc v thi tit, kinh nghim v trng trt, chn nuôi,…thì li có nhng câu tc ng nh nói n nhng s phê phán, chê trách i vi con ngi. Mt trong nhng câu tc ng nói chê trách vic con ngi nói lng, cách vit t cái này lan man sang cái kia mt cách dài dòng, lôi thôi.

D nhn thy câu tc ng “Dây cà ra dây mung” là mt câu nói nh ng ý nói vic trong gió tip có ngi li ang nói vn này song li quay ra vn kia tht dài dòng lôi thôi làm cho i phng nghe không thích lm. Vì lúc này câu chuyn ã i quá xa không phi là câu chuyn nói ban u na.

Trong giao tip ca con ngi, ngi Vit ta cng rt hay có nhng câu chuyn bên l. Nhng nhng chuyn bên l ó mà c nói cho vui và vn tp trung vào mc ích chính trong cuc giao tip ó thì không áng nói. Thc tin cho thy c rng cng có rt nhiu câu truyn lan man mãi không có hi kt. ang t mt cuc nói chuyn t vn A thôi mà chuyn A cha nói ht ã lan man n nhng chuyn âu u u âu ri. Nu nh giao tip mà li “Dây cà ra dây mung” thì hiu qu giao tip không c cao. Con ngi nh b sa à vào nhng câu chuyn khác mc dù không thích. Trng hp xu hn có th xy ra ó chính là có nhng quan im bt ng t nhng câu chuyn chính gây ra nhng tranh chp không áng có.

giai thich cau tuc ngu day ca ra day muong - Giải thích câu tục ngữ “Dây cà ra dây muống”
Gii thích câu tc ng “Dây cà ra dây mung”

C khi nào giao tip ngi ta nói li chun b “dây cà ra dây mung” là ta nh hiu c là ã sa à, lan man vào nhng câu chuyn khác ri. Trong giao tip con ngi cng cn phi c bit chú ý m này tránh mt im vi i phng cng nh không t c mc ích giao tip cn thit mà vn tn thi gian. Cha ông ta cng ã tht tinh t khi nhn ra c trong giao tip nu nh ta nói sang mt cây chuyn khác t “dây cà” nhng li ra “dây mung” qu tht không hay. Dây cà, dây mung chính là c im ca hai loi cây này thân bò và vn dài ra nh mt cái dây vy. Hình nh so sánh ví von tht d có th tng tng c giúp cho ngi nghe khi mi nghe câu tc ng này thôi thì cng nh ã thy s thân thuc cng nh d liên tng nht. Nh mt li dn quý báu ca cha ông ta trong giao tip cn phi nói nhng chuyn liên quan cht ch vi vn thì mi cho thy c là ngi có hc thc. Ngc li nu nh trong giao tip mt thi gian mà hiu qu giao tip không t c thì nó cng ánh giá phn nào tác phong sng, làm vic ca bn ó.

Câu nói “Dây cà ra dây mung” là mt câu nói ngn gn ca ngi xa tuy nhiên cng ã gi gm vào ó là nhng bài hc vô cùng quý giá trong giao tip, hành x gia con ngi vi con ngi.

Minh Nguyt