Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Gn mc thì en, gn èn thì sáng

Bài làm

Con ngi trong xã hi luôn chu nhng tác ng ln n t các mi quan h khác nhau. Và trong mi mi quan h, hoàn cnh cng nh môi trng sng khác nhau chc chc cng s mang li cho mi ngi chúng ta mt cách hành x riêng. Th nên cha ông ta cng ã tng nói rng “Gn mc thì en, gn èn thì rng”

Vic trc tiên mi ngi chúng ta hãy tìm hiu ý ngha ca câu tc ng “Gn mc thì en, gn èn thì rng” có ngha là gì. Nu bóc tác ra nhng ý ngha ca câu nói theo li chit t ta thêm hiu c “Mc” c xem chính là mt cht liu vit, có màu en c. Còn ói vi “èn” thì li c hiu chính là mt vt dng phát ra ánh sáng. Khi mà tt c các vt c t gn ánh èn mi vt s c soi sáng. Nhng dng nh ta có th thy c chính mc và èn còn là hai hình nh tng trng mà thôi. Hia hình nh này dng nh cng ã nói n, nhc nh n chính là trong cho môi trng sng ca con ngi. D dàng có th nhn thy c rng, khi mà chúng ta sng trong mt môi trng xu thì con ngi cng s b nh hng nhng cái xu xa. Hn na ta nh thy c rng, nu nh con ngi chúng ta luôn luôn mun sng trong mt môi trng tt thì con ngi ó cng s c nh hng nhng iu tt p. Cng chính t ó, ông cha ta dng nh cng li ã mun khuyên dy chúng ta phi bit chn cho mình mt môi trng sng tht tt. iu này ngi ta cng ã quan nim và cho thy c vì môi trng sng có nh hng ln ti nhân cách ca con ngi.

giai thich cau gan muc thi den gan den thi sang - Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
Gii thích câu tc ng “Gn mc thì en, gn èn thì sáng”

Và lý do gì mà ông cha ta li nói: “Gn mc thì en, gn èn thì rng”? Ta dng nh cng ã thy c rng, c mi mt ngi u sng trong mt môi trng khác nhau nhng phi bit chn cho mình mt môi trng sng tt. Th ri ta cng luôn luôn hiu c rng, chính môi trng sng tt ó là mt môi trng bit oàn kt yêu thng, bit giúp nhau cùng tin b…. Chính vì vy nu chúng ta không bit chn cho mình mt môi trng sng tt p, sng vì ngi khác thì lúc này ây ta nh thy c chính nhân cách ca chúng ta cng s b nh hng. Câu tc ng “Gn mc thì en, gn èn thì rng” dng nh cng ã khuyên dy chúng ta tránh xa môi trng xu. Lý gii cho iu này ó chính là vì nu sng trong môi trng xu, thì tt c chúng ta cng s b nh hng nhng cái xu xa; Và ngc li ta nh cng hiu c rng nu còn nhng môi trng tt chúng ta s c hc tp nhng iu tt p, con ngi nh cng ng thi m mang vn hiu bit và tr thành con ngi có ích cho xã hi. c bit hn na ta nh thy c chính cuc sng con ngi khi gp phi khó khn rt d b xa ngã nu không tnh táo s b cám d làm mt i nhân cách tt p ca mình na ó. c li câu tc ng thc s nh là mt li giáo hun ca ông cha ta tht là úng n có tình có ngha bit bao nhiêu.

Tht d có th nhìn nhn thy c rng, chính nhng ngi hc sinh chúng ta trong trng, rt d b tác ng ca môi trng sng bên ngoài. Có l chính vì vy gi c nhân cách và phm cht ca mình. Thông qua ó ta nh thy c rng, tt c chúng ta phi nhn thc c vai trò ca môi trng sng dng nh cng ã li tht vô cùng quan trng. Môi trng có nh hng ti vic hình thành nhân cách ca con ngi. Chúng ta cng có th hiu c ó chính là chúng ta phi xa lánh nhng t nn xã hi tht không hay ho gì. Và chúng ta dng nh cng phi bit chn bn mà chi nhân cách ca mình không b vn c; bit phân tích ging gii cho bn bè hiu c gía tr ca phm cht o c con ngi. Chúng ta, mi ngi dng nh cng phi luôn luôn bit c bn phn ca ngi hc sinh, ni ó thì con ngi cng nh phi bit gn gi thân ái vi bn bè ta có th thy c rng, ngay xung quanh chúng ta luôn có môi trng sng tt p chúng ta hoàn thin nhân cách ca mình bn nhé!

Câu tc ng “Gn mc thì en, gn èn thì rng” vi hình nh giàu ý ngha tng trng ã tr thành mt bài hc tht vô giá cho chúng ta hiu c nhng tác ng ca môi trng bên ngoài nh th nào mà t ó cho chính mình mt s chn la úng n nht.

Minh Nguyt