Giải thích câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Thi gian là vàng bc”

Bài làm

Có mt s thc trong hin ti có mt iu có sc mnh ghê gm. Nó có th làm cho mt cu bé thành mt ông già, bin cho cái mm non thành mt ng ci khô,…Nó ây là gì mà li có sc mnh ghê s vy? ó chính là thi gian. Thi gian là vn quý ca con ngi, song, không th ph nhn c thi gian luôn quan trng và cha ông ta cng ã có câu “Thi gian là vàng bc” nói v tm quan trng ca thi gian.

Câu tc ng “Thi gian là vàng bc” nh ý ã mun nói thi gian quý nh vàng nh bc. Ngi ta vn có th ngh c rng, chính thi gian là mt trong nhng thi c luân chuyn liên hi và không ngng ngh chút nào. Nó c nh t sinh ra không ch ai và cng chng i ai c. Nhng nó s là khon tài sn ln i vi ai bit s dng nó và cng s chng là gì i vi ai c mc k cho nó trôi chy.

Thi gian ca chúng ta c xem ó chính là thi gian c tính bng tích tc ca kim ng h, mt gi có 60 phút. Nhng ta nh thy c cng chính vi 60 phút ó s trôi i rt nhanh và cng tht vô ích nu nh chúng ta không bit tn dng khong thi gian ít i ó làm nên nhng iu có giá tr nht. Và chc chn rng, tt c chúng ta s hi tic v quãng thi gian ã qua khi không bit s dng hp lý nhng giây phút quan trng ca cuc i này, Ta nh cng li còn cm nhn c ó chính là mi giây mi phút u rt áng trân trng. Và thc s nu chúng ta bit vn dng nó làm c nhng iu tt nht thì cuc sng ca chúng ta s ngày càng có giá tr. Chúng ta nh bit quý trng cuc sng ca chúng ta hn.

Chính thi gian c xem mà mt th vô cùng quan trng và cng quý giá cho nên dân tc ta mi so sánh nó vi vàng bc, nhng thi gian. Ta nh cng bit bc, vàng dng nh c ánh giá chính là tài sn nghiêng v mt tinh thn nhng nó cng c em có th mà so sánh vi th vt cht quan trng nh vàng và bc. Tt nhiên chúng ta nh bit c rng, chính vàng và bc thì ai cng u thích nhng chúng ta cn phi bit tôn trng và gi gìn nó. ng thi ta nh cng ã thy c chính thi gian cng nh vy nó quý giá bit bao nhiêu. Vì s quý giá cho nên con ngi chúng ta cng không th dùng tin mua c chính vì vy hãy tht trân trng thi gian bn nhé. Mi ngi trong chúng ta mt ngày có mt khong thi gian nh nhau, nhng ngi thông minh thì h s bit tn dng thi gian làm nhiu vic quan trng và nhng vic có ích. Còn ngc li i vi nhng ngi mà nh li không bit quý trng thi gian thì cng cho nó trôi tht nhanh không chút ngh lý gì na.

giai thich cau thoi gian la vang la bac - Giải thích câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc”
Gii thích câu tc ng “Thi gian là vàng bc”

Trong cuc sng, nu chúng ta không bit vn dng cng nh phi bit khai thác nó mt cách có hiu qu thi gian thì con ngi cng s cm thy cuc i này tht không có ý ngha. Tt c chúng ta nên bit trân trng tng giây tng phút chc chn rng mi ngi dng nh cng s làm c nhng iu có ý ngha và nó quan trng tht ln lao khi chúng ta làm nên nhng iu có giá tr và ý ngha nht. Ta có th nhn thy c rng, chính mi chúng ta u thy c iu ó, ã có rt nhiu ngi ã vn dng tt khong thi gian ca chính bn thân mình làm nên nhng iu có giá tr. Mt tm gng cho chúng ta hc hi ó chính là ch tch H Chí Minh, ngi cng ã ln li sang các nc bn có th hc hi. Th ri chính s n lc không ngng ngh thì Bác ã giúp chho dân tc Vit Nam ta có c nn c lp nh ngày nay. Vy ó, thi gian thc s s là vàng là bc khi chúng ta bit tn dng khong thi gian này có th to ra nhng iu có giá tr, c v vt cht cng nh tinh thn.

Tt c chúng ta nên cn phi to dng cho riêng chính bn thân mình mt k hoch tht c th tng bc. Sau ó c gng thc hin không c li bing, nht nh bn cng s thành công trong cuc sng.

Minh Nguyt