Giải thích câu tục ngữ “Giỏ nhà ai quai nhà nấy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Gi nhà ai quai nhà ny

Bài làm

Ta cng ã bit c rng trong mt gia ình thì nhng a con u mang c nhng c im v din mo cng nh mt chút tính cách ca cha m. Trong kho tàng ca dao, tc ng ca dân tc ta có rt nhiu câu nói v s ging nhau này nh câu “Gi nhà ai quai nhà y”. Và câu tc ng có tht ch dng li vic nói s ging nhau ca th h sau ging vi th h trc hay không? iu ó cng có rt nhiu ý kin trái chiu xung quanh vn này.

Trc tiên ta nên hiu câu tc ng “Gi nhà ai quai nhà y” c hiu nh th nào.“Gi” c nhc n trong câu tc ng chính là mt dng c nh ng các vt nh hay thc phm rt tin dng. Th ri còn “quai” li là mt b phn ca chic “gi” kia, nó li có tác cc cm, nm, mang, xách… giúp cho vic s dng chic gii thun li hn. Chc chn rng mt chic gi có kiu dáng nh th nào, kích c ra sao? Thì li có c chic quai tng xng ch không th nào mà mt chic gi to xách i ch mà cái quai li bé tý không cm c. Nu nh gia ình nào an gi, hay là làm gi thì s an lát, hoc làm ra nhng chic “quai” cùng cht liu, kiu dáng gn vào chic gi ó s nh thé nào. S lp ghép mà không tng xng s gây ra nhng s khp khing khin cho chic gi ó dù p cng không có giá tr s dng.

giai thich cau tuc ngu gio nha ai quai nha nay - Giải thích câu tục ngữ “Giỏ nhà ai quai nhà nấy”
Gii thích câu tc ng “Gi nhà ai quai nhà ny”

Trên ân chính là vic chúng ta ct ngha v mt t ng. Và nu nh cng ta mà xét v ngha bóng thì câu nói li có ý ngha sâu sc hn. Câu nói “Gi nhà ai quai nhà y” thc cht c các c úc kt ra và c ghi li trong câu tc ng ngn gn này nh nói v mi quan h huyt thng trong gia ình hay dòng tc. Có l rng chính con cái c b m sinh ra s mang dòng máu, huyt thng ca b m.

Trong gia ình thì nhng ng con yêu cng s có nhng c im ging b m. Và nu nh ta bit c rng, khi mt ngi con không do cha m sinh ra s không có nhng c im mang tính khoa hc, huyt thng này c. Chính bi vy mà, khi chúng ta mà n thm mt a tr mi sinh thng hay nói câu “ ging b m nh úc”, ri nhng câu nói nh “trm vía, úng là gi nhà ai quai nhà ny”… và d nhiên là khi mà bn mà nhn c nhng li khen này mà b m, ông bà ni ngoi u cm thy vui và c bit cng s thy tht hnh phúc vì con cái mang c sinh ra mang nhng c im ca dòng tc mình ri.

Trong cuc sng ngi ta không ch nói n câu “Gi nhà ai quai nhà y” theo nhìn v din mo mà có khi c tính cách cng c chú ý n. Ta cng ã thy c cng có rt nhiu trng hp ó chính là khi cha ca h tht tài gii mà a con ln lên cng thông minh nh vy. Câu nói “Gi nhà ai quai nhà y” cng nh li c ap dng. Bi bó gii nh vy cho nên con cng s gii nh th, ó là l ng nhiên. Và cng có nhiu gia ình khi b, m phm phát ngi ta li ch luôn con ca h mà có th ánh giá phm cht. iu này cng s gây nh hng n a con ca h. con sinh ra không cn bit nó nh th nào mà ã quy chp “ln lên cng li ging b, m nó thôi”, tht úng là “Gi nhà ai quai nhà y”. iu này thc s áng bun và áng trách úng không nào?

Chúng ta cng nên nhìn góc rng m hn, nhât là trong cuc sng hin i ngày nay, câu nói “gi nhà ai, quai nhà y” dng nh cng ch mang tính tng i mà thôi. Chúng ta không nên nhìn nhn và ánh giá nhân phm ca con ngi thông qua mt cách nhìn nhn ánh giá v ngi thân cn vi h mt cách tuyt i và dn n s quy chp không nên. “Gi nhà ai quai nhà y” s là mt câu tc ng tht hay và úng n nu nh chúng ta bit nhn bit thc t cng nh ý thc và hiu úng n câu này trong cuc sng.

Nhng dù sao, ta cng phi công nhn c rng nói v im ging nhau gia các thành viên trong gia ình, dòng tc, câu tc ng c sc và ngn gn “gi nhà ai, quai nhà y” luôn c ánh giá là mt câu nói sinh ng, bóng by và y hình nh hay.

Minh Nguyt