Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng ói cho sch, rách cho thm

Bài làm

T xa cho n nay thì nhân dân ta có nhng truyn thng lý tt p và ông cha cng tht khéo léo khi gi gm nhng o lý ó thông qua nhng câu tc ng. Có th nói trong s nhng o lý ó thì vic nói n phm giá ca con ngi cng c nhc n và câu tc ng “ói cho sch, rách cho thm” là mt ví d in hình.

Tht tài tình bit bao nhiêu khi các bc tin nhân cng ã tht linh hot và ã mn hai yu t thit yu nht trong cuc sng hàng ngày ó chính là hai vic “n” và “mc”. S dng hai vic trong cuc sng thông qua ó phn ánh quan nim sng. Ta cng nh thy c rng, chính trong xã hi phong kin thì nhng ngi lao ng chân lm tay bùn quanh nm vt v vi rung ng thng b giai cp bóc lt khinh thng. H là nhng ngi dân lao ng b tng lp thng tr bóc lt t sc lao ng th ri thân phn, nhân cách ca h cng b th lc ln hn coi nh tht r rúng. Tng lp thng tr gian ác thì bn chúng cho rng mi s xu xa trên i u bt u t s cùng khn úng nh câu “Bn cùng sinh o tc” hay nói cách khác ó chính là câu tc ng gn gi nh “ói n vng, túng làm càn”. Thc t, ta dng nh cng ã có mt s ngi b tha hóa trc hoàn cnh. Bên cnh ó cng li còn phn ln ngi dân lao ng vn gi vng np sng lành mnh và tht p trong sch ca ông cha.

giai thich cau ngheo cho sach rach cho thom - Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”
Gii thích câu tc ng “ói cho sch, rách cho thm”

Lúc ói, vi chính bn nng t nhiên ca con ngi tri dy rt mnh bo tn s sng ca chính mình. Và khi nh vy thì liu có còn lí trí gi cho sch s na không. Th ri khi nghèo nàn, rách ri lúc này ây thì my ngi còn ngh ti thm tho? Có l ta nh phi hiu c rng, chính câu tc ng này không ch cp n cái ói, ta nh thy c chính cái rách mà cao hn th câu “ói cho sch, rách cho thm” dng nh cng ã nêu lên mt trit lí sng, hay ó cng chính là mt quan im sng làm nn tng o c ca nhân dân ta.

Câu tc ng nh tht tài tình khi ã ly “ói” và “rách” là hai biu hin c th nht, tiêu biu nht chính nói v nhng hoàn cnh khó khn trong i sng vt cht ca con ngi phn ánh cuc sng gian truân, vt v. Có th nhn nh c rng, nc ta là mt nc nông nghip, trc ây hn 90% dân s sng bng ngh làm rung vát v quanh nm. Th ri quanh nm h nh cng ã “bán mt cho t, ban lng cho tri” lúc nào cng dãi du nng ma, và h cng phi “ m hôi sôi nc mt” chính trên ng rung làm ra c khoai, ht lúa. Có th thy c nhng ni cc nhc trm b nhng nghèo ói vn hoàn nghèo ói bi su go,thu nng. Nguyên do ây có l chính là bi chính sách áp bc bóc lt tàn khc ca giai cp thng tr. Ta nh thy c h nh sut i,ngi nông dân nghèo có my khi c vui v, hay cuc sng nh m no âu.

Thc s ta nh thy c khi sng trong ói rách kéo dài trin miên nh vy,nu không gi gìn phm giá thì lúc này ây con ngi s rt d b tha hóa v o c.

Có th nhn bit c chính trong hoàn cnh y,nhng li khuyên nh,nhng bài hc nhân sinh là ht sc cn thit. Ta nh thy c chính ngi lao ng khuyên nhau, ng thi nh cng ã nhc nh nhau hãy sng cho trong sch, sng sao mà tht úng vi bn cht thiên lng,sao cho khi “cúi xung thn t,ngng lên thn tri” và trc ht ta có th thy c iu này dng nh cng chính là cho lng tâm mình không b cn rt bi ti li xu xa na.

Thc s thì chính vi quan im “ói cho sch, rách cho thm” nh là s i nghch vi quan im sng tiêu cc ca giai cp bóc lt. Quan im ó chính là s t khng nh và cao li sng thanh cao ca nhng ngi dân lao ng. Qa thc cng không mt uy lc nào, hay là mt cám d nào có th làm cho nhng con ngi chân chính khut phc c.

Quan nim sng “ói cho sch, rách cho thm” là mt bài hc, li khuyên rn rt chân thành và cng tht thm m nhng giá tr o c mà ngi xa khuyên rn chúng ta. Mi ngi ch c sng trong i mt ln nên hãy bit sng sao cho tht p bn nhé!

Minh Nguyt