Giải thích câu tục ngữ “Gọi dạ bảo vâng”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Gi d bo vâng

Bài làm

Có th thy c rng trong kho tàng vn hc dân gian ca ông cha ta thì có bit bao nhiêu câu tc ng nh n cha nhiu bài hc hay mà cha ông ta gi gm. ó có th là nhng câu tc ng nh nói v nhng kinh nghim ca mình. Không nhng vy li có c nhng câu tc ng tht c sc nói v c nhng o lý nhng phép tc mà con ngi cn phi hc hi và rèn luyn ngay t tm bé. Và câu tc ng “Gi d bo vâng” cng chính là câu tc ng c sc nh vy.

Rt d có th nhn ra c rng câu tc ng “gi d bo vâng” dng nh tht ngn gn nhng cng ã s dng 2 thán t "d" và "vâng" có th nhc nh mi ngi chúng ta sng i thì cng phi bit l phép vi ngi ln tui hn mình. c bit hn ta nh thy c rng khi mà chúng ta gp ngi ln phi chào hi l phép, nói chuyn phi tha gi rõ ràng. c bit kiêng k không c c nói by, thiu l phép nh vy là ta không tôn trng h. Rõ ràng là “li chào cao hn mâm c”, ta phi bit c iu này mà có th có nhng ng x hp lý nht i vi nhng ngi xung quanh ta. Mi ngi luôn luôn phi có nhng chun mc v c. Tht là khó có th chp nhn c mt s bn tr hin nay không bit kính trên nhng di gì c. Các bn nhìn thy nhng ngi ln tui hn mình cn giúp các bn cng là, ng. Thm chí có nhng bác ln tui gi nh bn tr giúp thì bn cng chng thèm tha, quay ngot i nh không có chuyn gì xy ra.

giai thich cau goi da bao vang - Giải thích câu tục ngữ “Gọi dạ bảo vâng”
Gii thích câu tc ng “Gi d bo vâng”

Câu tc ng “gi d bo vâng” tht ngn gn bit bao nhiêu nó cng ch nhc nh n mt hành ng rt nh nhoi nhng tht s li là mt vn áng quan tâm nht là trong xã hi nhng luân thng, o lý nh ã b mt dn. Con ngi nh sng th , vô cm. ng thi h nh sng khép mình li không quan tâm n nhng vic khác. Nhng giá tr o c ã b o ln trong xã hi hin i. Tht khó có th chp nhn c nhng ngi sang trng, qun áo hàng hiu, tóc nhum xanh nhng nói li trng không, gây phn cm cho ngi i din.

Tht khó có th tng tng c khi mà xã hi này li không có c nhng phép tc ti thiu trong giao tip gia ngi vi ngi.

Câu tc ng “Gi d bo vâng” chính là li khuyên bo chúng ta v cách dùng các thán t gi áp sao cho l phép. Câu tc ng tuy ngn gn nh vy nh cng nh ã khuyên bo con ngi phi nghe nhng li dy bo ca cha m và nhng ngi ln tui hn mình. Và hn na ó chính là khi c gi n phi d khi nghe bo ban iu gì ó phi vâng. ó dng nh cng là truyn thng vn hóa, o c ca ngi Vit Nam ta vy. Khi có ai gi, chúng ta ch cn “d” mt ting va cho thy ta là ngi lch s cng nh có phép tc. Khi có ai bo chúng ta lên vâng li, hc s cho chúng ta nhng li khuyên hu ích. T nhng li khuyên ó ta da trên c s thc tin và bn thân có câu tr li cui cùng. Cha cn bit li khuyên ó úng hay sai n âu mà quan trng hn ó chính là vic ta ã “vâng”, “d” và nh tôn trng chính ngi ã có nhã ý khuyên bo chúng ta. Ngi ln nói cng vy ta cng cn “vâng”, “d”. Ch có by nhiêu thôi là ngi ta cng ã ánh giá phn nào con ngi ca bn. Hãy tht c gng rèn luyn c tính l phép, các giao tip hc hi này chc chn bn s có c s yêu mn ca mi ngi xung quanh mình.

Câu tc ng “gi d bo vn” tht ngn gn nhng nó cng ã ngm cha mt bài hc tht là sâu sc bit bao nhiêu. Nhng li rn dy ca cha ông ta chng bao gi sai c, hãy ngoan ngoãn, bit l phép cho thy c cuc sng có bit bao nhiêu iu thú v khi “Ngi vi ngi sng yêu nhau”.

Minh Nguyt