Giải thích câu tục ngữ “Gió chiều nào xoay chiều ấy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Gió chiu nào xoay chiu y

Bài làm

Trong kho tàng ca dao cng nh các câu tc ng ca các bc tin nhân ta ngày trc thì ta nh thy c rng có nhng câu tc ng, ca dao tht hay và cng tht là sng ng nh gi gm qua ó nhng thông ip, bài hc ý ngha và tht sâu sc, Câu “Gió chiu nào che chiu y” nh cng ã gi gm vào ó nhng bài hc lp trng ca con ngi ttong xã hi hin nay.

u tiên ta cn phi hiu c rng câu “Gió chiu nào che chiu y” có ý ngha nh th nào? Gió là mt hin tng t nhiên do s chênh lch ca khí áp ca khí quyn. Nhng con gió có th n t nhiu hng khác nhau. Câu nói “Gió chiu nào che chiu y” nói chung nh nói rng con ngi mà “Gió chiu nào che chiu y” chính là ngi không cn lp trng ca mình. h ng nh lúc nào cng ch ng cho bn thân mình min là có li cho mình là c. Cn bn có th thy c rng ó cng chính là nhng nghe ai thì làm ó, bo gì thì làm y mà không có s chính kin ca chính bn thân mình. Lúc nào cng theo tâm lý ám ông và không dám a ra ý kin ch quan mc dù bit c ý kin ca mình úng.

giai thich cau gio chieu nao xoay chieu ay - Giải thích câu tục ngữ “Gió chiều nào xoay chiều ấy”
Gii thích câu tc ng “Gió chiu nào xoay chiu y”

“Gió chiu nào che chiu y” c th hin rt nhiu lnh vc trong i sng hin nay. Ta nh có th hiu c ó chính là trong mt lp hc cô giáo a ra mt bài trc nghim nhng phn ông nhng bn chn áp án A thì chc chn rng b gi lên hi riêng thì phn ln các bn còn li cng s chn cùng mt phng án A nh các bn ã ch. Lúc nào cng da vào ám ông mà không dám có nhng ý kin cho riêng mình.

Mt ngi mà luôn luôn c vào ngi khách mà không có nhng chính kin riêng thì h cng khó có th thành công c. Lúc nào cng ch thích tâm lý an toàn. Gió âu ta che ó, không có s ch ng, thm chí có khi chính bn ó còn bit c làm nh th là sai trái nhng vì s tht cho bn thân thi không dám ng ra bo v l phi. Lp trng không c vng chc.

Trên thc t li có ý kin cho rng “Gió chiu nào che chiu y” chính là mt li sng linh hot. iu này cng rt úng trong mt chng mc nào ó. Khi mà nhng s vic nh ang xy ra cha bit nh th nào, hay trong nhng lúc ri trí không còn cách nào thì ngi ta phi xoay theo tình th lúc ó ang nh th nào có c nhng nh hng, nhng hng i cho mình hoàn ho nht có th. Nhiu khi trong cuc sng con ngi không th nào có th mà làm c mi vic theo ý mình, hay nói cách khác là có th hoàn toàn ch ng c. Vn còn có nhng lúc con ngi b ng và chính th ri vào cnh nh th thì vic “Gió chiu nào che chiu y” chính là mt trong nhng iu quan trng và cn thit nht có th “cu nguy” chho bn.

Nhng cn gió bao gi nó cng có rt nhiu nhng tác ng t nhiu hng khác nhau, có lung gió mát lành thì cng li có nhng cn gió c hi. Cho nên cng không sai khi chúng ta nói rng ây là mt cách ng nhân x th linh hot cho ngi Vit ta. Hãy hiu câu tc ng mt cách úng n nht nhé bn.

Minh Nguyt