Giải thích câu tục ngữ “Gần thường xa thương”

bài: Gii thích câu tc ng Gn thng xa thng

Bài làm

Trong các câu tc ng nói v nhng kinh nghim, nhng tri thc ca ngi i xa còn có nhng câu nói rt chân thành nói v quy lut ca tình cm. Và câu nói “Gn thng xa thng” là mt trong nhng biu hin tình cm ca con ngi.

“Gn thng xa thng” ý nh mun nói tình cm ca con ngi mà khi mà nó c lp i lp li quá i quen thuc cho n lúc mt i ta mi hiu c giá tr ca nó. Tht vy nhng gì ã quá quen thuc và nh gn bó vi chính mi chúng ta hàng ngày, nó c thng trc nên ta có cm giác ó nh là mt iu thông thng, thm chí con không my may quan tâm n bt th nhng th gn. Và ch khi chúng ta mt di nhng iu gn gi quen thuc và dng nh t trc n nay bn luôn luôn coi ó chính là nhng th vô tri, vô giác và cng mang li trong chính bn mt iu gì c. Th ri, mt ngày nào ó ch khi mt i bn mi thy c s quan trng ca nó.

Bình thng xó bao gi bn thy c nhng ba n trong gia ình quan trng và thc s cn thit cha? Qa tht tôi và bn, tt c chúng ta tht khó có th hiu c mt ba n trn vn, có y các thành viên thân yêu trong gia ính ca chúng ta. Ngày qua ngày nhng ba cm ó dng nh li mang cho bn mt cm giác nhàm chán. Tht s có rt nhiu bn hin nay không hiu c giá tr ct lõi ca ba con trong gia ình. Ch khi bn i hc xa nhà, ba cm có m, có cha c m và cha gp cho nhng món n a thích cùng ci ùa lúc này mi tht là vui bit bao nhiêu. Th ri khi tt c nhng gì bn kp nhn ra ó chính nhng iu hnh phúc bình d nht và cng tuyt vi nht ca con ngi.

giai thich cau tuc ngu gan thuong xa thuong - Giải thích câu tục ngữ “Gần thường xa thương”
Gii thích câu tc ng “Gn thng xa thng”

ôi khi con ngi c c gng gng mình lên i kim tìm nhng th hnh phúc âu ó tht xa vi nh mãi cho n khi bit c hnh phúc nó bt ngun t iu gin d nht gn gi quen thuc. “Gn thng xa thng” nh nói v khong cách có tính cht quyt nh và có nhng nh hng nht nh n vi tình cm ca con ngi. Nh mun n nhng iu c lp i lp li quen thuc ging nh ngày nào mình cng nhìn thy iu này thì s nhàm chán. Ch khi xa cách thì mi thy c tình cm dt dào và nó dng nh quan trng nh th nào trong chính cuc sng ca mi con ngi chúng ta.

Có th thy c có câu nói rt hay v vic quy lut tình cm khi có s xa cách “S xa cách i vi tình yêu ging nh gió vi la,gió s dp tt nhng tia la nh,nhng lai t cháy,bùng n nhng tia la ln” (Ngn ng Nga)

Tt c nhng iu gn gi ta s không bao gi bit c ht c giá tr ca nó, ch bao gi xa cách, không c nhin thy nhng iu gn gi ó thì dng nh nhng iu này ta mi thy c nó quan trng nhng nào. Khi “ gn” thì nó cng bình thng. Nhng dáng v, hành ng quá i quen thuc i vi chính bn thân ca chúng ta thì dng nh không cm nhn c iu gì. Và th ch khi mà “Xa” thì mi có th “thng”. Lúc này s xa cách mi thc s có ý ngha bit bao nhiêu. Nó dng nh cng chính là cht xúc tác làm cho tình cm ca bn ang thng hoa hn và nhiu xúc cm hn.

Ta ly mt ví d nh nh. Nu nh có mt ngi thân ca chúng ta t ngt qua i,làm cho ta và gia ình au kh,vt v,nh nhung … nhng dng nh ngày tháng nm nó dng nh g cng lui dn vào d vãng,ta cng phi nguôi dn … sng. Câu tc ng “Gn thng xa thng” qu tht là mt s nhn ra quy lut tình cm ca con ngi tht úng n.

Minh Nguyt