Giải thích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “n qu nh k trng cây”

Bài làm

Có th nói c rng trên mnh t hình ch S xinh p ca chúng ta luôn luôn cao cng nh coi trng nhng giá tr và mt o c, nhân cách. Cha ông ta t xa n nay cng ã luôn luôn coi trng nhng o lý tt p nh lòng bit n là mt trong nhng o lý tt p ó. iu này cng ã c gi gm trong nhiu câu tc ng và câu tc ng “n quá nh k trng cây” là mt câu tc ng nh nhc nh c nhng ni nim ó.

“n quá nh k trng cây” thc s thì ây cng chính là mt li giáo hun vô cùng sâu sc. Con ngi chúng ta ai ai khi n nhng trái cây chín mng vi hng v ngt ngào bit bao nhiêu. Chính vì l ó mà chúng ta nh cng phi nh ti công lao vun xi, ng thi cng chính là ngi nh chm bón ca ngi trng nên cây y. Câu tc ng “n quá nh k trng cây” nh có c hình nh tht c áo và cng rt p. Ta nh luôn luôn thy ngi xa nh ã ngm nhc nh chúng ta mt vn o c sâu xa hn ó chính là: Khi con ngi ta mà li c hng thành qu lao ng thì chc chn rng chúng ta cng nh s phi bit n ngi to ra nó. Hay nói cách khác ó chính là vic mi mt ngi sng trên i này cng phi luôn luôn bit n nhng ngi mang li cho ta cuc sng m no hnh phúc nh hin ti ca ngày hôm nay.

giai thich cau an qua nho ke trong cay - Giải thích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Gii thích câu tc ng “n qu nh k trng cây”

Thc ra mà nói thì ta bit c rng, tt c nhng thành qu lao ng t ca ci vt cht n ca ci tinh thn mà con ngi chúng ta ang hng th không phi t nhiên có c, iu này nó cng chng phi là khí tri. Ta nên bit c rng tt c nhng thành qu ó là m hôi, là sôi nc mt và c xng máu ca bit bao lp ngi ã xung to nên cho chúng ta có c cuc sng m no nh hin nay. Chúng ta cng nên phi nh nhng bát cm ta ãn là do công lao khó nhc vt v “mt nng hai sng” ca ngi nông dân trên ng rung mi có c. Th ri ta nh c mc nhng chic áo, ngôi nhà chúng ta ,… tt c nh cng là công sc lao ng ca nhng ngi khác cho ta, nên ta cng cn phi bit n h. Dù rng là ta ã b tin ra nhng thc s giá tr ca lòng bit hn không nm trong vt cht.

Hay chính trong xã hi hin ti ta nh cng thy c li còn có rt nhiu, nhiu na nhng công trình v i… mà th h nhng làm nên nhm phc v cho con ngi. Chúng ta, nhng ngi ang sng trong xã hi hin i ngày nay cng chính là lp ngi i sau. Nhng ngi i sau nh chúng ta c tha hng nhng thành qu y, l nào chúng ta li lãng quên hay thm chí là vô tâm không cn bit n ngi ã to ra chúng? Qa tht có th nói c rng, chính vi mt thi gian ng ng sng trong nhng êm dài nô l. Con ngi chúng ta phi hiu rng ã có bit bao lp ngi ã hi sinh không tic thân mình bo v nn c lp t do cho nc nhà, cho chúng ta. Thc s mà nói thì con ngi ta mà có lòng bit n, con ngi s nh sng ân ngha thy chung là o lí làm ngi, ó cng là bn phn, ng thi cng chính là nhim v ca chúng ta i vi i.

Thc t cng ã cho thy c xã hi, t nc cng ã có nhiu cách bày t lòng bit n vi nhng ngi ã hi sinh vì t nc. ó chính là nhng phong trào n n áp ngha. Hay ó còn là các vic làm nh xây dng nhng ngôi nhà tình ngha cho các bà m anh hùng, các gia ình thng binh lit s. Tt c nhng vic này mà chúng làm c, làm tt thì cng nh ã th hin c lòng bit n sâu sc ca mình i vi nhng ngi ã hy sinh, và cng nh ã thng yêu lo lng cho ta.

“n quá nh k trng cây” thc s ã giúp ta hiu rõ v o lý làm ngi. Cho n hôm nay ta nh cng ã hiu v lòng bit n là tình cm cao quý và cn phi có trong mi con ngi. Thc s thì lòng bit n mãi mãi là bài hc quí báu và câu tc ng “n qu nh k trng cây" nó nh vn còn có giá tr và tác dng vô cùng to ln trong cuc sng ca chúng ta ngày nay và mai sau.

Minh Nguyt