Giải thích câu tục ngữ “Góp gió thành bão”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Góp gió thành bão

Bài làm

Rt d có th nhn thy c rng trong nhng câu tc ng ca ông cha ta thì phn ln các câu tc ng dng nh ly các hình nh, s vt trong t nhiên nói chuyn con ngi. Các hin tng nh nng, ma, gió, bão cng c s dng rt nhiu. Và mt trong nhng câu tc ng ngn gn, c sc "Góp gió thành bão" cng va câu tc ng hay c s dng, ng thi có c nhiu ý ngha sâu sc.

Tht d có th cm nhn c bit bao các tác phm dân gian nh câu tc ng này dng nh cng ã mang m li sng gin d, s mc mc ca ngi dân xa và có ý ngha cng tht là sâu xa. Câu tc ng dng nh cng ãlà mt bài hc giáo dc t tng o lí, nhân cách sng cho mi con ngi chúng ta trong cuc sng này. ng thi cng t ó cho ta nhng kinh nghim i sng hàng ngày c bit là các hin tng t nhiên cho ngi dân ta, nhng ngi ch yu làm bng ngh trng trt có th bit c và hn ch các tác ng không tt n vi công vic lao ng sn xut ca chính mình.

Vn u tiên mà chúng ta cng cn phi hiu rõ "Góp gió thành bão là gì?". Câu "Góp gió thành bão" nu c hiu theo ngha en c hiu theo mt bên ngoài qua hai cp t sóng ôi nhau rt ng i và hay ó là hai cp t "Gió” và “Bão", "Góp” và “thành". i vi cp t th nht c th hin ó chính là "Gió và bão" c bit n chính là hai hin tng t nhiên trên Trái t. Ta dng nh cng có th hiu ây cng chính là không khí c hiu chuyn ng t ni có áp sut cao di chuyn dn t ni có áp sut thp mà to thành gió.

giai thich cau tuc ngu gop gio thanh bao - Giải thích câu tục ngữ “Góp gió thành bão”
Gii thích câu tc ng “Góp gió thành bão”

Quan trng hn na ó chính là vic chúng ta cng nên iu t nhiên s chuyn ng không khí sinh ra gió. Còn i vi hin tng bão là mt hin tng xu cc oan ca thi tit, và không ai mong mun iu này xy ra, c bit là i vi bà con trng nông nghip. Ta nh thy c hin tng bão này dng nh nó xut hin ny sinh ra trong trng thái cc k là nhiu ng ca khí quyn. ng thi ta dng nh cng thy c chính nh nc ta hin tng bão xut hin thng là bão nhit i gây và khi mt cn bão n thì nó li mang theo nhng hu qu nng n. rCn bão còn nh hng cng nh có sc tàn phá làm nguy him cho con ngi nó có th phá hy mi th là nhng du hiu c trng gió to và git mnh, kèm theo ma ln. Vy, ta dng nh cng phi hiu c chính vi hai cp câu "Gió và bão" này nó dng nh cng chính là hin tng thi tit rt t nhiên gió nhiu thì s hình thành nên bão ó là iu hin nhiên ca gii t nhiên xung quanh ta. Khi ta xét n cp t th hai là "Góp và thành", iu này nh cng ã nói rng nó là s gom góp t nhng iu nh bé không áng k, nhng khi ta hoà quyn vào vi nhau thành nhng iu ln. Thông qua ó ta nh cng ã hiu c nhng câu tc ng, ca dao có nét ngha tng t nh “ Kin tha lâu cng y t” hay là nhng câu “ma dm thm lâu”.

Có l rng, chính câu tc ng cho ta hiu sâu xa hn na ó chính t nhng iu nh nht trong cuc sng ta có th gom góp,cóp nht li mà có th hình thành phát trin cho nó ln lên. Thông qua câu tc ng này ta li hiu c rt nhiu nhng yu t hay gp thành quy lut trong cuc sng. Và òng thi nh cng ã mun nhn mnh n mt truyn thng o c ca dân tc, ó cng chính là mt c tính kiên trì, chm ch, cn mn. Tt c nhng iu này thc s cng rt quan trng vi con ngi. ng thi nh cng giúp thêm cho ta hiu bit c c tính kiên trì, bn b, s mang li ích to ln i mi chúng ta chính trong cuc sng.

Khi chúng ta c gng và bit tích hp nhng iu nh, nhng s c gng không ngng ngh thì nó chc chn cng s hình thành cho ta nhng iu tuyt vi nht trong cuc sng. Hn na ta bit cn cù, chu thng, chu khó cng s to lp cho ta nhng li ích, s thành công bng chính cái nhìn tng lai cho cuc i mi con ngi. ng thi ta dng nh cng có th nhn thy c rng, chinh câu tc ng cho ta ý ngha l sng cao c t nhng iu tng chng nh nh bé nu ta bit vun vén li có th hình thành lên bit bao nhiêu iu to ln có th thy ó là tình oàn kt dù có khó khn tr ngi n âu mt khi ta ng lòng, và cng bit hp sc ta có th vt qua mt cách d dàng.

Thêm mt khía cnh na mà ta cng c bit t câu "Góp gió thành bão" ó chính là mt ngi có tính tình ôn hòa, hin du khi b trêu nhiu, hay cng b xúc phm nhiu ln thì chc chn mt ngày không xa khi tt c nhng ln h b xúc phm kia thi bùng lên và khin cho h thoát khi s nhu mì kia mà vùng ng dy òi l công bng cho mình.

Câu tc ng "Góp gió thành bão" dng nh cng ã mang cho ta ý ngha nhân vn nhm rn dy cho con ngi chúng ta thêm nhng kinh nghim sng, vn sng tht sâu sc bit bao nhiêu. Hãy luôn kiên trì nh cn gió nh t có mt ngày ta làm c vic ln nh mt cn bão giông.

Minh Nguyt