Giải thích câu tục ngữ “Nắng tốt dưa mưa tốt lúa”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Nng tt da ma tt lúa”

Bài làm

Vit Nam c bit n chính là mt quc gia thun nông nghip vi phn ln dân c sng bng canh tác trng lúa nc t bao i nay. Có l chính vì th mà ngi xa có rt nhiu câu tc ng nói v vic trng trt và chn nuôi thông qua các câu tc ng tht là c sc. Và không th không nói n câu tc ng hay ó chính là câu “Nng tt da, ma tt lúa”.

Ta nh bit c rng nhng câu tc ng là mt th loi vn hc dân gian gm nhng câu nói úc kt kinh nghim ca dân gian v mi mt nh t nhiên cng nh lao ng ca ngi dân. Cho nên nhng gì h quan sát c và lp i lp li nhiu ln cng nh c th hin tht rõ ràng hn bao gi h qua các câu tc ng ngn gn, súc tích nhng li ngm ch c nhiu iu hay và mi l. Câu “Nng tt da, ma tt lúa” dng nh mun nói n kinh nghim sn xut cng nh trng trt ca cuar ông cha ta khi nhìn vào thi tit có tác ng nh th nào n vi loi cây mà mình trng.

D nhn thy c rng chính cây trng ch yu nc ta là lúa nc vi c tính c trng trên các cánh ng vi t bùn phù sông. Ta cng không th thiu c nc, do ó càng nhiu nc thì cây lúa càng phát trin tt, do ó mà có “ma tt lúa”. Trong khi ó da li c bit n cng chính là mt loi cây n qu thuc h dây leo c trng trên các cánh ng khô ráo, a nng. Ta nh thy c ch cn mt cn ma ngp nc cây da s b úng và thm chí là cht úng. Có l vì vy mà ã có ý “nng tt da”. Và cng chính t kinh nghim này mà ta nh thy c ây là mt luuew ý cn bit trng cây da ra sao.

Trong trng trt ta nh thy c mi loi cây khác nhau a mt kiu khí hu, thi tit, a hình khác nhau. Cho nên “Nng tt da, ma tt lúa”. Âu cng là mt iu cng rt d hiu bit bao nhiêu.

giai thich cau tuc ngu nang tot dua mua tot lua - Giải thích câu tục ngữ “Nắng tốt dưa mưa tốt lúa”
Gii thích câu tc ng “Nng tt da ma tt lúa”

Câu tc ng tht c sc ó là “Nng tt da, ma tt lúa” dng nh ã xut phát t chính s quan sát thc t t mt kinh nghim trong sn xut ca ông cha ta khi xa mà ta có th suy ra c thêm nhiu ý ngha và bài hc áp dng cho cuc sng ngày nay. Thc s ta nh thy c rng chính câu tc ng nh li an i nhng con ngi ang chán nn vì ngh rng bn thân yu kém mt mt nào ó so vi ngi khác. Chúng ta hãy cùng c gng hc tp và hoàn thin bn thân. mt moi trng này không tt vi chúng ta nhng nó s là môi trng tt cho nhng ngi khác và ngc li. Chúng ta phi c gng có th t hc tp cng nh trau di bn thân có thêm kin thc khi gp thi c chúng ta có th phát huy c ht kh nng ca chính mình ra. Không ai có th hoàn thành tt nhim v ngay c khi thi c n mà không có s chun b thì thi c cng chng còn ý ngha gì na.

Câu tc ng c sc “Nng tt da, ma tt lúa” thc s là mt câu tc ng hay ng thi cng là mt bài hc kinh nghim, là vn sng ca ngi xa ã li cho con cháu. Có th nhn thy c khi không ch nêu ra mt lu ý trong trng trt sn xut mà còn là li khuyên hu ích cho nhng ai ang bun ru và sut ngày c vì ngh rng bn thân tht kém ci, thua kém ngi khác mà không có thêm c nhng ng lc mà có th vn lên trong cuc sng. Và nu chúng ta c nh vy thì cng tht là áng tic bit bao nhiêu. Hãy c gng và tin vào chính mình nht nh thành công s mm ci vi bn.

Qua câu tc ng “Nng tt da, ma tt lúa” Nh mun nói khí hu nào thích hp ging cây ó nh mùa mng trng da mùa ma trng lúa. Lý do là vì nc ta trng lúa nuc ng thi suy rng ra cng chính là mt bài hc ý ngha trong chính cuc sng ca ta.

Minh Nguyt