Giải thích câu tục ngữ “Giấy rách phải giữ lấy lề”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Giy rách phi gi ly l

Bài làm

Trong thi i nh hin nay, ta nh thy c chính mi con ngi luôn luôn phi rèn luyn và to cho mình nhng thói quen tt. Và có l cng bi vì vy trong cuc sng ngày nay chúng ta thy rt nhiu nhng c ch hay ó có th là nhng li nói dng nh cng ã th hin c nhng iu tt p ó. Thc s ta nh thy c chính cuc sng ca mi con ngi cn phi c rèn luyn và rèn gia mi ngày. Và nh th ó chính là nh nhng câu dân gian ã có câu giy rách phi gi ly l.

“Giy rách phi gi ly l” mang trong mình mt nét ngha en ca nó nói v giy dùng vit. Nhng loi giy này thng c dùng cho hc sinh hoc dùng cho con ngi ta khi mà dùng vit cái vic gì ó. Ta nh thy c rng, cho dù n khi nó rách i thì cng cn phi gi ly l cho cun sách, cun v ca mình phi nhìn nó p và có giá tr hn. Th ri ta nh thy c li có nhng nhng hình nh ó ã th hin qua hành ng gn gàng và s cn thn ca con ngi vi tt c các s vit xung quanh h. Ta nh li còn thy c cng chính nhng c tính ó không ch to cho h nhng thói quen tt mà to cho h nhng n np sng gia phong gn gàng, hp lý, ngn np hn bao gi ht.

giai thich cau giay rach phai giu lay le - Giải thích câu tục ngữ “Giấy rách phải giữ lấy lề”
Gii thích câu tc ng “Giy rách phi gi ly l”

Qa tht, ta dng nh cng ã thy c nhng truyn thng ó ã c mi ngi rt coi trng. Hn na ta nh thy c ó còn chính là cách sng ca con ngi t xa n nay. Thc tin cho thy c rng, chính mi chúng ta t xa n nay luôn luôn c rèn luyn c nhng phm cht o c và tác phong sng gn gàng. Dân gian cng nh ã lu truyn câu ó thông thng ó chính là câu “nhà sch thì mát bát sch ngon cm”. Và cng chính vì th mà cho dù có nghèo ói nhng chúng ta cng phi gi cho bát a luôn sch p, thm tho nht. Th ri nó dng nh cng nh ch ra nhng phép gn gàng ngn np ó s làm cho chúng ta dng nh cng s có nhng thói quen tt và nó to nên cho chúng ta mt con ngi có giá tr hn bao gi ht. Có l rng chính con ngi chúng ta cn phi hiu c giá tr ca câu tc ng này, hiu sâu sc hn na nh t ó có nhng cách hiu, ng thi cng chính là phi có nhng hành ng úng cho cuc sng ca mình có ý ngha và giá tr hn.

Có l rng, chính con ngi nên rèn luyn cho mình nhng thói quen tt. Mi con ngi chúng ta dng nh cng cn cn thn gn gàng và ngn np có nh vy cuc sng ca chính h mi trong lành và có nhiu giá tr ý ngha hn na. Ngay t bây gi vic cho chúng ta thit lp và to dng nhng thói quen ó phi c rèn luyn t bé và cn làm nhng iu óvà tránh nhng iu không hay dng nhu cng có th làm cho con ngi h có c tính tt.

Câu “giy rách phi gi ly l” nh mt s cn dn, nh trách nhim ca ngi trc. ó chính là cho dù có khó khn, nghèo ói nh th nào thì cng phi gi c nhng phm cht tt p ca mình. Không ch vì quá coi trng ming n mà quên mt chính bn thân mình, không b sa à và nhng vic mà trái vi i lý, trái vi lng tâm ca chính mình. Mt ngi luôn luôn gi c phm cht tt p ca mình thì chc chn rng s luôn c mi ngi yêu mn cng nh cm phc. Cha ông ta ã bao i nay khuyên nh con cháu nên bit c nhng iu tt xu và có th tránh xa ra. T ó có th tr thành nhng ngi tt. Vt cht bên ngoài ôi lúc nó dng nh li rt phù phim, mà quên mt i cái phn bn nht ca chúng ta.

Tóm li câu nói “giy rách phi gi ly l” nh mt li khuyên chân thành giúp chúng ta nh c rng: Dù trong hoàn cnh có khó khn nh th nào i chng na thì cng không quên c phm cht ca chính mình. ng quá vì ming n mà ta nh ánh mt nhân phm ca chính mình.

Minh Nguyt