Giải thích câu tục ngữ “Rau nào sâu nấy”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Rau nào sâu ny”

Bài làm

Trong cuc sng muôn hình muôn v ca chúng ta tt c mi s vt, hin tng luôn luôn i vi nhau và chúng nh u có ôi có cp. Hay chúng cng u có nhng mi quan h, tng quan nào ó không th tác ri nhau c. úng nh ông cha ta cng ã tng có câu tc ngu rt c áo ó chính là câu “Rau nào sâu ny” dng nh cng ã ám ch iu này và thng c dùng ch iu tiêu cc trong giáo dc con cái ca các bc cha m hin nay.

Tc ng c bit n cng chính là mt th loi vn hc dân gian gm nhng câu nói úc kt kinh nghim ca dân gian. Ta nh thy c cng chính v mi mt nh t nhiên. Th ri ngay c trong lao ng sn xut và xã hi, c nhân dân vn dng vào i sng, suy ngh, li n ting nói và khuyên rn. Nó ngn gn, d hiu, d nh, có nhp iu, có hình nh. Câu tc ng “Rau nào sâu ny” thc s cng chính là mt ví d in hình cho câu tc ng nh th.

Nu nh chúng ta mà ánh giá chính trên góc khoa hc, do cu to sinh lý ca mình nên mi loi sâu ch n c mt hay vài loi rau nào ó ch không th n c tt c các loi rau. Cng chính lý do vì vy mi loi rau nói riêng hay mi loi cây trng nói chung thng hay b mt loài sâu nào ó phá hoi.

giai thich cau rau nao sau ay - Giải thích câu tục ngữ “Rau nào sâu nấy”
Gii thích câu tc ng “Rau nào sâu ny”

Khi chúng ta mà phát trin rng ra t ngha en ca câu tc ng này, câu tc ng còn mun nói con cái s tha hng s giáo dc ca gia ình. Th ri ta cng cn phi hiu ó chính là nu nh mà do gia ình nào có nn tng o c vng vàng thì con cái s ngoan hin. Bên cnh ó ta nh thy c. Bên cnh ó ta nh thy c ngc li nu cha m không ra gì thì con cái cng s h hng. Tuy vy, thc t ta nh thy c rng chính trong thc t câu "Rau nào sâu ny" thng c dùng chê trách hn là khen ngi và dng nh cng nu mun khen ngi thì ngi ta s nói "H ph sinh h t" thì tht vui mng.

Thc t ta nh thy c cng vi mt a tr c sinh ra vi tâm hn và suy ngh gin n nh nhng t giy trng, nh hng bi nhng ngi xung quanh mà chúng hình thành nên tính cách cho riêng bn thân mình. Có l cng vì vy mà vic nuôi dy mt a tr trong giai on t khi chúng bt u có nhn thc vi th gii xung quanh là rt quan trng. Thc s ta nh thy c vic chúng ta mà giáo dc con tr quan trng là vy song rt nhiu ông b bà m còn cha nhn thc c tm quan trng mà vô tình nh hình lch lc cho con cái mình. Tt c iu ó dng nh cng ã khin chúng sau khi trng thành tr thành nhng a tr ng nghch hoc có tính cách không tt ý ht cha m mình. Nu nh b m là nhng ngi không tt, con cái cng s b nh hng ít nhiu.

D nhn thy c rng không mt ai trong xã hi là hoàn ho c. Nhng chúng ta cng nên nh c rng nhng iu ti thiu mà ai cng có th và phi làm c là c gng giáo dc con cái mình. Ta dng nh cng ã thy c cng ã có rt nhiu gia ình gia cnh nghèo khó song vn c gng bn chi cho con mình hc hành n ni n chn vi hi vng mai sau chúng nên ngi và có cuc sng tt p hn ca cha m chúng hin ti bây gi.

Câu tc ng “Rau nào sâu ny” dng nh cng ã mun nói rng mt a tr h hng thì li ln b m có nh hng xu trong quá trình trng thành ca a tr ó. Thông qua ó cng là bài hc cnh tình cho tt c các bc cha m trong quá trình nuôi dng, giáo dc con cái mình cho tht tt.

Minh Nguyt